Globale fællesskaber


(Alternativet) #1

Visionstekst

Et stærkt globalt samarbejde bør hvile på klare principper, rettigheder og standarder som stater forpligter sig til at implementere. Stærke internationale institutioner, normer og love, der kan regulere samspillet mellem stater og institutioner, er afgørende for at styrke den globale sikkerhed og stabilitet. Individuelle og kollektive rettigheder skal være i centrum. Det kræver institutioner, der kan beskytte dem.

I dag er vores globale samarbejde på mange måder i krise. Folkeretten undermineres alt for ofte, de rigeste lande har uforholdsmæssig meget magt, og tilliden til internationale institutioner er faldende. Samtidig er behovet for stærke fællesskaber større end nogensinde, fordi de udfordringer vi står overfor er uden pas.
For at komme det paradoks til livs bliver vi nødt til at arbejde for at reformere eksisterende institutioner, og vise vilje og mod til at skabe nye. Vi skal bringe nye deltagelsesformer ind på de bonede gulve, vi skal presse på for at sikre en bedre inklusion af marginaliserede lande og folk og skabe rum for civilsamfundsindflydelse.

Det er vores opgave konstant at fremme et tæt og gennemsigtigt samspil mellem civilsamfund, græsrødder, trossamfund, politiske eliter og de strukturer og organisationer, der indrammer dem. Det giver institutioner og politiske repræsentanter deres legitimitet.

Vi skal styrke den demokratiske kultur og demokratisere strukturerne i det europæiske samarbejde. EU skal være mere gennemsigtigt og bevæge sig tættere på borgerne. Medlemsstaterne skal samtidig blive bedre til at give de fælles løsninger en chance, i stedet for kun at tænke til den nærmeste grænse.

Vi skal også tænke nyt og revidere vores samarbejde i Rigsfællesskabet. Ønsker Grønland og Færøerne at blive uafhængige, skal vi støtte op dette. Sideløbende skal vi støtte op om en bæredygtig udvikling for Nordatlantens oprindelige folk, natur og økonomiske udvikling, og vi skal bidrage bedst muligt til at sikre ansvarlige investeringer.

Sidst, men ikke mindst skal vi styrke den demokratiske kontrol med globale økonomiske institutioner som verdenshandelsorganisationen WTO, den Internationale Valutafond og Verdensbanken. Organisationer, der alle med fordel kunne reformeres så visionen om global bæredygtighed og social lighed sætter rammen for organiseringen af verdensøkonomien i stedet for det nuværende neoliberale systems logikker.

Fællesskabet skal gøre os, hver især og som samfund, frie og lige.

Tre konkrete forslag

 1. Eksperimenterende partnerskaber for udvikling
  Vi vil arbejde for at afprøve nye innovative og eksperimenterende partnerskaber i udviklingssamarbejdet og det internationale samarbejde, der inkluderer private aktører, græsrødder, NGO’er og offentlige aktører. Samarbejde forudsætter, at der stilles krav til nye aktører, herunder at:
 • Kommercielle hensyn må ikke få forrang i forhold til udviklingspolitiske målsætninger.
 • Vi skal tage ansvarlig virksomhedsadfærd meget alvorligt, herunder brud på folkeretten, korruption, miljøskadelig adfærd, arbejdsulykker og skatteunddragelse.
 • Respekten for menneskerettighederne er et ufravigeligt vilkår.
 1. Et gennemsigtigt EU
  Alternativet vil arbejde for at gøre EU mere gennemsigtigt. EU skal bringes tættere på borgerne og gøres mere demokratisk og gennemsigtigt. Herunder vil vi:
 • Skabe fuld gennemsigtighed i EU beslutningsprocesser, live-streamning af møder i vigtige EU-organer som Ecofin.
 • Oprette obligatorisk lobbyregistre samt registrering af al økonomisk støtte til politiske partier eller politikere.
 • Styrke de nationale parlamenters involvering og indflydelse i EU politik, særligt ift. den økonomiske politik.
 • Sikre at initiativretten til fremsættelse af ny lovgivning overgår til det demokratisk valgte Europa-Parlamentet.
 • Udbrede arbejdet i Folketingets Europaudvalg til andre udvalg og arbejde for at flere beslutninger om EU-politik tages i folketingssalen.
 1. Alternativet vil arbejde for en styrkelse af FN som institution. FN skal være kernen i vores multilaterale bistand og en rettesnor i dansk udenrigs-, forsvars-, udviklings- og handelspolitik.
  Vi vil arbejde for, at den multilaterale bistand, herunder støtten til FN, styrkes.
  Alternativet ønsker at styrke FN og dets organer gennem reformer, der afspejler verden i dag, herunder medlemskab og arbejdsformer i Sikkerhedsrådet, generalforsamlingen og FN’s tilknyttede organisationer. De regional organisationer som EU og Den Afrikanske Union m.fl. bør få en samordnende rolle i forhold til Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet.

