Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde

Storkredsbestyrelsen i Sjællands Storkreds indkalder til ekstraordinært årsmøde.

Tid: d. 23.10.16 kl. 12 - 18
Sted: Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde - Salen (tidl. Byrådssal), ligger på 1. sal - Indgang gennem træporten ud mod torvet - elevator indgang D på bagsiden af huset.

Landsmødet i Odense 2016 medførte nye minimumsvedtægter, som skal vedtages i de enkelte Storkredse. Dette gælder dermed også for os på Sjælland.
Derfor indkaldes I til at deltage på det ekstraordinære årsmøde, hvor vedtægterne skal stemmes igennem og vi samtidig tager hul på andre opgaver i vores skønne Storkreds.

Storkredsen er på det sidste blevet fattig på antal medlemmer i vores Storkredsbestyrelse. To personer er trådt ud - 1 ordinært medlem, Niels Poul Dreyer, samt 1 suppleant, Vivi Nordsted. Det betyder, at Janni Pippilotta Kreikenbohm nu er menig medlem med stemmeret i bestyrelsen frem til den 23. oktober, hvor hun træder ud af bestyrelsen og ikke genopstiller til valg i Storkredsbestyrelsen. Armin Vauk har ligeledes valgt at trække sig den 23. oktober og genopstilller ikke. Ligeledes træder Tanja Schjellerup ud af bestyrelsen da hun genopstiller som Folketingskandidat på opstillingsmødet samme dag. På genvalg er vores engagerede forperson Lea Lie, samt vores engagerede kasserer Ulla Munksgaard.
Dette betyder, at der vil være valg til bestyrelsen den. 23. oktober. Det betyder ligeledes, at der er brug for at jer derude i vores Storkreds meget gerne må melde jer på banen, hvis I har lyst til at bidrage med jeres viden, engagement og energi til at bringe Storkredsbestyrelsen videre. Først og fremmest er der brug for et Storkredsbestyrelsesteam, som kan arbejde sammen frem til det ordinære årsmøde (senest i marts 2017), hvor der jf. vedtægterne igen vil være nyvalg af hele Storkredsbestyrelsen.
Du opfordres derfor til, at melde dig på banen, hvis det er dig der vil være med til at styrke det fremtidige organisatoriske arbejde i vores grønne Storkreds. Kender du en eller flere, som du tænker passer lige ind i rollen, så må du meget gerne opmuntre dem til at opstille til valg.

Du kan læse mere om de enkelte punkter dagen vil bringe i den nedenstående foreløbige dagsorden. Kandidater til diverse poster bedes være opmærksomme på deadlines.

Dette er en foreløbig dagsorden for at invitationen kan komme af sted og for at folk kan afsætte tiden i deres kalender - den endelige dagsorden kommer 14 dage før møde

Tilmelding via Billetto - Ekstraordinært Årsmøde / Opstillingsmøde | Billetter | Roskilde | Andet | Billetto — Denmark. Når du ikke at få dig tilmeldt er du selvfølgelig stadigvæk velkommen til at dukke op på selve dagen. En tilmelding hjælper os blot med et overblik over, hvor mange mennesker vi ca. kan forvente at blive på dagen.

Vi glæder os til at se jer.
Grønne hilsner Storkredsbestyrelsen

Dagsorden:
12:00 - 12:10 Velkomst af Forperson Lea Lie
Valg af dirigent og referent og stemmetællere

12:10 -13:00 Nyvalg af Storkredsbestyrelse
Suppleringsvalg til bestyrelsen: Betingelserne for at stille op er jf. landsvedtægterne at man har været medlem i mindst 14 dage. Derudover opfordrer Storkredsen til at man indsender en kort tekst for at motivere sin kandidatur senest den 9. oktober kl. 12:00.
Der skal vælges 5 eller 7 menige medlemmer samt 2 eller 3 suppleanter.
Den kommende Storkredsbestyrelse skal samarbejde frem til det ordinære årsmøde senest marts 2017, hvor der jf. vedtægter skal være nyvalg af bestyrelsesmedlemmer til Storkredsbestyrelsen.

