Indkaldelse og Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord


(sabrina bendtzen) #1

Indkaldelse og Dagsorden for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord.
TIRSDAG den 29.05.2018 kl 19-21.30 hos Melanie
Tilmelding til Melanie: melanie.morten@privat.dk
Eller på facebook indkaldelsen.

Registrering: Ved ankomst.
Årsmøde:

 1. Velkomst v. Birgitte Miehs.
 2. Valg af dirigent. (Den der vælges som dirigent skal have opmærksomhed på vedtægterne)
 3. Valg af stemmetællere og referenter.
 4. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
 7. Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer:
 • at bestyrelsen skal vælges for et år af gangen. Dvs at § 10 stk. 1 ændres til 1 år.
 • § 8 stk. 7 slettes (at kandidater skal sende deres opstillingsgrundlag ud til alle – dette tænkes ikke nødvendig pt).
 1. Valg af revisor(er).
 2. Evt.

Minimumsvedtægter for kommuneforeninger i Alternativet
Dette er minimumsvedtægterne for kommuneforeningerne.
De er sidste revideret på Landsmødet d. 27.-28. maj 2017.
De ændringer, der er vedtaget på Landsmødet 2017, er anført med grøn farve under teksten.

Kapitel 1 Indledning	

§ 1 Navn og område Kan
Stk. 1 Foreningens navn er [Alternativet Mariagerfjord], herefter omtalt som Kommuneforeningen. Kan
Stk. 2 Kommuneforeningen omfatter [Mariagerfjord]. Kan

§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske
  modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,
  hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer
  med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske
  visioner kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

§ 4 Mangfoldighed
Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

Kapitel 2 Kommuneforeningen	

§ 5 Kommuneforeningens formål
Stk. 1 Kommuneforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål Kan

§ 6 § 6 Kommuneforeningens opgaver
Stk. 1 Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.

§ 7 Medlemmer i Kommuneforeningen
Stk. 1 Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Kommuneforeningens område.
Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.
Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.
Stk. 4 Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler lokalområdets befolkningssammensætning. Kan

§ 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst seks ugers varsel. Kan
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.
Stk. 3
Version uden direkte valg til forperson:
Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt
  Version med direkte valg til forperson:
 9. Valg af dirigent
 10. Valg af stemmetællere og referent(er)
 11. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 12. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 13. Behandling af forslag fra medlemmerne
 14. Valg af forperson
 15. Valg til bestyrelsen
 16. Valg af revisor (er)
 17. Eventuelt Kan
  Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Kan
  Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum [3] medlemmer af Kommuneforeningen. Kan
  Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest [3] uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Kan
  Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse. Kan

§ 9 Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde
Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse eller 20 % af medlemmerne begærer det. Kan
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen.
Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.
Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers varsel og materialet til dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest to uger inden mødet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to dage efter valgets udskrivelse. Kan

§ 10
Kommuneforeningens bestyrelse
Stk. 1 Version uden direkte valg til forperson
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og højst 5/7 [3-5], deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet hvert 2. år.
Version med direkte valg til forperson
Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og højst 5/7 [indsæt selv], deriblandt en forperson, en næstforperson samt en kasserer. Kommuneforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet, hvor forpersonen vælges direkte.
Kan
Stk. 2 Der bestræbes at vælges minimum to kvinder og to mænd (fem eller syv i bestyrelsen). Kan
Stk. 3 Efter stemmetal vælges mindst en og op til [2] suppleanter i prioriteret rækkefølge. Der bestræbes at vælges mindst én mand og én kvinde. Kan
Stk. 4 Version uden direkte valg til forperson
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget og kan til enhver tid omkonstituere sig.
Version med direkte valg til forperson
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget med kasserer og næstforperson.
Kan
Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.

Stk. 6 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.
Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.
Kan
Stk. 8 I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Kan
Stk. 9 Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner. Kan
Stk. 10 Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden. Kan
Stk. 11 Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg. Kan
Stk. 12 Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende suppleant [således at der bestræbes at bestemmelserne om kønskvotering er overholdt]. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen. Kan
Stk. 13 Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i mindst fire uger i træk, indkaldes den højst rangerende suppleant [således at der bestræbes at kønskvoteringen er overholdt]. Kan

§ 11 Bydelsforeninger
Stk. 1 Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.
Stk. 2 Kommuneforeninger og Bydelsforeninger aftaler med enstemmighed, hvorledes opgaver, ansvar og budget fordeles. Ved uenighed inddrages Hovedbestyrelsen eller Konfliktmæglingsrådet. Der udbetales ikke midler fra landsorganisationen, hvis der ikke er en gældende aftale mellem Kommuneforeningen og Bydelsforeningen. (Gælder fra 2017) Kan

Kapitel 3 Valg af kandidater	

§ 12 Tillidsvalgte
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.
Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.
Stk. 4 Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges.

§ 13 Kommuneforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 Kommuneforeningens bestyrelse indkalder til opstillingsmøder efter behov. Her vælges eller genvælges kandidater til kommunalvalg, og kandidater til folketingsvalg kan eventuelt indstilles.
Stk. 1a Kandidater der er valgt på opstillingsmøde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med opstillingsmødet.
Stk. 2 Bestyrelsen kan indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat. Kan
Stk. 3 Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. Kan
Stk. 4 Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.

§ 14 Indstilling af kandidater til Folketinget
Stk. 1 På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens anbefaling.
Stk. 2 Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.
Stk. 3 Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.
Stk. 4 En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen. Kan

§ 15 Afstemninger og valg
Stk. 1 Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.
Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 5 Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.
Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.
Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.
Stk. 8 Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i kommuneforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.

Kapitel 5 Økonomi	

§ 16 Tegning og Økonomi
Stk. 1 Kommuneforeningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. Kan
Stk. 2 Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire uger i før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til medlemmerne som bilag to uger før mødet. Kan
Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. Kan
Stk. 4 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 5 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet. Kan
Stk. 6 Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

§ 17 Hæftelse
Stk. 1 Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.	

§ 18 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet.
Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.

Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal. Kan
Stk. 4 Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.
Stk. 5 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse. Kan
Stk. 6 Kommuneforeningsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende godkendelse hos Hovedbestyrelsen og Vedtægtsudvalget vedtage at fravige dele af minimumsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter. Kan

§ 19 Opløsning
Stk. 1 Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Kommuneforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses. Kan
Stk. 2 Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål. Kan