Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde d. 13. marts 2017

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Nordsjællands storkredsforening

D. 13. marts kl. 18.30-19.15

Sted: Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød
(Efter årsmødet vil der være åbent bestyrelsesmøde)

Kære medlemmer i Alternativet Nordsjællands storkredsforening!

Ifølge § 9, stk. 1 i vedtægterne for Alternativet i Nordsjællands storkreds kan 3/7 bestyrelsesmedlemmer indkalde til ekstraordinært årsmøde
Den 6. februar 2017 besluttede en enig bestyrelse i storkreds Nordsjælland, at indkalde til ekstraordinært årsmøde med følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Afstemning om ændring af vedtægt §10
  3. Afstemning om ændring af vedtægt § 9 (Hvis ændring af §10 vedtages)

Tilmelding senest d. 9/3-2017 til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Bilag til dagsorden:
Afstemning 1
§10 Storkredsforeningens bestyrelse

Eksisterende vedtægt:
Stk 1 Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.
Stk 2 Der vælges personer til bestyrelsen således, at Alternativets værdi om mangfoldighed tilgodeses i videst muligt omfang.
Stk 3 Efter stemmeflertal vælges 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge.
Stk 4 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter valget.
Stk 5 Kandidater til alle andre politiske poster end Folketinget kan være medlem i bestyrelsen, men må ikke være forperson, næstforperson eller kasserer i et valgår. Folkevalgte til alle andre poster end Folketinget kan være medlem af bestyrelsen, man kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Stk 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne (hvoraf en skal være forperson eller næstforperson) er fysisk eller digitalt tilstede, eller de har tilkendegivet deres indstilling skriftligt til det specifikke punkt.
Stk 7 I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.
Stk 8 Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
Stk 9 Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden.
Stk 11: Hvis et medlem trækker sig fra storkredsbestyrelsen tiltræder den højest rangerende suppleant. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen
Stk 12 Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger i træk indkaldes den højest rangerende suppleant.

Forslag til vedtægtsændring:

§10 Storkredsforeningens bestyrelse
stk 1: Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 1 repræsentant fra hver kommuneforening (i alt 11 personer) deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Medlemmerne af storkredsbestyrelsen udpeges af de enkelte kommuneforeningers bestyrelser for et år ad gangen.
Hvis et medlem udtræder af kredsbestyrelsen, udpeger den respektive kommuneforenings bestyrelse et nyt medlem.
Midlertidig gældende frem til storkredsens årsmøde 2017: I 2017 vil storkredsbestyrelsens nuværende medlemmer valgt på årsmødet i 2016 forblive i bestyrelsen og således repræsentere deres respektive kommuneforening.
Det vil i praksis indebære, at der skal udpeges repræsentanter fra i alt fem kommuneforeninger: Furesø, Halsnæs, Hørsholm, Egedal og Frederikssund. Storkredsens bestyrelse vil således frem til årsmødet 2017 bestå af i alt 14 medlemmer.

Stk 2: Ingen ændring
Stk 3: Udgår
Stk 4-9: Ingen ændring
Stk 11: udgår (skrivefejl i vedtægterne-burde benævnes §10)
stk 12: Hvis et medlem af storkredsbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst 4 uger udpeger kommuneforeningen en person der kan træde ind i perioden for fravær.(Skrivefejl i vedtægterne - burde benævnes §11)

Begrundelse for forslag:
Storkredsbestyrelsen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for demokratiet og mangfoldigheden i storkredsen såfremt alle kommuneforeninger er repræsenteret med stemmeret i storkredsbestyrelsen.
Navnlig i et kommunalvalgår, er der behov for at kommunikere og tilrettelægge valg mv. Derfor foretages denne vedtægtsændring hurtigst muligt på et ekstraordinært årsmøde.

Afstemning 2
§ 9 Ekstraordinært årsmøde
Eksisterende vedtægt
Stk 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt 3/7 af storkredsbestyrelsens medlemmer beslutter det eller mindst 5 af medlemmerne begærer det

Stk 2 Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde med kortere varsel, dog minimum 2 døgn.

Forslag til vedtægtsændring

§ 9 Ekstraordinært årsmøde
Stk 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt halvdelen minus en af storkredsbestyrelsens medlemmer beslutter det eller mindst 5 af medlemmerne begærer det

Stk 2 : Ingen ændring

Begrundelse for forslag:
Følger naturligt, hvis § 10 ændres.

Vi glæder os til at se jer!
Du kan se de samlede vedtægter her: Vedtægter for Alternativet Nordsjællands storkredsforening

Med grønne hilsner
Bestyrelsen i Alternativet Nordsjællands storkredsforening