13:00 - 13:45 De nye vedtægter for Storkredsen (Se bilag 1 for neden)
Kort orientering af Ivan Flændsdal fra vedtægtsudvalget om baggrunden for - og omfanget af ændringerne.
Afstemning vedr. vedtægterne

Pause 13:45 - 14:00

14:00-15:00 Opstillingsmøde for folketingskandidater og andre tillidsposter
Deadline for opstilling for Folketingskandidater, Ombudrådskandidater og Konfliktmæglingskandidater er den 9. oktober kl. 12:00

Pause 15:00-15:15

15:15 - 16:30 Workshops - de foregår samtidig, så man kan kun deltage i et af dem.
Kandidat & Aspirantworkshop: Hvad er vigtig, når man er blevet aspirant, eller kandidat?
Økonomiworkshop og fordelingsnøgleworkshop
Team omkring POFO repræsentanterne
Storkredsens fremtid: Der storkredsene blev grundlagt var de initiativtagere til mange forskellige ting, igangsættelse af lokalkredse, lokalpolitiske initiativer m.m… Men nu er lokalkredsene kommet godt i gang og spørgsmålet er, hvordan storkredsen skal fungere i fremtiden?
Hvilke opgaver skal storkredsen løse i fremtiden og hvordan skal det ske? Hvilke opgaver kunne man lægge i lokalkredsene og hvad skal stadig forvaltes centralt?
Dette vil være en debatpræget workshop, hvor vi samler ideer og gode indput, så de senere kan blive til et samlet udspil.
Den nyvalgte Storkredsbestyrelse har mulighed for at holde deres første møde, samt mulighed for at konstituere sig.

16:30-17:00 Opsamling og tak for i dag


Bilag:
Bilag 1 (Vedtægter), Bilag 2 (Ombudsrådet) og Bilag 3 (Konfliktmæglingsrådet)

BILAG 1 - Vedtægter til godkendelse i Storkreds Sjælland

Forslag til Vedtægter For Alternativet Storkreds Sjælland

Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

Kapitel 1 Indledning
§ 1 Navn og område
Stk. 1 Navnet på Storkredsforeningen er Alternativet Sjælland Storkredsforening. Herefter
omtalt som storkredsforeningen.
Stk. 2 Storkredsforeningen omfatter det geografiske område, der er fastlagt som Sjælland
Storkreds.

§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende,
bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og
medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad,
som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på
den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer
vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og
meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi
vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores
arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale
udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også
dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse
problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGObevægelserne
heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og
samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og
NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker.
Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og
modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den
fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen
kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft.
Uden skaberkraft intet resultat.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt
nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i
København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget,
men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer,
at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst,
arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier:
Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der,
  hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi
  har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debattere med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner
  kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den
  udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

§ 4 Mangfoldighed
Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest
mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en
spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og
faglighed.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

Kapitel 2 Storkredsforeningens
§ 5 Storkredsforeningens formål
Stk. 1 Det er storkredsens formål er at engagere og organisere medlemmerne, ved at
støtte op om og igangsætte lokalforeninger og lokale initiativer, som arbejder hen
imod Alternativets formål. Samt organisere det politiske arbejde i region Sjælland.

