Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Næste spørgetime er tirsdag d. 3 november og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at svare på dette indlæg. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

Stil dit spørgsmål her-2

Giv opbakning til et spørgsmål, der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Du skal stille dit bud på et spørgsmål senest mandag d. 2. november kl. 16, hvorefter Torsten vælger blandt et af de mest populære.

Vi glæder os til at modtage dit spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

3 Synes om

CO2-reduktion nu:
Hvordan opnå ønsket reduktion udledning, hvis ikke man økonomisk belønner mennesker/virksomheder, der bringer samfundet i den rigtige retning? :green_heart:

Godt arbejde med klimaloven, men hvordan er det muligt at opnå den store klimagas reduktion med igangværende projekter som fortsat udbygning af motorvejsnettet, Femern forbindelse og Kattegatforbindelse som vil generere enorme forbrug af råstoffer (som der i øvrigt bliver mangel på) og efterfølgende CO2 udslip under bygning og efterfølgende øgning af trafikken. Har hørt tal på 30.000 biler/24h på en eventuel Kattegatforbindelse.

4 Synes om

Har det en konsekvens for Danmarks diplomatiske arbejde, forhandlingsposition eller internationale indflydelse eller anseelse, at vi har en Udenrigsminister, som kunne være dømt for pædofili, hvis han havde befundet sig i USA, vores største allierede?

2 Synes om

Hvordan vil Statsministeren sikre befolkningen og Folketinget en fornuftig og gennemsigtig balance imellem sundhedsfaglige og politiske argumenter i regeringens fremtidige Corona-krisehåndtering?

4 Synes om

Når vi høre om hjælp til ælde er et kun plejehjemsbeboere, der tales om. Der hvor jeg bor i Køge Kommune, er der rigeligt plads til forbedringer

Så mit spørgsmål til Mette er:

Hvornår sker der forbedring af hjælp til ældre i eget hjem?

MVH

4 Synes om

Som nation bryster vi os i at være det mest demokratiske land i verden!

“Fru Statsminister; Hvilke overvejelser har De omkring fornyelser i den demokratiske proces og kunne Statsministeren forestiller sig et demokrati baseret på flere folkelige afstemninger som man har det i Sweitz samt oprettelsen af lokale råd som rådgiver politikerne ud fra de lokale virkeligheder som de opleves? Et demokrati som er baseret på FLERE VED MERE = BEDRE BESLUTNINGER - hvilket der er evidens for sker.”

4 Synes om

Vil statsministeren tage initiativ til at fjerne de handicapdiskriminerende bestemmelser i universitetslovgivningen - bestemmelser, der ekskluderer studerende med mere vidtgående funktionsnedsættelser fra deres uddannelse og dermed fra arbejdsmarkedet?

Baggrund for spørgsmålet:

De handicapdiskriminerende bestemmelser i universitetslovgivningen er bl.a. følgende:

*Tilpasning: Universitetslovens bestemmelser om tilpasning er kun “kan”-bestemmelser (IKKE “skal”-bestemmelser; universiteterne kan dermed uden videre afvise nødvendig tilpasning - hvilket ofte sker, fordi universiteterne vil spare penge!).

*Studiefremdrift: Studerende med funktionsnedsættelser/handicap/kroniske sygdomme er ikke undtaget
studietidsmodellen og fremdriftsreformen, hvilket navnlig for studerende med vidtgående funktionsnedsættelser er lig med ulige vilkår og helt uovervindelige samfundsskabte barrierer (jf. handicapkonventionens definition på diskrimination pga. handicap).
Den manglende undtagelse af studerende med svære funktionsnedsættelser fra studiefremdriftsreformen og fra studietidsmodellen er med til helt at ekskludere studerende med funktionsnedsættelser fra deres uddannelse og dermed fra et vigtigt fagligt fællesskab (som kunne udvikle den studerende og give vedkommende en anden identitet end blot at være handicappet eller have en funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom). Eksklusionen fra uddannelsen betyder også eksklusion fra arbejdsmarkedet (hvor mange mennesker får (udvidet) deres identitet og mening med livet) og således også en endnu større social eksklusion.

*Indskrivning: Universiteterne kan ifølge den nuværende universitetslovgivning ekskludere studerende pga. deres handicap - hvilket ofte sker (!) - og afvise at genindskrive samme studerende pga. handicap (særligt problematisk, hvis handicappet er blevet forværret pga. diskrimination!).

