Global lighed


(Alternativet) #1

Visionstekst

Alternativet ønsker en verden, hvor mennesker fødes med lige rettigheder, og har samme muligheder for at leve et liv i værdighed fri fra fattigdom og med adgang til uddannelse og sundhed. En verden, hvor alle lande indgår i ligeværdige relationer, hvor vi dyrker fællesskabet og fejrer mangfoldighed på tværs af kulturer og nationaliteter.

Vores vision er en verden, hvor udviklingsbistand ikke længere er nødvendig. For at nå dertil vil vi fremme et ligeværdigt samarbejde mellem stater og institutioner. Vi skal arbejde os væk fra den traditionelle udviklingsbistand, med skævvredne magtforhold mellem donorer og modtagere. Danmarks samarbejdslande skal have ret til selv at vælge deres udviklingsvej og samarbejde skal ske gennem dialog. Udvikling skal sigte på at sikre levende samfund med egen kontrol over råvarer og med et fair og gennemsigtigt skattesystem.

Udviklingspolitik hænger uløseligt sammen med udenrigs-, forsvars-, handels- og klimapolitik. Potentialerne for synergi, ved at agere på tværs af politikområder, skal udnyttes på en måde, hvor hensynet til langsigtet udvikling, bæredygtighed og lighed får forrang.
Danmark skal arbejde for, at alt politik på EU- og nationalt plan understøtter udviklingspolitikken.

Der skal mobileres mange flere ressourcer end udviklingsbistand for at skabe en varig udvikling. Privatsektor-udvikling, skatteinddrivning og stop for skattely er helt centralen for dette.

For at sikre omfordeling og øget social lighed skal Danmark styrke den langsigtede og integrerede udviklings- og humanitære bistand. Den bilaterale udviklingsbistand skal fortsætte til de fattigste udviklingslande inden for områder, hvor vi har særlige ekspertiser at bringe i spil. Danmark har som et af verdens mest lige samfund netop ekspertise, når det kommer til at fremme social lighed blandt andet gennem progressiv beskatning.
Danmark skal aktivt afprøve nye metoder og samarbejdsformer inden for udvikling. Nye aktører skal engageres, mens de klassiske stat-til-stat relationer og ngo-partnerskaber skal udvikles.

Alternativet ønsker, at Danmark skal støtte, udvikle og deltage i internationale fællesskaber og alliancer. Det gælder både græsrodsnetværk, men særligt skal vi arbejde inden for rammerne af FN og dets specialiserede organisationer, og med regionale institutioner, som eksempelvis EU og Den Afrikanske Union.

Vi er et af verdens rigeste lande, derfor skal vi fortsat være et af verdens mest generøse lande.

Tre konkrete forslag

 1. Danmark skal fastholde høj profil på og prioritering af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

Kvinders ret til at bestemme over egen krop, adgang til oplysning og prævention, sikker abort, mm. er under angreb i store dele af verden. Også seksuelle minoriteter oplever stigende stigmatisering og forfølgelse. Aids-epidemien udbredes igen og især unge kvinder er udsat for smittefare. Generel udvikling bremses når kvinders rettigheder undertrykkes.

Danmark har hidtil haft en førerposition på disse felter. Med de generelle nedskæringer, der også har ramt dette område, sender vi et dårligt signal til omverdenen om at prioritere kvinders rettigheder og Danmark mister muligheden for at påvirke andre aktører – og for at spille en rolle i multilaterale institutioner.

 1. Bilateral bistand til udvalgte samarbejdslande skal øges igen.
  Over de seneste 15 måneder er Danmarks udviklingsbistand blevet halveret – af nedskæringer og af om allokering til flygtningemodtagelse i Danmark.

Vores bilaterale samarbejde skal fokusere på de lande, hvor behovet er størst. Dertil skal vi også prioritere lande, som efterspørger områder hvor Danmark har særlige kompetencer. Det kan være inden for demokrati, lighed, uddannelse, seksuel og reproduktiv sundhed.
Det er vigtigt, at bistanden fokuserer på langsigtede samarbejder og tager udgangspunkt i udviklingslandendes behov frem for vores egne interesser.
Alternativet mener at lande i Afrika skal have højeste prioritet, men også til lande i Asien og Latinamerika kan det være relevante at fortsætte med at have et såkaldt programsamarbejde og fortsat give bilateral bistand.
3. Støtten til og fokus på opbygning og udvikling af civilsamfund i udviklingslande skal styrkes – for at fremme demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption

Relationen mellem udviklingslande og donorlande som Danmark skal være ligeværdig og med respekt for, at samarbejdslande og deres befolkninger selv skal bestemme deres udvikling. Herunder, er det vigtigt, at beslutninger i udviklingslande træffes på demokratisk vis og med inddragelse af et bredt civilsamfund, hvor alle befolkningsgrupper kommer til orde.