§ 6 Storkredsforeningens opgaver
Stk. 1 Storkredsforeningen arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på
tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af
fælles initiativer i hele storkredsens område.
Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for
og i forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketing og Europa-
Parlamentet.
Stk. 2 Hvor der ikke er en lokalforening udpeger storkredsbestyrelsen en kommune
ansvarlig.
Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde
hen imod stiftelse af en lokalforening

§ 7 Medlemmer i Storkredsforeningen
Stk. 1 Medlemmer af storkredsforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har
bopæl i storkredsen
Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret opnår ved
indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.
Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder alternativet, kan den pågældende
ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.
§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet. Årsmødet indkaldes med
mindst seks ugers varsel, inden udgangen af marts måned.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har
stemmeret jf. § 7, stk. 2.
Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse fra foregående kalenderår.
 5. Godkendelse af budget for det kommende kalenderår og revideret budget for
  indeværende kalenderår
 6. Rapportering fra medlemmer af
  a. råd og udvalg: Politisk Forum,
  b. Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmerne
 8. Valg
  a. Årsmødet beslutter om bestyrelse består af 5, 7 eller 9 medlemmer
  b. Valg til bestyrelsen
  c. Valg af suppleanter
  d. Valg til Politisk Forum
  e. Valg af revisor
 9. Eventuelt
  Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen
  senest fire uger før mødets afholdelse.
  Stk. 5 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres
  kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
  Stk. 6 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to
  uger før mødets afholdelse.
  Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
  Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

§ 9 Valg til Politisk Forum
Stk. 1 Storkredsforeningens medlemmer vælger ét medlem til Politisk Forum, samt én
suppleant for denne person.
Stk. 2 Bestyrelsen udpeger fra sin midte ét fast medlem til Politisk Forum, samt en fast
suppleant for denne, på sit konstituerende møde. Bestyrelsen kan ikke udpege
forperson og næstforperson.
Stk. 3 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum skal møde med
storkredsforeningens medlemmer minimum en gang årligt, udover årsmødet.
Stk. 4 Storkredsforeningens medlemmer af Politisk Forum skal involvere
storkredsforeningens medlemmer i sine forberedelser til møder i Politisk Forum.
Stk. 5 Det medlem af Politisk Forum, som ikke også er medlem af Storkredsbestyrelsen, er
forpligtet til at deltage i ét bestyrelsesmøde i kvartalet.

§ 10 Storkredsforeningens ekstraordinære årsmøde
Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt halvdelen, af storkredsbestyrelsens
medlemmer rundet ned, beslutter det, eller mindst 3% af storkredsens
medlemmerne, fra mindst 2 lokalforeninger begærer det.
Stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde, med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have
modtaget gyldig begæring herom. Mødet skal afholdes tidligst 4 uger og senest 6
uger efter indkaldelsen.
E.v.t. yderligere materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den
først kommende lørdag eller søndag, dog minimum 2 dage efter valgets udskrivelse.

§ 11 Storkredsforeningens bestyrelse
Stk. 1 Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 5, 7 eller 9,
deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen
vælges på årsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig selv
Stk. 2 Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn,
livserfaring, alder og faglighed.
Stk. 3 Efter stemmetal vælges mindst 2 og op til 5 suppleanter, antallet besluttes på
årsmøde.
Stk. 4 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv senest den først kommende weekend
efter valget.
Stk. 5 Kandidater til alle andre politiske poster end Folketinget kan være medlem i
bestyrelsen, men må ikke være forperson, næstforperson eller kasserer i et valgår.
Folkevalgte til alle andre poster end Folketinget kan være medlem af bestyrelsen,
man kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.
Stk. 5a Bestemmelsen om begrænsninger for folketingskandidater og folketingsmedlemmer
i storkredsbestyrelserne træder i kraft ved storkredsforeningernes næste ordinære
årsmøde.
Dette Stk. udgår ved næste ordinære årsmøde.
Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne (hvoraf
en skal være forperson eller næstforperson) er fysisk eller digitalt tilstede, eller de
har tilkendegivet sin indstilling skriftligt til det specifikke punkt.
Stk. 7 Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for økonomien. De udarbejder budget for det
kommende kalender år og reviderer budget for indeværende kalender år til
godkendelse- og fremlægger årsregnskabet for foregående år til godkendelse på det
ordinære årsmøde.
Stk. 8 Bestyrelsen fastlægge selv sin forretningsorden. Forretningsordner skal være
offentlig tilgængelig for alle.
Stk. 9 Storkredsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.
Stk. 10 Hvis et medlem trækker sig fra storkredsbestyrelsen tiltræder den højest rangerende
suppleant. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.
Stk. 11 Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger i
træk, indkaldes den højest rangerende suppleant. Suppleanterne indtræder i
bestyrelsen i et forudbestemt antal uger.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