*Specialeskrivning: Universiteterne kan under trusler om eksklusion / tvangsudskrivning/udsmidning tvinge studerende med vidtgående funktionsnedsættelser til at underskrive standardspecialekontrakter (jf. specialeregler indført i 2007), der på ingen måde tager de nødvendige hensyn til funktionsnedsatte studerende. Der er i universitetslovgivningen ingen krav om, at universiteterne skal udforme og tilbyde specialekontrakter på de nødvendige handicapkompenserende vilkår, dvs. specialekontrakter med den nødvendige handicapkompenserende tilpasning indskrevet i kontrakten inden dennes ikrafttræden.
Dermed tvinges handicappede studerende til at skrive under på, at de skal honorere krav (herunder tidskrav), som de pga. handicappet aldrig vil kunne honorere. Honoreres tidskravet ikke, fratager man de handicappede studerende deres 1. specialeforsøg, hvorefter man tvinger de handicappede studerende til at gå i gang med et 2. eller 3. specialeforsøg - typisk med fratagelse af den nødvendige specialevejledning.

Den nuværende universitetslovgivning har desuden ført til magtmisbrug på universiteterne, hvor navnlig de administrativt ansatte - og lektorer/specialevejledere med en tvivlsom dobbeltrolle som både lektor/vejleder og studienævnsformand/studieleder - udnytter loven til at ødelægge handicappede studerendes uddannelse og dermed deres liv - alene pga. handicap.

NB! Der er i universitetsloven akut behov for en bestemmelse om obligatorisk udarbejdelse af specialekontrakter med den nødvendige handicapkompenserende tilpasning indskrevet i kontrakten inden dennes ikrafttræden (jf. arbejdsvilkår i fleksjob og i skånejob).

Tvangsunderskrevne specialekontrakter skal kunne annulleres. Det er urimeligt, at studerende med meget begrænset arbejdsevne pga. funktionsnedsættelser skal underkastes de regler, der gælder for studerende uden funktionsnedsættelser.

#uddpol #handicapdk #dkpol #handicap #diskrimination #konvention #CRPD #sundfornuft #menneskeret

1 Synes om

På det seneste er der blevet sat ekstra fokus på det kinesiske regimes behandling af dets egne borgere - senest i både Hong Kong og særligt ift. det muslimske mindretal, uighurerne, i Xinjiang-provinsen. Dette kan man bl.a. se i DR’s dokumentar “Kinas ukendte tvangsarbejdslejre”. Socialdemokratiets politik synes at være et diplomatisk spor med dialog men uden økonomiske sanktioner eller andre konsekvenser mod Kina såsom hjemsendelse af diplomater. Men hvorfor skulle dialog gøre en forskel i forhold til det kinesiske regime, som allerede er vant til at få kritik på menneskerettighedsspørgsmål? Bør Socialdemokratiet ikke ændre kurs for at sætte yderligere pres på Kina gennem både dansk udenrigspolitik og fælles handling i EU?

4 Synes om

Hvad er begrundelsen for tiltag i forbindelse med Epidemiloven, der fratager vores grundlovssikrede rettigheder til at mødes, ejendomsrettens ukrænkelighed og retten til selv at bestemme over vores krop?

(Der er en glidebane i gang, hvor vi overvåges og fratages vores frihed igennem forskellige lovgivning, en del af den er oven i købet flere gange blevet dømt ulovlig i EU, men magthaverne vil ikke af med den magt de har tilført dem selv, siden den digitale udvikling for alvor er trådt i kraft. Jeg nævner terrorlovgivning, bandelovgivning, epidemiloven, og hele FET og PET ret til at gøre hvad de vil uden opsyn.)

7 Synes om

Det ser ud til at Kina har bekæmpet Covid-19 - hvad vi jo ikke har.
Har vi overblik over, hvad de gjorde - og om der er noget af det, vi kan bruge - uden alt for store problemer?

1 Synes om

Der Ydes støtte til Op imod 10.000 biler om året til mennesker med handicap
Tænker statsministeren at det kunne være en god idé at disse biler som i vid udstrækning er finansieret af skatteyderne at man kunne give tilskud til elbiler i stedet for som nu at understøtte En voldsom forurening til biler som kører på enten Benzin eller diesel?

