Grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk

Miljøpolitik - Bæredygtig omstilling

I Alternativet mener vi, at vi har brug for en seriøs, bæredygtig omstilling. Det indbefatter, at politikere i hele verden, erhvervsliv, borgere og kommuner møder klimakrisen med den politiske alvor, den fortjener. Vi mener, at den fossile industri står på den forkerte side af historien, og at de store internationale aftaler i 2015 (Parisaftalen ved COP21 og de 17 FN-verdensmål) fordrer en dansk indsats, der er mere ambitiøs end hidtil – både på kommunalt og nationalt plan. Klima-, miljø- og naturhensyn bør tænkes ind i al politik – lokalt, regionalt og nationalt. Vi vil have eksperimentalzoner rundt om i landet, hvor vi afprøver nye modeller for bæredygtig produktion, forbrug, forsyning, økonomi og transport.

Kommunerne kan være gode platforme for disse forskellige eksperimenter, idet omstillingen til fx vedvarende energi foregår langt mere decentralt, end vi har været vante til med centrale kraftvarmeværker. På den måde får vi viden om, hvordan innovative løsninger fungerer i praksis, og hvordan de kan udbredes til andre kommuner og på sigt til nationalt niveau, ligesom vi har set det med testpladser for nye vindmølletyper.

Men ikke kun inden for vedvarende energi er der brug for foregangskommuner. Også affaldssortering og cirkulær økonomi skal forankres lokalt og kræver, at danskerne bliver engagerede og ansvarsbevidste omkring den kommunale omstilling. At engagere borgerne i at tage ejerskab i arbejdet med innovative, grønne løsninger er derfor en vigtig opgave for Alternativets kommunalpolitiske kandidater.

Der har allerede været et omfattende, kommunalpolitisk arbejde med den bæredygtige omstilling, fx gennem Lokal Agenda 21, hvor hver kommune har udarbejdet klima- og energiplaner, som de med deres lokale særpræg har implementeret i forskellige tempi og med forskellige ambitionsniveauer.

I Alternativet vil vi gerne puste nyt liv i det kommunale arbejde for en seriøs, bæredygtig omstilling ved at bygge ovenpå, men også gentænke måden, vi omstiller på kommunalt. Derfor vil vi i Alternativet samle viden og erfaring fra de forskellige kommuner og gennem vidensdeling, øgede ressourcer og kompetencer i kommunerne skabe den bedst mulige omstilling på kommunalt niveau. ’Best practices’ skal identificeres og deles fra kommunalt plan til nationalt plan, således at kommuner med de samme særpræg kan sammenligne og videreudvikle hinandens grønne tiltag.
Vi ønsker på denne baggrund at skabe mere samarbejde på tværs af kommunale skel og lokalplaner. Fx ville et forsøgsprojekt omkring implementeringen af opgørelse af de tre bundlinjer i det kommunale budget og projektbeskrivelser være oplagt at samarbejde omkring i de kommuner, som vil eksperimentere med dette.

En mere ambitiøs klimapolitik

Virkeligheden har overhalet Lyngby-Taarbæks nuværende mål om 20% CO2 reduktion i 2020. Vi er en ressourcestærk kommune og vi kan og skal have en mere ambitiøs klimapolitik. Kommunens andel af CO2 udslip er kun en lille procentdel af Lyngby-Taarbæks samlede CO2 udslip, og kan derfor ikke klare opgaven alene ved at optimere eget forbrug. Det er derfor essentielt at borgere og virksomheder inddrages langt mere i den nye plan for CO2 reduktion.

Alternativet Lyngby-Taarbæk vil arbejde for:

  • At mobilisere borgere, partier, organisationer og virksomheder bag ambitiøse klimamål og tiltag i LTK.
  • At vi får nye kommunale mål om CO2 reduktion på linje med Paris aftalen.
  • At Lyngby-Taarbæk igen får grønne guides der aktivt kan vejlede virksomheder og borgere i miljøtiltag, og arbejde for den bæredygtige omstilling på tværs af kommunerne.
  • At indføre et klima budget på lige fod med det økonomiske budget.