Kapitel 3 Valg af kandidater
§ 12 Tillidsvalgte
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg
fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd,
Folketing eller Europa-Parlamentet for Alternativet må ikke være medlem af andre
politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til
Alternativets bedste.
Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum
3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er
indbetalt.
Stk. 4 Alle tillidsvalgte i storkredsforeningen er valgt for ét år og kan genvælges.
Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketings- medlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i
storkredsforeningerne.
Midlertidigt. Bestemmelsen om begrænsninger for folketingskandidater og
folketingsmedlemmer i Storkredsbestyrelserne træder i kraft ved
storkredsforeningens næste ordinære årsmøde. Denne bestemmelse udgår ved
næste ordinære landsmøde 2017.

§ 13 Kandidatudvalg
Stk. 1 Storkredsens kandidatudvalg består af ét bestyrelsesmedlem fra hver
kommuneforening, samt tre medlemmer af storkredsens bestyrelse. Hvis en
kommuneforening dækker flere opstillingskredse, kan de udpege øvrige medlemmer
svarende til antallet af opstillingskredse under kommuneforeningen minus én.
Kandidater til politiske hverv kan ikke sidde i Kandidatudvalget.
Stk. 2 Kandidat udvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Forretningsordner skal være
offentligt tilgængelig for alle.
Stk. 3 Kandidatudvalget skal koordinere kandidat- og opstillingsprocesserne i storkredsen
med hensyn til folketingsvalg. Udvalget kan også gives opgaver relateret til
regionsrådsvalg og europaparlamentsvalg. Storkredsens kandidatudvalg
koordinerer i den forbindelse med de øvrige kandidatudvalg i Alternativet.
Stk. 4 Kandidatudvalget skal understøtte en kultur, hvor Alternativets politiske kandidater
stiller op og arbejder som et team.
Stk. 5 Kandidatudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.
Stk. 6 Såfremt der ikke er oprettet en lokalforening, der dækker opstillingskredsen, kan
den kommuneansvarlige i Storkredsen deltage i Kandidatudvalget.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

§ 14 Storkredsforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i marts vælger eller genvælger
storkredsforeningens medlemmer kandidater til Ombudsrådet,
Konfliktmæglingsrådet samt kandidater til folketings-, regionsråds- og eventuelt
også europaparlamentsvalget.
Stk. 1a Som overgangsordning kan mødet, der skulle holdes i marts 2017, holdes på et
tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er ikke på valg igen før
marts 2018, med mindre det er meldt ud i forbindelse med valghandlingen.
Midlertidigt: Ved første Folketingsvalg efter folketingsvalget 2015, stiller Alternativet i
hver Storkreds med mindst én nomineret kandidat.
Dette Stk. udgår ved næste ordinære landsmøde 2017.
Stk. 2 Hvis det er nødvendigt skal storkredsforeningen indkalde til supplerende
opstillingsmøder på foranledning af Kandidatudvalget. Allerede valgte kandidaters
kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes et supplerende opstillingsmøde, med
mindre mødet er indkaldt med det formål at stemme, om en specifik allerede valgt
kandidat.
Stk. 3 Storkredsforeningens kandidatudvalg er ansvarlig for afholdelse af storkredsens
faste og supplerende opstillingsmøder sammen med storkredsbestyrelsen.
Stk. 4 Opstillingsmødet skal varsles med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlaget for
kandidaterne skal være afleveret til Kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet
afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.
Opstillingsmøder kan afholdes med kortere varsel i tilfælde af Folketingsvalg, dog
med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for
aflevering af opstillingsgrundlag atten timer.
Stk. 5 Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i
kandidatfeltet og om kandidatfeltet er tilstrækkelig kompetent. Hvis
Kandidatudvalget vurderer, at det ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere
kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse punkter.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

§ 15 Valg til Konfliktmæglingsrådet
Stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Konfliktmæglingsrådet på
opstillingsmødet i marts. Det valgte medlem af Konfliktmæglingsrådet behøver ikke
være medlem af Alternativet.

