Helbred og helhed - Delvision 2: Borgeren – medinddragelse og selvbestemmelse


(Alternativet) #1

Visionstekst

Vi tror på, at sundhed er individuelt, fordi vi allesammen er forskellige, og fordi det kræver motivation og meningsfuldhed at passe på sig selv. Derfor mener vi, at en standardiseret tilgang skal erstattes af en tilgang, hvor sundhedsvæsnet samarbejder med individet. En tilgang, hvor det hele menneske skal ses i enhver behandling og ethvert møde med det offentlige sundhedssystem – også borgerens sociale situation, hvis sundhedsproblemerne f.eks. er relateret til ensomhed.

Nuancering er vigtig - man er ikke enten sund eller syg. Det kræver bred tværfaglighed, der tager hånd om både det fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle, for at arbejde med den enkeltes motivation til egen sundhed. Sundhed er ikke nødvendigvis et mål i sig selv for alle, men det er et mål, at vi alle har en meningsfuld tilværelse, der giver lyst til at passe på sig selv.

Vi tror på, at vi som mennesker føler motivation, når vi ser muligheden for kontrol over vores eget liv, og vi selv har mulighed for at handle. Dårlig samvittighed, stigmatisering og tabuisering fører ikke til sundhed, men gør det ofte vanskeligt at tage hånd om sin egen sundhed.

Medinddragelse, patientuddannelse og at sætte patientens viden om sig selv og egne ressourcer i spil – er en måde hvorpå individet vil føle et stort ansvar for egen sundhed og behandling. Vi tror på, at også omsorg, medmenneskelighed og empati kan have en helbredende effekt. Og at individet har en evne til selvhelbredelse og at der skal gives plads til dette.

Alternativet ønsker, at sætte borgeren i centrum også i forbindelse med sundhedsdata, rettigheder og adgang til egne data.

Vi vil skabe fremtidens sundhedssystem med respekt for individets rettigheder. Direktøren og den ufaglærte får samme lige adgang til behandling, der tager deres livssituationer i betragtning. Vi vil skabe fremtidens sundhedssystem ved at lade patienternes behov og selvbestemmelse lede vejen.

Tre konkrete forslag

 1. Brugerinddragende hospitaler
  Det er veldokumenteret i Danmark og i udlandet, at patientinddragelse kan styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet, skabe øget livskvalitet hos patienterne, øge patienttilfredsheden og medvirke til bedre behandlingsresultater og patientsikkerhed. I Alternativet ønsker vi, at patienter i højere grad inddrages i beslutningerne om deres forløb og behandling. Med inspiration fra Det brugerinddragende hospital på Århus Universitetshospital ønsker Alternativet at brugerinddragende metoder implementeres på danske hospitaler. Århus Universitetshospital har på nuværende tidspunkt i mere end to år arbejdet med systematisk på 18 afdelinger med at involvere deres patienter i beslutningstagning og tilrettelæggelse af deres forløb.

På det psykiatriske område ønsker Alternativet fokus på metoden brugerstyrede senge, der bør tages fra satspuljeforsøg til landsdækkende initiativ.
2. Det psykiatriske testamente
I Alternativet ønsker vi, at brugere af psykiatrien bevarer deres integritet, så de har medbestemmelse i forhold til den behandling de ønsker, og ikke ønsker. En måde at sikre dette, er ved at give psykiatribrugere mulighed for at udarbejde et såkaldt psykiatrisk testamente. Et psykiatrisk testamente anbefales fx af Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP). Det udformes, når man i juridisk forstand er ved ”sin fornufts fulde brug” (fornuftshabil). I det psykiatriske testamente kan man fx tilkendegive, hvis man ikke ønsker at blive udsat for frihedsberøvelse og eventuel tvangsbehandling eller om man ønsker medicinfri behandling.

 1. Udgående stuegang og retten til hjemmeindlæggelse
  Sundhedssystemet har gjort erfaringer med tidlige hjemmeophold. Familier til indlagte spædbørn, har fx fået lov til at tage en mindre akut del af indlæggelsen i eget hjem. Sundhedspersonalet ”går stuegang” via hjemmebesøg på aftalte tidspunkter i ugen, og hospitalspersonalet hjælper med overgangen fra indlæggelse til samarbejdet med den kommunale forvaltning. Disse ordninger er set på Hvidovre Hospital og der er lignende modeller rundt om i landet. En sådan ordning giver mulighed for at være sammen som familie i eget hjem i trygge og vante omgivelser, det understøtter en glidende overgang fra hospitalsindlæggelse til at være selvhjulpet, og så hjælper det med at bygge bro mellem sektorer, mellem region og kommune, så der tages udgangspunkt i borgeren fremfor i systemer og sektorer. I Alternativet mener vi, at der er et stort potentiale for yderliggere udbredelse af udgående stuegang og tidlige hjemmeophold.