Civilsamfundet er ekstra vigtigt når nye aktører og privatsektoren får større betydning i udviklingsprocessen. Civilsamfundet er den vigtigste aktør, når det kommer til bekæmpelse af ulighed og korruption.
Når Danmark i stigende grad vil arbejde i vækst og transitionsøkonomier, hvor fattigdomsproblemer skyldes en skæv fordeling af landets ressourcer, så må støtten til civilsamfundet målrettes bekæmpelse af fattigdom og fremme af bæredygtig omstilling.

Tre ulemper

 1. Da udviklingsbudgettet er stærkt faldende i Danmark kan det være en ulempe at ville satse på så store geografiske områder.
 2. Fokus på både bi- og multilateral indsats, kan være svært når budgetterne for udviklingshjælp er svækkede, her kunne man tale for at satse på blot den ene fremgangsmåde.
 3. Danmark er et lille land og derfor kan det at vi vil deltage aktivt i internationale organisation som FN, EU og AU være en ulempe da vores indflydelse ikke altid er stor.

Baggrund for visionen

Efter der i efteråret 2015 var initiativer til at udvikle en fredspolitik, var afholdt politiske laboratorier og udarbejdet et udkast til udviklingspolitik og en europapolitisk vision var vedtaget i politisk forum, opstod ideen om at sikre samtænkning af Alternativets globale politikområder.
Denne ide blev specielt forstærket af vedtagelsen af FN’s nye 17 mål for bæredygtig udvikling var også en drivkraft, Paris aftalen fra COP21 og ikke mindst regeringens udenrigspolitiske udredning.

Hvordan er visionen udarbejdet

Opstarten og forberedelse af Politiske laboratorier: På initiativ af de 3 ordførere igangsattes arbejdet med at udvikle en global vision, som senere kan danne baggrund for konkrete politikker på udenrigs-, udviklings-, handels-, freds- og forsvarspolitik. I marts 2016 nedsattes en arbejdsgruppe bestående af 6 frivillige, der mødtes 4-5 gange, herunder også lejlighedsvist med ordførerne, den udenrigspolitiske rådgiver, Landssekretariatet politisk udviklings ansvarlige og en praktikant og tilrettelagde forløbet med afholdelse af Politiske laboratorier.
Før dette forløb ligger der også en næste færdig redigeret udviklingspolitik lavet i efteråret 2015, gennem laboratorier og en række møder med NGO og forskere, da ideen om en samlet global politik opstod blev det besluttet at det meget gennem arbejdede udstil på udviklingsområdet skulle indgå i det samlede arbejde.

Politiske Laboratorier: Temaerne for de enkelte loboratorier blev; Migration, Klima, Handelspolitik, Økonomi og demokrati, Sikkerhedspolitik, Økonomi og Ulighed, Rettigheder og konventioner, bæredygtig omstilling, vækstbegrebet, og endelig Rigsfællesskabet særligt til afholdelse i det grønlandske hus. I perioden mellem 9.4 og 25.4 afholdtes i alt 8 laboratorier hhv. København, Nordsjælland, Sjælland, Københavns Omegn, Odense, Århus, Ålborg og i Det Grønlandske Hus i København. I hver laboratorie deltog 1-2 inviterede videnspersoner fra et bredt spektrum af forskere, NGO-repræsentanter, lokale eksperter mfl. og i alt samlede laboratorierne cirka 150 deltagere.

Hvem har været inddraget

Ordføreren for området
Arbejdsgruppen
Rådgivere fra det politiske sekretariat.
deltagere i de politiske laboratorier
en række forskere og NGO’er

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Efter perioden på dialog er teksterne færdig redigeret så længden overholder de formelle krav, samt de kommentarer er har været på politisk indhold og sprog er indarbejdet

Visionsstillere

 1. carsten bering jakobsen
 2. Jakob Gorm Andreasen
 3. Leila Stockmarr
 4. Lene Kirkeby Brogaard
 5. Marianne Victor Hansen
 6. Poul Brandrup
 7. Rasmus Nordqvist
 8. René Gade
 9. Tobias Johan Sørensen
 10. Ulla Sandbæk

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.


(Alternativet) #2