Stk. 2 Medlemmet af Konfliktmæglingsrådet skal have indsigt i og erfaring med
konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den
storkreds, hvor personen er valgt.
Stk. 3 Storkredsbestyrelsen indstiller én kvalificeret kandidat, som skal møde opbakning
fra mindst 50 % af de stemmeberettigede på opstillingsmødet. Hvis ikke dette er
tilfældet, skal bestyrelsen indstille en ny kandidat på et supplerende
opstillingsmøde.

§ 16 Opstillings af Regionsrådskandidater
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger medlemmerne de kandidater,
der opstilles for Storkredsforeningen til regionsrådsvalget.
Stk. 2 Hvor der er flere storkredse i en region opretter Storkredsen et fælles
kandidatudvalg til at forestå afholdelse af opstillingsmødet.

§ 17 Opstilling af kandidater til Folketinget
Stk. 1 Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger de kandidater, der opstilles for
storkredsforeningen til folketingsvalget.
Stk. 2 Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af
opstillingsgrundlag.
Stk. 3 Lokalforeninger kan på egne opstillingsmøder pege på kandidater, som de dermed
giver deres anbefaling. Et sådant kandidatur skal sendes til Storkredsforeningens
bestyrelse efter gældende frister.
Stk. 4 Storkredsforeningen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende til
antallet af opstillingskredse i Storkredsen.
Stk. 5 efter indstilling(er) fra Kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet hvilke principper,
der skal gælde for opstilling af nominerede kandidater i storkredsen.
Stk. 6 Såfremt Storkredsforeningen anvender spidskandidater, skal kandidater også
opstille særskilt som spidskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde.
Stk. 7 Til folketingsvalget opstilles kandidater i alle storkredsens opstillingskredse.
Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor, men kun såfremt en
kandidat ønsker det.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

§ 18 Opstillings af kandidater til Europaparlamentsvalget
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger Storkredsforeningen én kandidat til
Europaparlamentsvalget.
Stk. 2 Opstilling af kandidater til Europaparlamentsvalget er en ret ikke en pligt.

§ 19 Afstemning og valg
Stk. 1 Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske
skriftligt.
Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan enhver stemmeberettiget medlem
højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige
antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor
mange stemmer det afgiver. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum, jf. Stk. 2, skal der
trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt
denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer – inklusiv
de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun
afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 5 Folketingskandidater skal vælges efter Stk. 4. Hvis der efter den pågældende
valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der valg efter Stk.
2.
Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget
skal være udsendt 2 uger før mødets afholdelse.

Kapitel 4 Økonomi
§ 20 Tegning og økonomi
Stk. 1 “Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af Storkredsbestyrelsen.
Ved investeringer over 25.000 tegnes foreningen af den samlede
Storkredsbestyrelse.”
Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.
Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på
årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være
medlemmer af Alternativet.
Stk. 5 Ved økonomiske årlige bidrag på 1.000 kr. eller mere offentliggøres bidragyderen og
beløbet i regnskabet.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

§ 21 Hæftelse
Stk. 1 Storkredsen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens
medlemmer, herunder storkredsbestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.
Kapitel 5 Øvrige bestemmelser

