Indkaldelse til hybrid opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde i Storkreds Østjylland d. 16.3.2023 kl. 20 (kl. 19) - 22

2023-03-16T18:00:00Z2023-03-16T21:00:00Z

Mødelink: Launch Meeting - Zoom

Adresse: Carl Blochs Gade 28, 8000 Arhus C.

Kære Å’er.

Det er blevet tid til opstillingsmøde (POFO, HB, Folketing og Europa Parlamentet). I samme omgang vil vi gerne afholde et ekstraordinært årsmøde med det formål at få godkendt regnskaberne for 2021 og 2022.

Ydermere kobler vi det sammen med Formøde til Politisk Tænkeboks, så vi holder tre arrangementer i rap på samme aften. Vi starter med Formøde til Politisk Tænkeboks kl. 19 og går derefter over i Opstillingsmøde kl. 20 og afslutter med det ekstraordinære årsmøde. Møderne er hybride, så du kan deltage såvel online som fysisk.

Opstillingsmøde

Vi har valgt at markere, hvem der modtager genvalg til de organisatoriske poster. Det er dog meget væsentligt for os at understrege, at hvis du har lyst til at stille op til en post, uanset om det er en politisk eller organisatorisk post, så skal du endelig melde dig.

Hvis du vil stille op som folketingskandidat eller Europaparlamentariker bedes du udfylde en skabelon som kan findes her: Åbne materialer - Google Drive. Det er samme skabelon, der skal bruges til begge poster. Denne skal sendes til storkreds.oestjylland@alternativet.dk senest d. 16 februar

Hvis du vil stille op til HB eller POFO, bedes du sende en skriftlig motivation på maksimalt en halv side, der beskriver din motivation og dit erfaringsgrundlag for at stille op (+ kontaktdata). Dette skal også sendes til storkreds.oestjylland@alternativet.dk senest d. 16. februar.

Kandidatudvalg

I Alternativet er det os magtpåliggende at have et meget bredt kandidatfelt til politiske poster, og vi skal have etableret et kandidatudvalg til at sikre diversiteten. Ifølge vedtægterne skal dette kandidatudvalg bestå af medlemmer fra storkredsbestyrelsen og en repræsentant fra hver kommuneforening. Derfor må I meget gerne melde tilbage til storkreds.oestjylland@alternativet.dk senest d. 16. februar, hvis jeres kommuneforening har en repræsentant til udvalget. Se mere i Bilag 1 om kandidatudvalgets opgaver.

Ekstraordinært årsmøde

Som nogle af jer nok ved, har der været en del uregelmæssigheder særligt i regnskabet for 2021 og et stykke ind i 2022. Ved storkredsens tidligere kasserers alt for tidlige bortgang i oktober 2022 blev dette åbenbaret. Vores nye kasserer har fået udredt trådene, og vi er nu klar med regnskaber, vi føler er klar til godkendelse.

Vi glæder os til at se jer.

Kærlig hilsen

Storkredsbestyrelsen

DAGSORDEN

Opstillingsmøde

 • Velkomst
 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller og referent
 • Valg af kandidater til Folketinget
  • Præsentation af kandidaterne
  • Drøftelse af om vi skal have spidskandidat eller ej
 • Valg af kandidater til Europa Parlamentsvalg i perioden 6. - 9. juni 2024
  • Præsentation af kandidaterne
 • Valg af alle kandidater, herunder valg af eventuel spidskandidat
 • Valg af 1 medlem og 1 suppleant til HB
  • Carsten Borup er på valg og kan genvælges til sidste periode af 2 perioder
  • Præsentation af kandidaterne
 • Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til POFO
  • Juma Nellemann Kruse modtager genvalg
  • Præsentation af kandidaterne
 • Under stemmetælling: Drøftelse af Samværspolitikken

Ekstraordinært årsmøde

 • Velkomst
 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referent
 • Godkendelse af regnskab for 2021
 • Godkendelse af regnskab for 2022

BILAG 1 Uddrag af Vedtægter for Storkreds Østjylland, 2022

§ 12 Kandidatudvalg

Stk. 1 Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkred-

sens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 med-

lemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kommuneforeningerne udpeger selv

deres medlem. Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i kandidatudvalget. Hvis

en kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlem-

mer svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én.

Kandidatudvalgene skal koordinere på tværs af landet.

Stk. 2 Kandidatudvalget fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Kandidatudvalget skal koordinere kandidat- og opstillingsprocesserne i storkredsen

med hensyn til folketingsvalg. Udvalget kan også gives opgaver relateret til regions-

rådsvalg og europaparlamentsvalg. Storkredsens kandidatudvalg koordinerer i den forbindelse med de øvrige kandidatudvalg i Alternativet.

Stk. 4 Kandidatudvalget skal understøtte en kultur, hvor Alternativets politiske kandidater

stiller op og arbejder som et team.

Stk. 5 Kandidatudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.

Stk. 6 Såfremt der ikke er oprettet en lokalforening, der dækker opstillingskredsen, kan den

kommuneansvarlige i Storkredsen deltage i kandidatudvalget.