Fysiske lokaler i kredsene

Forslagsstillere: Storkreds Fyn, samt individuelle personer.

Forslag:
De fysiske lokaler i de tre store provinsbyer, Odense, Aarhus og Ålborg, udviklede sig i opstartsårene, til at være identitetsskabende og centrum for de aktive frivillige der deltog i arbejdet med at opbygge Alternativet.
Landsmødet 2018 pålægger HB at følge intentionen med det vedtagne forslag om støtte til lokaler, der blev vedtaget ved Landsmødet 2017, ved at genindføre medfinansieringen i 2019 med et tilskud på mindst 80% af lokaleudgifterne.

Motivation:
Ved landsmødet 2017 stemte flertallet for at der fortsat blev ydet støtte til de fysiske lokaler der var blevet oprettet i forbindelse med etableringen af Storkredse i de 3 store provinsbyer, Odense, Aarhus og Ålborg.

Forslaget 2017 indeholdt ligeledes en aftale om at HB, mindst én gang årligt, forhandler med de relevante lokalforenings- og storkredsbestyrelser ift. at indgå en aftale om tilskud, der skal sikre, at der er lokaler ude i landet.

En sådan forhandling har ikke fundet sted og de berørte lokaler er i fare for at blive afviklet.

HB har i budgettet for 2018 anvendt den ”elastik” i forslaget til bevaring af lokalerne, som gav mulighed for at medfinansiere mellem 25% og 70% af udgifterne, idet HB valgte en model der gav 33% i tilskud. I praksis har dette betydet at det kun har været muligt at bevare lokalerne, ved at anvende midler som ellers skulle have været brugt på politisk arbejde samt midler fra opsparing.

Samtidig har man fra HB besluttet ikke at fortsætte medfinansieringen, allerede fra 2019 – (endelig beslutning ikke på plads i skrivende stund) hvilket betyder at alle 3 kredse er i fare for at skulle afvikle lokalerne. HB´s beslutning om kun at yde 33% i 2018 samt helt at undlade at give støtte i 2019 og den manglende budgetforhandling med de berørte, mener vi er modstridende med intentionen for det vedtagne forslag om fortsat støtte, som Landsmødet 2017 besluttede.

Aktiviteten i de fysiske lokaler i de tre store provinsbyer, Odense, Aarhus og Ålborg, er meget stor, og anvendes dels som centrum for de største lokalforeningers aktiviteter, men også til at huse bestyrelser, udvalg, kurser, POLAer og foreningernes fester. Med andre ord, lokalerne har stor betydning for fællesskabet blandt de aktive, og er med til at give identitet til såvel aktive som medlemmer.

Forslaget berører indtil videre kun budgetåret 2019 i forståelse for at der kan vise sig en ny økonomisk virkelighed efter næste folketingsvalg.

4 Synes om

Jeg prøver lige at putte lidt ekstra nuancer på.

2019 budgettet
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen, der ved noget om hvordan budgette for 2019 bliver.
Budgettet bliver udarbejdet mellem august og november 2018, af den hovedbestyrelsen, der bliver valgt på årsmødet 5-6 maj. Det vi ved allerede nu er dog at der ligesom sidste år vil blive afholdt en konsultativ budgetproces, hvor hovedbestyrelsen vil forsøge at inddrage resten af organisationen i tankerne omkring prioritering af økonomien, og modsat sidste år vil denne process ikke lige samtidig med at det meste af organisationen skal føre valgkamp.

Udgifter til lokaler
Udgifterne til de 3 lokaler var i 2017
390.000 kr
80% udgør 312.000 kr

Hvis man tog det samme beløb og fordelte ligeligt mellem de 10 storkredse ville det betyde 31.000 kr til hver.

Forhandlinger omkring lokaler i 2017
At processen omkring lokale støtten i efteråret 2017 ikke fungerede optimalt, kan vi alle være enige om, b.la. blev der skifte kasser i hovedbestyrelsen 2 gange hen over efteråret, samtidig med at processen lå samtidige med KV/RV valgkampen.
Det er dog ikke helt korrekt at sige det ikke har fundet sted, ligesom det ikke burde komme bag på nogen, at HB ønskede at minimere den nationale udgift til lokaler. Da der allerede i forbindelse med etableringen af lokalerne blev talt om intentionen om at lokalerne skulle blive helt eller delvist selvfinansierende i løbet af det første års tid,og der i forbindelse med 2017 budgette blev planlagt at lokalerne fra sommeren 17, skulle være 75 % finansieret lokalt.