Vi vil arbejde for, at udformningen og forhandlingerne om internationale aftaler herunder skatteregler, sker i FN regi, så alle lande får indflydelse og bliver hørt. FN-baserede processer vil betyde, at hensyn til menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder, klima og de FN’s 17 bæredygtighedsmål styrkes i fremtidige aftaler.

Tre ulemper

 1. Det kan syntes naivt at ville de internationale institutioner, når de fremstår svage, specielt FN som pga sin arkitektur virker handlingslammet når det kommer til eksempelvis krigen i Syrien
 2. Det kan være en ulempe at tænke uafhængighed for alle 3 lande i rigsfællesskabet, da Danmark kun spiller en roller i Arktisk pga Grønland.
 3. Ved at understrege internationale regler forpligter de også os selv, og det sætter grænser for den nationale demokratisk spillerum.

Baggrund for visionen

Efter der i efteråret 2015 var initiativer til at udvikle en fredspolitik, var afholdt politiske laboratorier og udarbejdet et udkast til udviklingspolitik og en europapolitisk vision var vedtaget i politisk forum, opstod ideen om at sikre samtænkning af Alternativets globale politikområder.
Denne ide blev specielt forstærket af vedtagelsen af FN’s nye 17 mål for bæredygtig udvikling var også en drivkraft, Paris aftalen fra COP21 og ikke mindst regeringens udenrigspolitiske udredning.

Hvordan er visionen udarbejdet

Opstarten og forberedelse af Politiske laboratorier: På initiativ af de 3 ordførere igangsattes arbejdet med at udvikle en global vision, som senere kan danne baggrund for konkrete politikker på udenrigs-, udviklings-, handels-, freds- og forsvarspolitik. I marts 2016 nedsattes en arbejdsgruppe bestående af 6 frivillige, der mødtes 4-5 gange, herunder også lejlighedsvist med ordførerne, den udenrigspolitiske rådgiver, Landssekretariatet politisk udviklings ansvarlige og en praktikant og tilrettelagde forløbet med afholdelse af Politiske laboratorier.
Før dette forløb ligger der også en næste færdig redigeret udviklingspolitik lavet i efteråret 2015, gennem laboratorier og en række møder med NGO og forskere, da ideen om en samlet global politik opstod blev det besluttet at det meget gennem arbejdede udstil på udviklingsområdet skulle indgå i det samlede arbejde.

Politiske Laboratorier: Temaerne for de enkelte loboratorier blev; Migration, Klima, Handelspolitik, Økonomi og demokrati, Sikkerhedspolitik, Økonomi og Ulighed, Rettigheder og konventioner, bæredygtig omstilling, vækstbegrebet, og endelig Rigsfællesskabet særligt til afholdelse i det grønlandske hus. I perioden mellem 9.4 og 25.4 afholdtes i alt 8 laboratorier hhv. København, Nordsjælland, Sjælland, Københavns Omegn, Odense, Århus, Ålborg og i Det Grønlandske Hus i København. I hver laboratorie deltog 1-2 inviterede videnspersoner fra et bredt spektrum af forskere, NGO-repræsentanter, lokale eksperter mfl. og i alt samlede laboratorierne cirka 150 deltagere.

Hvem har været inddraget

Arbejdsgruppen
Rådgivere fra det politiske sekretariat.
deltagere i de politiske laboratorier
en række forskere og NGO’er

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Efter perioden på dialog er teksterne færdig redigeret så længden overholder de formelle krav, samt de kommentarer er har været på politisk indhold og sprog er indarbejdet.

Visionsstillere

 1. carsten bering jakobsen
 2. Jakob Gorm Andreasen
 3. Leila Stockmarr
 4. Lene Kirkeby Brogaard
 5. Marianne Victor Hansen
 6. Poul Brandrup
 7. Rasmus Nordqvist
 8. René Gade
 9. Tobias Johan Sørensen
 10. Ulla Sandbæk

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.


(Alternativet) #2