Giv dit input til klimahandling

er det her Alternativets nye måde at skabe politik? uden om POFO, uden om politiske laboratorier??? Mon strategien er clearet med politisk leder, som ikke er medunderskriver?

2 Likes

Jeg må sige at det forslag for mig er ligegyldigt og uden nytte med mindre det kobles med differenceret registreringsafgifter der afhænger af det enkelte køretøjs CO2 udledning.

Uden det er det ren og skær symbolpolitik set fra mit synspunkt

1 Like

Forslag om skovlandbrug

Udgangspunkt:

Landbrug, der er baseret på et-årige afgrøder vil kun i meget begrænset omfang kunne binde kulstoffer. Der er behov for planter, der lever i mange år for, for alvor at kunne binde skov. Når vi går fra pløjet jord til skovlandbrug (efter permakulturelle principper) kan man lagre 10 ton CO2 pr ha. Faktisk er skovlandbrug hvor man under træerne vil have et miks af store og mindre spiselige planter langt mere effektivt end de store konventionelle landbrug, hvor der er mere fokus på det arbejdsintensive end det arealintensive. Der er altså natur, miljø og klimamæssige stærke argumenter for at vi som samfund skal fremme skovlandbrug, men der er en række politiske barrierer som politikerne bør se på:

Økonomisk støtte:

Modsat de store landbrug modtager permakulturelle landbrug ikke EU-støtte. Tilskudssystemet er lige nu indrettet sådan, at permakulturelle dyrkningssystemer med mange forskellige afgrøder samlet på et sted ikke er støtteberettigede.

Træplantning i det åbne land:

Omkring halvdelen af Danmarks areal er underlagt landskabs-, fortidsminde-, å- og kystbeskyttelse med videre, hvilket på grund af landskabelige, æstetiske værdier medfører, at man ikke må plante træer. Det drejer sig ofte om helt almindelige pløjemarker, hvor man således kan blive forhindret i at opstarte permakulturlandbrug. Det er forældet lovgivning, der ikke sætter samfundets største udfordring øverst.

Planloven:

Planlove står i vejen for etablering af nye små permakulturlandbrug i landzonen. Omvendt er det inden for lovgivningen muligt at sammenlægge flere små landbrug og følge udviklingen mod større brug.

Uddannelse:

Der er på nuværende tidspunkt ingen uddannelsesmuligheder, hvis man vil opstarte et permakulturlandbrug.

Hvis regeringen vil gå ind og forbedre på disse forhold, er vi mange, der er klar til at tage fat, så vi hurtigt kan få udbredt et landbrug, der modvirker klimaforandringer

4 Likes

Forslag til finansiering:
I dag er råstofsudgiften på sand og grus på 5 kr/m3. Det er alt for billigt. Afgiften skal hæves betragteligt. Der er grænser hvor længe de nuværende mængder holder og den lave afgift annimerer ikke til at man genbruger brugte byggematerialer.

Jeg lægger mit forslag her at den grønne survey kun åbner op for et forslag og at det skal være anonymt.

2 Likes


Tænker det vil være godt, at have med

1 Like

Jeg synes det er lidt underligt, at man har valgt anonyme input via SuveyMonkey. Men det er detalje. Det afgørende er at vi bidrager. Her er hvad jeg netop har sendt ind:

Vi skal have befolkningen med os - ikke imod os!

Information bringer i dag 12/02/20 endnu en af Jørgen Steen Nielsen mange relevante artikler om klimahandlingsplanen - den grønne omstilling.

I artiklen citeres tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Han betoner, og jeg citerer:

“Det, at nogle mennesker undervejs i omstillingen (frem imod 2030 og derefter) kan blive arbejdsløse og opleve indkomsttab i flere år, kan blive den store folkelige forhindring, hvis vi ikke passer på og lytter til dem, der midlertidig rammes. Fordelingsspørgsmålet må vi tage yderst alvorligt - at holde samfundets dårligst stillede grupper økonomisk skadesfri kan vise sig fundamentalt vigtigt. Og hvis det skal lykkes, må andre bære mere af de omkostninger, der vil være på vejen.”