For at mobilisere virksomheder foreslår vi at man uddeler en årlig præmie til kommunens mest CO2 neutrale virksomhed.
Håndtering af udsigter til øget biltrafik
I forbindelse med opførelsen af Novozymes, er det anslået at der vil komme ca. 20.000 nye køreture gennem Lyngby hver dag. Mere trafik skaber større CO2 udledning og forurening. For at afhjælpe problemet vil Alternativet Lyngby-Taarbæk arbejde for:

  • At der opstilles en hurtiglader station til elbiler i kommunen.
  • At der i samarbejde med de øvrige kommuner laves en ordning om gratis parkering i hele storkøbenhavn for miljørigtige biler.
  • At der opstilles låne cykel stationer ved alle kommende letbanestationer.

Naturpolitik - Bæredygtig omstilling

Vores naturpakke fra januar er langt mere end 42 konkrete forslag. Den udgør en vision for, hvordan vi ved at give plads til naturen og sætte den fri, får generøsiteten, ydmygheden og respekten for livets udfoldelse på jorden tilbage. Pakken bygger på den grundlæggende idé, at en vild og rig natur har værdi på et højere menneskeligt niveau. I Alternativet tror vi nemlig på, at det er i naturen, at vi drages af livets forunderlighed og lærer at forstå livets udvikling og tilpasning. Naturen er et af livets mirakler. Naturen er ikke vigtigere end kunsten, legen, menneskers liv og død, forskningen eller kærligheden – men naturen er udfoldelse af spontant liv uden bagtanke, plan, skyld og dom, og det har vi som mennesker brug for at give plads til. Det er derfor, vi tager naturen så seriøst. Det er derfor vi siger, at vi i Danmark er for rige til at have en fattig natur. Det er derfor, at vi vil sikre alle samfundsgrupper bedre adgang til naturen. Og det er derfor, at vi vil integrere naturen og naturhensyn langt bedre i landbrug, skovbrug og ikke mindst planlægning og udvikling af byerne. Det er kort sagt derfor, at vi vil føre naturpolitik på naturens præmisser. Link til yderligere læsning: http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/01/naturpakken.pdf Link til yderligere læsning: http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/03/Alternativets_skovkatalog.pdf

Renere søer og Mølleå

Vandkvaliteten i Lyngby sø, Bagsværd Sø og Mølleåen er meget dårlig. Udledning af urenset spildevand i mange årtier har ophobet store mængder fosfor på deres bund. Selv om forureningen af søerne er stoppet, får søerne ikke klart vand og et naturligt og rigt plante- og dyreliv af sig selv. Vandområderne omkring Lyngby er blandt de mest benyttede rekreativt i Danmark, så en ordentlig vandkvalitet har stor værdi både for mennesker og natur. De høje fosforindhold i søen kombineret med at vandet er blevet mere klart skaber nu så mange vandplanter i søen, at roning på søen er besværligt og farligt, fordi man ikke kan svømme i land på grund af vandplanterne. Dette ville blive løst, hvis slammet fjernes, så fosforindholdet i søen reduceres til et naturligt niveau. I Mølleåen udledes stadig store mængder spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, og det bør reduceres voldsomt ved at bygge regnvandsbassiner og ved at adskille spildevand fra vand fra tage og befæstede arealer.

Alternativet Lyngby-Taarbæk vil arbejde for at det fosforholdige bundslam i Lyngby sø renses op. Målet er at få et samarbejde op at stå mellem Kommunen, COWI og DTU om et forsknings- og udviklingsprojekt, der bl.a. ved hjælp af forsknings- og udviklingsmidler skal skabe ny teknologi , der kan oprense slammet og bortskaffe det på en effektiv, miljøvenlig og billig måde. Teknologien kan efterfølgende sælges til udlandet til gavn for vandmiljøet på globalt plan.

En grønnere by

Lyngby-Taarbæk er kendt for at være et grønt område, og vi har mange skønne naturområder. Det er vores vision at også de bebyggede områder skal være grønne og rare at opholde sig i. Mange torve i Lyngby er golde og kedelige, f.eks pladsen foran rådhuset og foran kulturhuset. Alternativet Lyngby-Taarbæk vil arbejde for:
  • At yderliggende P-pladser erstattes af P-kælder tættere på centrum og omdannes til grønne områder
  • At Klampenborgvej gøres til et grønt byrum, når den bliver lukket.
  • At pladsen foran biografen/kulturhuset forskønnes med f.eks vandanlæg, kulturel legeplads og mere grønt.