Hovedbestyrelsen: Om konstituering og FU

Forslagstekst

Forslag om at HB selv konstituere forperson og at det tydeliggøres at HB ikke kan fralægge sig sit ansvar ved en generelt uddelegering.

Se forslaget i PDF format

§9 Forenkles og ændres til:

Stk. 2 Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 17 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en forperson til at facilitere og repræsentere bestyrelsen, en næstforperson og en kasserer.

HB kan nedsætte et forretningsudvalg, til at bistå forperson og varetage løbende opgaver for bestyrelsen.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen. Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen. Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig.

Stk. 7 Udgår

Stk. 12 Udgår

§9 Nuværende tekst

Stk. 2. Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til **18 ** medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Forpersonen vælges først. Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.

Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer.

Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen. Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen. Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig **med undtagelse af posten som forperson. Posten som forperson kan kun besættes i konstitueringen: hvis forpersonen er udtrådt af hovedbestyrelsen, hvis forpersonen selv vælger at træde tilbage fra posten, eller hvis politisk leder og 2/3 af hovedbestyrelsen stemmer herfor. **

**Stk. 7 Hvis forpersonen udtræder, indsuppleres en suppleant valgt på landsmødet, og Hovedbestyrelsen omkonstituerer sig derefter på næstkommende møde. **

**Stk. 12 Forpersonen er valgt for et år ad gangen. Tre landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og tre landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Hvis en plads skal indsuppleres, er det for den resterende valgperiode. **

Formål

Hovedbestyrelsen bør være et kreativt rum, hvor principielle, strategiske og væsentlige udfordringer vendes og belyses gennem alle de forskellige kompetencer, der er blandt bestyrelsesmedlemmerne - hvorefter der træffes en demokratisk afgørelse. Grundlæggende demokratiske principper, er vores vigtigste middel mod magten indflydelse på sindet.

En meget væsentlig opgave for hovedbestyrelse er derfor, at den ved at tage kollektive beslutninger på medlemmernes vegne, fritager enkeltpersoner fra at blive påvirket. Derfor bør bestyrelsen under ingen omstændigheder underlægge sig nogen anden form for ledelse.
Vedtægterne bør understøtte hovedbestyrelsen i at være et fyrtårn og garant for demokratiske principper og ny politisk kultur. Det er hovedbestyrelsens opgave at fastholde og udstråle denne kultur i organisationen.

En Forpersonens opgave er at få bestyrelsen til at fungere optimalt som gruppe. Forperson er først og fremmest en facilitator og repræsentant for bestyrelsen, mere end én med fede meninger :slight_smile:
Ved at bestyrelsen selv vælger sin forperson, understreges rollen som repræsentant for gruppen.

Det bør fremstå tydeligt, at bestyrelsen ikke kan overdrage permanent og generelt ansvar og beslutningskompetance til et udvalg, som på den måde kommer til at stå over bestyrelsen. Bestyrelsens demokratiske værdi og styrke ligger i, at den fungerer som et kollektiv.

Se evt. Gruppelederrollen

Fordele

  • Det tydeliggøres at bestyrelse, og kun bestyrelsen i sin helhed, er en kollektiv øverste ledelse, og derved garant for gennemsigtighed og demokratiske værdier i organisationen.
  • En velfungerende kollektiv ledelse, beskytter enkeltindivider mod de negative effekter ved at have magt og indflydelse, samt sikre at den reelle magt ikke uddelegeres til en lille inderkreds med stort organisationskendskab.

Ulemper

  • Når organisationskendskab og erfaring giver mere indflydelse, kan en lille gruppe af erfarne medlemmer, hurtigt og effektivt styre hele organisationen. Denne mulighed for hurtighed og effektivitet fjernes.
  • At ledelsen fungerer som et kollektiv, fordre at grundlæggende demokratiske principper efterleves. Det er besværligt, langsommeligt og kan medføre teknisk dårligere beslutninger fra bestyrelsen.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Forsalget er fremkommer som en del af en analyse af hvorfor Alternativet ikke rigtig er i stand til at mobilisere og kanalisere de mange gode kræfter og initiativer blandt medlemmerne.

Følgende udfordringer er identificeret:

  • Der er uvidenhed om betydningen af grundlæggende demokratiske principper og de erfaringer de er opstået af.
  • Magt og indflydelse påvirker alle mennesker. Interesser og behov flyder sammen, erkendelse af egne evner og betydning kan blive overvurderet.
  • Fejlplaceret omsorg der udspringer af venlig omgang, tillid og kærlighed til mennesker, har skabt en berøringsangsthed, hvor holdningsdiversitet ikke i tilstrækkelig grad udnyttes konstruktivt.

Forslagsstillere

  1. Simon Rigét

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.