Mit forslag til jer er, at i konstant holder dette udsagn for øje uanset hvilken teknologisk tangent forhandlingerne løber ud ad. At der afsættes midler til at holde samfundets dårligst stillede grupper økonomisk skadesfri samt midler til en seriøs national informationskampagne målrettet hele befolkningen - inkl vores grønlandske og færøske landsmænd på deres sprog. En kampagne der både fortæller hvorfor og hvordan.

I forhandlingerne viser Alternativets forhandlere at vi vitterlig er det bedste parti, den bedste bevægelse, for Danmark - det vil sige for hele den danske befolkning, for Verden - for hele verdens befolkning.

4 Likes

" Et springende punkt er, at Danmark fra officiel side ikke mener, at afgiftsfritagelser for brugen af fossile brændsler er en form for subsidium. Det mener OECD ellers. I deres nyeste rapport om fossile subsidier hæfter OECD sig ved, at afgiften på diesel i Danmark er sat lavt af hensyn til det danske erhvervslivs konkurrenceevne. Ifølge OECD er sådan en lav afgift en indirekte form for statsstøtte, og konsekvensen er, at de danske skatteydere i perioden 2008-2018 har medfinansieret forbruget af ekstra billig diesel med hele 42,3 milliarder kroner."

Ovenstående finder jeg særligt interessant i artiklen. Hvor mange af mine skattekroner går helt konkret til at støtte sort energi? Det vil jeg gerne vide som konkret politisk forslag.

Ingeniøren beskriver herkonsekvenserne af den lavere afgift på diesel.

Læs mere om opgørelsen her hos Altinget.

4 Likes

Hej Anders

Jeg foreslår du lægger et link til jeres klimaplan op her i tråden.

1 Like

Lægger også forslaget her: Lav strømfordelingsloven om, så kommunen igen har lov til at sætte solceller op på kommunens tage uden at skulle have et særligt selskab til det. Se eller hør mere på
https://www.zetland.dk/historie/soV72Q9V-moGPdY5L-3e97b

4 Likes

Giv kommunerne mulighed for at producere solcellestrøm igen, uden at skulle lave energiselskaber.

https://www.zetland.dk/historie/soV72Q9V-aOMNamWw-a6604?utm_source=facebook&utm_medium=zetlanddk&utm_campaign=artikel&fbclid=IwAR1bYoWMgzVbv3wxPmvjEDEBf2UYDqaklQF2WwmYfxyb_DQZ85d15r7vqD4

3 Likes

Hej Jørgen.

Jeg ser det som et af mange værktøjer, som kan føde MF’erne med input. Dette udelukker ikke Polaer, Pofo, eller at Josephine inddrages.

mvh Jens

1 Like

Afskaf eller nedsæt befordringsfradag for billister. Brug eventuelt nogle af besparelserne på at udvikle berørte yderområder.

2 Likes

Hej,

En gennemtænkt reform af vores skatte- og afgiftssystem fremfor nuværende spredt fægtning og forslag af mere symbolpolitisk karakter. Det betyder blandt andet, at der skal være nogle principper for adfærdsregulerende skatter - så de ikke ender med at være et problem, fordi provenu forsvinder over tid.

I forhold til problemet med krav til kommuner om særskilt selskab til brug for produktion af strøm, kan ministeren løse problemet uden at gå i folketinget. Ministeren har allerede kompetence til at give dispensation i elforsyningsloven § 2, stk. 4 - den er pt. overgivet til energistyrelsen, men det kan jo ændres.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212784

5 Likes

Hej Jens
ja et fint værktøj. Men er det en del af POFO’s strategi at arbejde med det værktøj lige nu?
Det havde været fantastisk, om det også var underskrevet af politisk leder.
jeg savner at FT-gruppen signalerer vilje til samarbejde med Politisk leder.
Alternativets fremtid handler om at skabe enhed i mangfoldigheden,
at acceptere modsætningerne og lade dem berige hinanden.

Vi har skabt et nyt momentum i partiet i kraft af valget af politisk Leder
og andre tiltag, som vores Hovedbestyrelse har sat i værk. Det skal vi tale op,
det skal vi støtte og gå med - det er min appel til Uffe og til Folketingsgruppen.
kh
Jørgen

4 Likes

Har netop indsendt nedenstående, men X-poster også her aht en åben debat :wink:
Indføre en kilometerafgift for at styrke incitamentet til at lade fossil-bilen stå.