§ 22 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Storkredsforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med
landsforeningens vedtægter.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for
storkredsforeningerne, der er vedtaget på landsmødet, gælder for
storkredsforeningen fra det tidspunkt de er vedtaget.
Storkredsen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit først
kommende årsmøde efter landsmødet.
Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på storkredsens årsmøde med 2/3
flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 4 Øvrige ændringer af vedtægterne, der ikke er konsekvens af
landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt
ændringerne.
Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan give en forhåndsgodkendelse af eventuelle
vedtægtsændringer inden årsmødet i Storkredsen.
Stk. 6 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringerne vedtaget på
årsmødet i Storkredsforeningen udløser det indkaldelse til et ekstraordinært
årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

§ 23 Opløsning
Stk. 1 Storkredsforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på
Storkredsens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen
opløses.
Stk. 2 Ved opløsning af Storkredsforeningen overføres eventuel formue til Alternativet,
såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørenhed
inden for Alternativets formål.
Forklaring: Stk. i sort er skal paragraffer og kan kun ændres af landsmødet
Stk. i blåt er kan paragraffer og kan ændres lokalt.

BILAG 2 - Ombudsrådet jf. landsvedtægterne (Paragrafnumrene referer altså til landsvedtægterne)

§ 16 Ombudsråd
Stk 1. Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever
vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og parti-
program. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer.
Stk 2. Storkredsenes opstillingsmøder kan indstille hver én person som muligt medlem af
Ombudsrådet. Blandt de indstillede vælger Landsmødet 5 personer. Hovedbestyrelsen udpeger straks efter Landsmødet efter indstilling fra Landssekretariatet tre eksterne fagpersoner til at indtræde i Ombudsrådet. Rådet består samlet af otte personer.
Stk 3. Ombudsrådet skal mindst én gang om året involvere medlemmerne i evalueringen.
Stk 4. Ombudsrådet udarbejder en afrapportering til landsmødet, men kan udtale sig løbende.
Stk 5. Medlemmer eller andre kan underrette Ombudsrådet om en sag. Rådet er dog kun
forpligtet til at tage sager op af principiel karakter. Rådet vurderer selv hvorvidt en sag er af principiel karakter.
Skt 6A. Midlertidig
Senest 1. oktober 2016 skal storkredsforeningerne have indstillet et medlem til
Ombudsrådet. Inden 15. oktober udpeger HB 5 medlemmer til Ombudsrådet blandt de indstillede. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde 2017.
Stk 6B. Midlertidig
HB udpeger på sit første møde efter landsmødet de tre eksterne medlemmer til
Ombudsrådet. Disse er udpeget frem til Landsmødet 2017. Disse tre varetager den
udestående rapportering for året 2015-2016 inden 1. september og træder sammen med de interne medlemmer af Ombudsrådet d. 15. oktober i det nye, fuldtallige Evalueringsråd. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde 2017.

BILAG 3 - Konfliktmæglingsråd jf. landsvedtægterne

§ 17 Konfliktmæglingsråd
Stk 1. Storkredsenes opstillingsmøder vælger hver én person til Konfliktmæglingsrådet forud for Landsmødet. Personen behøver ikke være medlem af Alternativet. De 10 valgte
personer udgør Konfliktmæglingsrådet, og tiltræder først som nyt Konfliktmæglingsråd ved afslutningen af Landsmødet.
Stk 2. Konfliktmæglingsrådet afrapporterer til Landsmødet.
Stk 3. Konfliktmæglingsrådets primære opgave er at hjælpe Alternativets foreninger med
konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter.
Stk 4. Konfliktmæglingsrådet støtter endvidere Hovedbestyrelsen i at udvikle Alternativets
beredskab i forhold til konflikthåndtering.
Stk 5. Midlertidig
I 2016 skal storkredsforeningerne have valgt et medlem til Konfliktmæglingsrådet
senest 1. oktober (vi har fået dispensation indtil 1. november), hvor rådet begynder sit arbejde. Valgte medlemmer tiltræder øjeblikkeligt. Dette stk. udgår ved næste ordinære Landsmøde 2017