5 Synes om

Jeg vil gerne høre, hvorfor man ikke graduerer Corona-indgrebene mere lokalt (fx på kommune-niveau), så områder hvor spredningen er lav, har mindre vidtgående restriktioner og områder, hvor smittetrykket er højt har mere omfattende. Jeg tror, det vil give mere respekt for tiltagene, hvis de afspejler en proportionalitet i.f.t. risikoen.

Mvh. Ole

2 Synes om

I forståelsespapiret mellem regering og støttepartier fra 2019 står der, at Schengen-reglerne skal revideres i forbindelse med en ny Europa-politisk aftale. Hvordan ser arbejdet med en ny Europa-politisk aftale ud, og hvad er regeringens position i forhold til en revision af reglerne?

6 Synes om

Hvorfor sikrer regeringen ikke økonomisk hjælp til medarbejdere som ikke har optjent dagpengeret og er hjemsendt uden løn pga. tvangslukning jf. Covid-19 restriktionerne?

2 Synes om

Og samtidig sikrer at forureneren betaler!!

1 Synes om

Flere kommuner har oplevet højere grad af positivt samarbejde mellem jobcenter og jobsøgende/ledige under Coronanedlukningen end før. BL.a Jobcenteret i Rudersdal. Hvordan vil regeringen bruge de positive erfaringer til udvikling af indsatsen i jobcentrene, så et frugtbart samarbejde kan opstå og indsatsen kan opleves af brugerne som virkelig hjælp og ikke bare kontrol og aktivering?

2 Synes om

**§13 i Lov nr. 1322 af 27.11.2018 - Dansk som arbejdssprog i beboerdemokratiet
**
Med kobling til statsministerens Åbningstale, kan du overveje at stille spørgsmål til §13 i ”Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje” – den såkaldte Ghettolov – Lov nr. 1322 af 27.11.2018.

§ 13. Arbejdssproget i de beboerdemokratiske organer er dansk. Beslutninger, der er truffet i modstrid med denne bestemmelse, er uden gyldighed.

Hvordan mener statsministeren, at vi i det danske samfund kan inddrage alle borgere i det aktive nærdemokrati med en § som denne. Og hvordan kan vi udbrede viden om betydningen af at alle borgere involvere sig aktivt i demokratiet på alle niveauer i det danske samfund?

§ 13 hæmmer demokratisk inddragelse og uddannelse i demokratiske processer.

Overvejelse

Fortolkningen af § 13 kan være forskellig. Og måske er det lovligt, at holde møderne på andre sprog end dansk, men med beslutningerne nedfældet på dansk.

§13 gør beboerdemokratiet tungt, hvis man ønsker at alle skal sikres en stemme i debatten. Man skal sikre løbende oversættelse. Og som vi ved fra foreningslivet generelt i Danmark i 2020 er det svært at finde aktive medlemmer til bestyrelsesposter. §13 gør det vanskeligere.

Et kendt eksempel

Måske er problemet også, at mange beboerforeninger tolker teksten som pålydende.

Et kollegie i et alment boligområde har flere udenlandske studerende blandt beboerne. Gennem mange år har de udenlandske studerende beundret det beboerdemokrati, som de oplevede på nært hold i kollegiets demokratiske organer. Noget helt særligt og nyt for mange af dem. Siden ikrafttræden af lov nr. 1322 af 27.11.2018 har disse studerende forladt møderne, fordi møderne ikke afvikles på engelsk i dag.

Det er et eksempel på, hvordan en vigtig dansk værdi med vores måde at praktisere demokrati på ikke udbredes. Og vi mister udvekslingsstudenternes ambassadørkraft. Det samme sker i beboerdemokratiske organer i almene boligområder. Vi ved at udbredelse af demokratisk praksis sker gennem et deltagerdemokrati, også når vi taler sammen på flere sprog.

I Alternativet mener vi, at demokratiet skal have den højeste værdi, og at demokratiet skal udvikles og styrkes bland alle borgere og på alle samfundets niveauer.

(spørgsmålet er også sendt som mail til Torsten og Lone (overså denne vej)

2 Synes om

Hvor bliver de nye hjælpepakke til freelancere og soloselvstændige af. Vi ventede ekstra længe på de første pakker og venter nu igen.

2 Synes om

Inger B. Olesen Medlem

Hvordan vil statsministeren sikre - at danskerne ikke mister deres grundlovsikrede rettigheder?

1 Synes om