Tre ulemper

 1. Se overordnet vision
 2. Se overordnet vision
 3. Se overordnet vision

Baggrund for visionen

Se overordnet vision

Hvordan er visionen udarbejdet

Se overordnet vision

Hvem har været inddraget

Se overordnet vision

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Se overordnet vision

Visionsstillere

 1. Pernille Schnoor
 2. Aselya Tina Jonette Nielsen
 3. Birgitte Millung
 4. Børge Sejersen Sommer
 5. Gustav Sieg Sørensen
 6. Ken Patrick Petersson
 7. Louise Ursell-Smith
 8. Sandra Bjerre Nielsen
 9. Theresa Dall Helth
 10. Tue Emborg

Status på visionen

Status: Behandles i Politisk Forum

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.


(Jon Skjerning-Rasmussen) #2

Kommentarer fra medlemsmødet i Aahus

… linje 2
Til sætningen der starter med "Derfor mener vi, at en standardiseret tilgang…” bør der tilføjes “og dets relationer”. (dets netværk)

… linje 8
Sætningen hvor der står at der er behov for at sundhedspersonalet arbejder med patienternes motivation til egen sundhed kan misforstås som om et ulige magtforhold. I stedet ville vi foretrække at det udtrykkes som at vi skal samarbejde om den enkeltes helbred. Vi mener at vi godt kan tage for givet at mennesker er motiveret for at leve sundt.

Forslag 2
Forslaget virker ikke gennemarbejdet, og kan godt være problematisk. Kan man virkelig skrive sig ud af al tvang, og hvordan skal sundhedspersonalet så gribe sådanne personer som nu pludselig har “blankocheck” an og aldrig kan underlægges tvang. Evt. kunne man foreslå at vi laver eksperimenter med dette, for at finde ud af hvordan det virker. Og samtidig bør der nok skrives ind i sådanne “testamenter” hvad der så bør komme i stedet, eller hvad der i hvert fald skal prøves før vi tyr til tvang.


(Jon Skjerning-Rasmussen) #3

På medlemsmødet i Aarhus talte vi også om at det kunne være fedt hvis visionerne indeholdt flere formuleringer der rammer almindelige borgere og som vores kandidater kan bruge i valgkampagner, osv.
Eksempler på dette kunne være: “Det bør være ligeså vigtigt at følge patienternes “følelsesmæssige temperatur” som deres fysiske temperatur.”


(Sarah Roued Thomsen) #4

Fra høringsmødet i Østjylland:

-retten til valg af behandlingsmetode fx komplimentær og supplerende behandling skal indgå i visionen.

 • ellers ok vision, der er mere anderledes og visionær end hovedvisionen.

 • mulig ulempe: psykiatri testamentet kan være risikabelt, fordi tvangsbehandling kan være nødvendig nogen gange for at forebygge skade på en selv eller andre.


(Gustav Sieg Sørensen) #5

. . .
Den 13. september 2013 havde kandidaterne til det nordjyske regionsråd indkaldt til et nordjysk politik- og medlemsmøde om Alternativets sundheds- og psykiatri-politik (visionerne om Helbred og Helhed). Der var otte deltagere på mødet. Vi aftalte, at nogle af mødets deltagere indsender individuelle kommentarer (ud over vore fælles kommentarer).
Vore fælles kommentarer til Borgernes medinddragelse er:

 1. Borgernes medinddragelse
  Afsnittet med psykiatrisk testamentet har ikke en gang på jorden. Det strider mod fagligheden og lovgivningen på en række punkter.

Der er allerede masser af gode erfaringer med hjemmeindlæggelser. Viden herom er ikke nyt og visions-agtigt, men bredt funderet og anerkendt. Det bør udbredes på baggrund af et fagligt skøn - også for at undgå hospitalsinfektioner.

På medlemsmødets vegne
Gustav Sieg Sørensen
kandidat til regionsrådet og medlem af det Samtænkende Udvalg


(Alternativet) #6

Visionen er under udvikling efter høringsprocessen.


(Alternativet) #7

(Alternativet) #8

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.