Helbred og helhed - Delvision 3: Tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed

Visionstekst

Vi vil skabe fremtidens sundhedssystem ud fra en forståelse af, at sundhedsmedarbejderne er vores største og mest vedvarende aktiv. Vi tror på, at motivation og arbejdsglæde opstår ved tillid til medarbejdernes faglighed og tillid til, at medarbejderne har valgt deres sundhedsarbejde, fordi de brænder for det og ønsker at skabe positive forandringer for mennesker. Vi ønsker motiverede medarbejdere med høj arbejdsglæde, og det kræver at vi politisk skaber de rette rammer.

Vi har stor tillid til medarbejdere og lederes evner og faglighed, men konstante forandringer af procedurer og arbejdsgange og et overmål af bureaukrati, dokumentation og kontrol stjæler tid fra den sundhedsfaglige kerneopgave og truer arbejdsglæden og den faglige stolthed hos sundhedspersonalet. Derfor ønsker vi at tilbyde livslang læring og attraktive rotationsstillinger, der fremmer fokus på medarbejdernes faglighed.

Tidligere var fysisk nedslidning hovedårsagen til sygemeldinger i sundhedsvæsenet. I dag er en af hovedårsagerne stress, som især forårsages af løbende ændringer og omstruktureringer samt underbemanding.

Vi ønsker et opgør med 0-fejlskulturen - hvis man tør fejle, tør man også udvikle. 0-fejlskulturen fører til øget dokumentation og standardiserede tilgange – frem for at turde se på det enkelte menneske og vælge en hensigtsmæssig tilgang ud fra det. Vi vil arbejde for at give sundhedsmedarbejderne mere frihed og selvbestemmelse til at udføre kerneopgaver frem for at være underlagt uoverskuelige krav om dokumentation og kontrol. Det kræver et trygt miljø med plads til ærlighed. Vi ønsker at få fjernet al unødig dokumentation og registrering, fx dobbeltdokumentation og dobbeltregistrering.

Vi mener, at der skal være respekt for alle faggrupper, og at der skabes et ligeværdigt samarbejde mellem alle faggrupper omkring borgeren fx ved at bruge samarbejdende og tværgående teams med fælles mål til borgerens bedste. Dette er betinget af god ledelse.
Vi tror på at attraktive arbejdspladser indeholder attraktive løsninger som tilgodeser personalets hele liv, herunder muligheden for fleksible arbejdstider.

Vi vil arbejde for, at vi med dette fokus kan få færre syge, indlæggelser, genindlæggelser og give borgerne og medarbejderne højere livskvalitet og tryghed.

Tre konkrete forslag

 1. Flytte fokus fra kontrol til sundhedsfaglig meningsfuldhed
  Mere effektivisering, mere kontrol og mindre tid til menneskelig kontakt, sådan oplever borgerne det offentlige sundhedssystem. Det har derfor længe været på den politiske dagsorden, at der skal mere tillid til det sundhedsfaglige personales faglighed og mindre fokus på dokumentation og kontrol. Og der skal flyttes ressourcer fra kontrol til behandling. Alternativet ønsker at indføre processer, der skaber større mening i fagpersonalets arbejde fx ved at indføre mål, der fokuserer på at skabe livskvalitet for patienterne.

 2. Fokus på det hele menneskes helbred på tværs af medarbejdergrupper.
  Vi ønsker systematisk og konsekvent inddragelse af patienter i behandlingsforløb på tværs af sektorer. Den øgede specialisering og etableringen af større specialiserede hospitaler får patienterne længere til hospitalerne fremover. Derfor bliver behovet for både akutte, ambulante og rehabiliterende funktioner i det nære miljø større i tiden, der kommer. Det kræver etablering af tværfaglige og tværsektorielle enheder, som kan løfte disse opgaver i samarbejde mellem hjemmepleje, hospital og praksissektoren. Enhederne skal være fleksible, og deres funktion, organisering og kapacitet skal tilpasses til de lokale forhold. Det kan for eksempel være i form af et sundhedshuse.
  Vi ønsker fokus på det hele enkelte menneskes helbred og på det samlede behandlingsforløb - helheden. Dette kan ske ved fx individuelle forløbsplaner til alle patienter, inddragelse af – og støtte til – pårørende tværfaglige forløbskoordinatorer m.m.

