Indkaldelse Årsmøde Alternativet Kolding 2020

Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet Kolding

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00

Loftet, Godset, Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding

Se event i kalenderen her:
https://alleos.alternativet.dk/events/view/4040

Kære medlem af Alternativet Kolding.

Du indkaldes hermed til ordinært årsmøde i lokalforeningen Alternativet Kolding.

Årsmødedagsorden

Årsmødets endelige dagsorden udsendes senest to uger inden mødet jf. nedenstående, og vil som minimum indeholde punkter jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af vedtægtsændringer

5a. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer

  1. Valg af forperson

  2. Valg til bestyrelsen

  3. Valg af revisor(er)

  4. Eventuelt

Forslag
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, herunder vedtægtsændringsforslag, skal være fremsendt til bestyrelsen via kolding@alternativet.dk senest fire uger før mødets afholdelse, det vil sige senest onsdag den 22. januar 2020 . Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af lokalforeningen Alternativet Kolding.

Bestyrelseskandidater og kandidater til andre valg
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest fire uger før mødets afholdelse, det vil sige senest onsdag den 22. januar 2020 ved indsendelse af et opstillingsgrundlag, hvor kandidaturet kort motiveres. Opstillingsgrundlag sendes skriftligt til forperson Bjarne Aasø på kolding@alternativet.dk

Materialeudsendelse
Dagsorden, indsendte opstillingsgrundlag, indkomne forslag og yderligere information udsendes på e-brev senest to uger inden årsmødet, det vil sige senest onsdag den 5. februar 2020 .

Årsmødespisning
Før årsmødet vil det med tilmelding være muligt for kostprisen at deltage i fællesspisning fra kl. 18.00.

Information herom og tilmelding hertil følger med yderligere information jf. ovenstående.

Kontakt os i bestyrelsen på mail kolding@alternativet.dk eller på AlleOs https://alleos.alternativet.dk/lokalforening/29 , hvis du har spørgsmål.

Kærlig hilsen, din lokalbestyrelse i Alternativet Kolding,
Stine, Vibeke, Bjarne og Thomas