Indkaldelsen til Årsmøde/supplerende opstillingsmøde den 28.08 samt regnskab

Årsregnskab af den 10.docx (544.2 KB)

Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord samt opstillingsmøde
Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord samt opstillingsmøde for evt. flere der ønsker at opstille til Kommunevalget 2017.

MANDAG den 28.08 kl 19-21.30 på Hobro bibliotek
Tilmelding til Birgitte på miehs@live.dk
Eller på facebook indkaldelsen.

Registrering: Ved ankomst. (Udført af Sabrina)
Årsmøde:

  1. Velkomst v. Birgitte Miehs.
  2. Valg af dirigent. (Den der vælges som dirigent skal have opmærksomhed på vedtægterne – specielt de afsnit der er nederst i denne indkaldelse).
  3. Valg af stemmetællere og referenter.
  4. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen.
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af revisor(er).
  8. Eventuelt.

Supplerende opstillingsmøde:
HUSK: Hvis du er interesseret i at stille op som byrådskandidat til kommunevalget 2017, skal du senest 3 uger forud for opstillingsmødet, dvs. senest den 7. august kl. 7.00, indsende dit opstillingsgrundlag til forperson Birgitte Miehs, miehs@live.dk, som senest 2 uger før mødet, dvs. den 14. august, vil sende dit opstillingsgrundlag videre til medlemmerne.

1.Valg af supplerende kandidater

Opmærksomhed på følgende:

§ 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde.
Stk. 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet som indkaldes med mindst seks ugers varsel.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jvf. §7
Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent, 2. Valg af stemmetællere og referent(er), 3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen, 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, 5. Behandling af forslag fra medlemmerne, 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af revisor(er), 8. Eventuelt.
Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af kommuneforeningen.
Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse.

§ 13 Kommuneforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uge før storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger kommuneforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg og indstiller eventuelle lokale kandidater til Folketingsvalg.
Stk. 1a Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017, holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møder er ikke på valg igen før januar 2018, med mindre andet er meldt ud ifm. valghandlingen.
Stk. 2 Hvis det er nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende opstillingsmøder. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke når der afholdes et supplerende opstillingsmøde med mindre mødet er indkaldt med det formål at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
Stk. 3 Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidaterne skal være afleveret til bestyrelsen 3 uger forud for opstillingsmødet og sendes videre til medlemmerne senest 2 uger før mødet.

§ 15 Afstemninger og valghandling
Stk. 1 Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettigede medlem højest stemme på halvdelen af det antal kandidater, der kan vælges. Hvis et ulige antal kandidater kan vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme per kandidat.
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum, jf. stk. 2, kan der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat

§ 16 Tegning og økonomi
Stk.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk.2 Regnskab foretages og revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges ved det ordinære årsmøde.

§ 18 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for kommuneforeninger, der er vedtaget på landsmødet, gælder for kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet. Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter landsmødet.
Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter skal ske på et årsmøde med 2/3 flertal

Årsregnskab af den 10.06.2017:
Som der ses af nedenstående billede er der den 10.06.2017 4700 kr. på Alternativet Mariagerfjord konto. Der er foretaget en postering den 06.06.2017 til kassereren, Melanie Simick, der betalte for valg billeder til fotograf: Janni Engberg, 20817487, janni@engberg-foto.dk

Mvh
Melanie Simick
Kasserer i Alternativet i Mariagerfjord