Tre ulemper

 1. Se overordnet vision
 2. Se overordnet vision
 3. Se overordnet vision

Baggrund for visionen

Se overordnet vision

Hvordan er visionen udarbejdet

Se overordnet vision

Hvem har været inddraget

Se overordnet vision

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Se overordnet vision

Visionsstillere

 1. Pernille Schnoor
 2. Aselya Tina Jonette Nielsen
 3. Birgitte Millung
 4. Børge Sejersen Sommer
 5. Gustav Sieg Sørensen
 6. Ken Patrick Petersson
 7. Louise Ursell-Smith
 8. Sandra Bjerre Nielsen
 9. Theresa Dall Helth
 10. Tue Emborg

Status på visionen

Status: Behandles i Politisk Forum

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.

Visionen er god, og de tre forslag konkrete og forståelige.

En ulempe kan være at visionen ikke tackler den forebyggelse, der faktisk foregår i dag eksempelvis over for livsstilsygdomme. Er det godt nok? Har Alternativet nye og alternative forslag

Fra høringsmøde i østjylland:
Ok vision MEN den får ikke forholdt sig til de helt store sundhedsproblemer STRESS, DEPRESSION og FEDME

Forslagene er lidt for vage if til visionerne om sundhedsfremme (fx hellere fokus på fedme, depression og stress end prævention)

Skift ordet ud, så der står sundhedsfremmende klippekort i stedet for kultureltklippekort - det rammer bedre forslaget.

Forebygge mental trivsel skal omformuleres til understøtte metal trivsel.

Forslaget om gratis tandlæge fra vision 6 skal ind i denne delvision i stedet.

TID til forebyggelse skal skrives ind som helt væsentlig faktor.

Forslag: bedre toiletforhold på skoler

Forslag: RO og nærvær omkring måltider i alle institutioner

Forslag: Mindfullnes som forbyggelseselement

. - -
Den 13. september 2013 havde kandidaterne til det nordjyske regionsråd indkaldt til et nordjysk politik- og medlemsmøde om Alternativets sundheds- og psykiatri-politik (visionerne om Helbred og Helhed). Der var otte deltagere på mødet. Vi aftalte, at nogle af mødets deltagere indsender individuelle kommentarer (ud over vore fælles kommentarer).
Vore fælles kommentarer til Forebyggelse og sundhedsfremme er:

 1. Forebyggelse og sundhedsfremme
  Afsnittet med p-piller / spiral bør slettes. Alternativet bør ikke være fortaler for hormoner. I stedet kan man pege på gratis pesar og evt. prævention ift at læren om sikre perioder.

Det kulturelle klippekort er en god idé. Vi foreslår navnet: sundhedsklippekort til børn og unge, og at kultur udbygges med idræt og naturoplevelser.

Det er fint at pege på økologi som det, vi vil have mere af. Vigtigt at nævne at forarbejdede fødevarer beviseligt indebærer en risiko. Vi anbefaler at man også peger på lokale sæsonbestemte fødevarer som en farbar vej frem.

Vi vil arbejde for verdends skrappeste restriktioner op brugen af hormonforstyrrende stoffer, pesticider og andre kemikalier.

Vi forstår ikke, hvad der menes med bylivshuse. Det bør enten udgå eller uddybes. Byhaver og økosamfund kan trækkes frem på gode eksempler på sunde levefællesskaber.

På medlemsmødets vegne
Gustav Sieg Sørensen
kandidat til regionsrådet og medlem af det Samtænkende Udvalg

Man bliver hvad man spiser;Vegansk mad er bedre for kroppen,planeten,klimaet.Og er ifølge FN en nødvendighed for at udrydde sulten i verden.Derfor har jeg som veganer i 35år været oprørt over at skulle betale 5gange så meget for veganske produkter.Det er dyrere at købe en liter plantemælk end en liter papvin .Ergo kan det bedre betale sig at være alkoholiker end at være en frelst veganer. Forslag:For at opveje dette misforhold bør veganske produkter ikke koste mere end det koster at fremstille dem.Evt kan man tage nogle af de tilskud som animalsk produktion får .

Man bliver hvad man spiser.Derfor er det rystende at fødevareidustrien har haft frie hænder til at fylde os alle med pesticider,sprøjtegifte,farlig kemi i form E-numre/tilsætningsstoffer.I gamle dage skulle man være milliardær for at leve 100% økologisk/vegansk.Idag skal man dog kun være millionær. Det kan tage mange år før skadevirkningerne viser sig,spørgsmålet er om stigningen i demens også blandt yngre skyldes eks pesticider. Forslag:Fødevareindustrien/kemiindustrien bør råde bod på at de har tjent milliarder på at fylde os med farlig kemi .De bør indbetale til en pesticide-fond som så kan søges til sundhedsfremmende projekter og oplysning.

Visionen er under udvikling efter høringsprocessen.

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.