Et simpelt virkemiddel til at lade bilen stå, er at øge afgiften på benzin og diesel, som det allerede fremgår af “God Energi” udspillet.

I samme udspil er også nævnt roadpricing som virkemiddel. Der er stadig et godt stykke vej til at have en moden roadpricing løsningsmodel, men det synes sikkert, at det vil kræve tid, store investeringer i avancerede tekniske installationer samt IT-udvikling (der ofte laves for dyrt og for sent).

En langt simplere og billigere “roadpricing” kan være en kilometerafgift på benzin- og dieselkøretøjer. Det regelmæssige syn omfatter allerede aflæsning af kilometerstand, så kilometerdata er allerede i IT-systemet.
Lad kilometerafgiften følge brændstoføkonomien (en kilometer i en sulten fossilbil skal være dyrere end i en brændstofeffektiv fossilbil). Den faste grønne ejerafgift følger allerede køretøjets brændstoføkonomi, så tabellen for køretøjets brændstoføkonomi ligger også allerede i IT-systemet.

Borgere i yderområder med ringere alternativer til bilen vil blive ramt hårdere end borgere i større byer, og yderområderne har ikke brug for sådan en yderligere svækkelse. De skal kompenceres med et fast beløb - fx en reduktion af den faste grønne ejerafgift, så de totalt set ikke rammes så hårdt, men stadig har incitatementet til at køre færre kilometer om muligt.

Udfordringer: definition af “yderområder”, fastsættelse af kompensation til yderområder og af afgifter på hvert kørt kilometer for hver kategori af brændstoføkonomi.

1 Like

kære alle

Det er vigtigt, at det er er billigt og nemt at gøre det rigtige for både borger og virksomheder. En af løsningerne er en CO2 afgift. Det er sådan set allerede Alternativets politik, men vi har ikke bestemt os for hvor høj afgiften skal være. Her er er et bud på hvor høj afgiften skal være:
https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/330

Afgiften skal lægges på virksomheder der importerer eller producerer fossil energi. På den måde har virksomheder de tydeligeste incitamenter til at reducere deres forbrug og overgå til vedvarende energikilder. Forbrugere vil selvfølgelig opleve prisstigninger på det forbrug der er baseret på fossile brændsler og vil vælge den type forbrug fra.

Hvis vi istedet vælger at støtte bæredygtige initiativer, kan det gå hen og blive meget dyrt og ineffektivt. Et godt eksempel på hvorledes en støtte ordning kan virke rigtig dårlig, er den måde vi har støttet solceller på i Danmark. Det er ikke vejen at gå.

For at sikre at vi ikke får en social slagside, kunne indtægterne fra CO2 afgiften betales tilbage til folk ved at hæve bundfradraget.

vh Toke

1 Like

Hej Anders, som Palle skriver kan du ligge den op i tråden her, ellers foreslår jeg, at du sender den til alternativet@alternativet.dk, som kan videresende til rette vedkommende :slight_smile:

Bæredygtig trafik
Jeg tror det er en god ide at indgå i dialog med Rådet for Bæredygtig trafik i forbindelse med at vi skal have styr på klimahandlingsplanen. De har en meget engageret og meget vidende bestyrelse der følger grundigt med i hvad der sker af gode ting rundt omkring i verden. F.eks. har de været i Schweiz for at blive klogere på hvorfor de er så meget længere fremme end vi er i Danmark.

2 Likes

Klimahandlingsplanen skal også fokusere på biodiversitet. “Klima” i sig selv er en global udfordring. Biodiversiteten i Danmark kan vi selv gøre noget ved, uden at skulle forholde os til om USA, Kina, Rusland og Indien er “klimasyndere”. Vi kan selv udvikle vores egen natur, ved at indskrænke arealet der bruges til at dyrke husdyrfoder. Al dyrkning bør være bæredygtig, og være underlagt kravet om at øge biodiversiteten. Alternativet bør være konsekvent imod brug af pesticider. (De pesticider vi brugte for 50 år siden forgifter os nu - de pesticider vi bruger nu forgifter vores børnebørn).

1 Like

Klimaloven må ikke indeholde elementer af ”Greenwashing”

CO2-kvoter og CO2-kompensationaftaler skal afskaffes. Afbrænding at biobrændsel skal tælle med i CO2 beregningerne.

1 Like