Fremtiden
Ambitionen for HBs side handler reelt ikke om, hvorvidt der skal være lokaler i organisationen eller ej, men om hvem der skal prioritere økonomien og aktiviteterne på et given område. Hovedbestyrelsen skal prioritere den nationale økonomi og sikre, at vi driver denne ansvarligt for Alternativet. Lokal og storkredsene skal drive den lokale del af organisationen og dermed skal det også være dem der prioritere hvordan pengene bruges i deres område, hvis de ønsker lokaler, så kan de bruge dem på lokaler, hvis de ønsker at lave en festival for bæredygtighed, så er det deres prioritering. Derfor skal det ikke være en national beslutning om der skal være lokaler, det skal være de lokale i f.eks. Odense der prioritere om de mener det er den bedste brug af deres ressourcer, og ressourcer er jo ikke blot husleje, det handler også om tid brug på at vedligeholde og rengøre lokaler, udgifter til vedligehold osv. Hvis vi lægger den prioritering nationalt, så får vi netop ikke den selvstændighed i organisationen vi ønsker.

Betyder det så at der fremadrettet ikke skal være nogen nationale penge til lokaler ?
Ikke nødvendigvis, landsorganisationen har en række behov for at komme ud i landet, og de skal også dækkes i fremtiden, hvis der er lokaler i organisationen som egner sig til at holde kurser for kandidater, POFO møder, Hovedbestyreslemøder osv. så skal organisationen selvfølgelig også være med til at betale til bruge af disse, men i en form, der forholder sig til det enkelt lokale og organisationens behov.

2019 budgettet

Du har naturligvis ret i at ”der på nuværende tidspunkt ikke er nogen, der ved noget om, hvordan budgettet for 2019 bliver” – men handler nærværende indlæg og forslag jo ikke netop om muligheden for at påvirke beslutninger ifb. med 2019 budgettet?

Du henviser til, at der skal afholdes en ”konsultativ budgetproces”. Det får mig til at tænke at du måske hellere ser denne debat afviklet der, end her i det åbne forum? – altså at du hellere vil have at vi fortsætter debatten i et lukket forum, som vi har gjort det i måneder frem til nu?

Den ”konsultative budgetproces” (et udtryk som skulle angive at HB lader sig inspirere af den viden og de ønsker og behov der ligger ude i kredsene og lokalforeningerne) – var jo ikke repræsentativ sidste år. Der deltog alt for få – men det lykkes alligevel HB at anvende ”resultaterne” i deres beslutningsprocesser. Sidst vi havde et sådant online møde – var der kun 3 repræsentanter fra kredse og lokalforeninger – medens der deltog hele 3 fra HB. Fine ord gør det ikke, der skal en åben debat til – og det er den vi er i gang med her.

Nogle egentlige og konkrete forhandlinger om hvad der skulle til for at lokalerne kunne bevares - kom aldrig.

Udgifter til lokaler:
Argumentet med at dele udgifterne ud på alle kredse og dermed sige ”se hvad lokalerne i nogle kredse tager fra de andre kredse” – er igen et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra, at det var HB der i første omgang tog de penge der skulle have været brugt til fastholdelse af eksisterende lokaler frem til og med 2019, som det blev besluttet på 2017 Landsmødet.

Det satte de involverede kredse (Fyn, Østjylland og Nordjylland) – i en situation hvor der ikke både var penge til lokaler og til politisk aktivitet. (Selv om lokaler også godt kan anses som en politisk aktivitet – f.eks. er det accepteret at Regionstilskud anvendes til betaling af lejemål).

I stedet burde man måske se på om det fremover vil være muligt, at bruge ressourcer på at alle kredse, (hvis de ønsker det) – har mulighed for at etablere sig med et lokale. Det har f.eks. tidligere været debatteret, hvorvidt udgifter på over 500.000 til opretholdelse af lokalerne i København – ikke kunne bruges bedre?

Forhandlinger omkring lokaler i 2017
Vi er enige om at processen omkring lokale støtten ikke fungerede optimalt – men ikke pga. skiftende kasserer og andre aktiviteter – men fordi man besluttede sig for at omgå en beslutning taget af medlemmerne om bevarelse af lokaler – og i praksis fjernede finansieringen – i første omgang i 2018 – og nu kæmper vi som sagt om 2019. Selv om der var taget en beslutning om bevarelse af lokalerne (og dermed finansiering af dem) frem til og med 2019.

Hvad mener du med at det ikke er korrekt at der var forhandlinger omkring 2018 budgettet angående lokaler? – Hvis du henviser til førnævnte ”konsultative budgetproces” – så havde den ligeså store opstartsproblemer som Femernprojektet. Næsten ingen deltog – og konklusionerne – de var nogen du udlagde – og som HB efterfølgende kun kunne tage til efterretning.

Du hævder ”Det burde ikke komme bag på nogen, at HB ønskede at minimere den nationale udgift til lokaler”. – Jo det kom bag på os – du var selv med på et af de møder i Odense, hvor dette punkt blev centralt - da der skulle forhandles fordelingsnøgle. Så du ved godt det kom bag på (i hvert tilfælde) nogen. Vi stod jo med allerede udarbejdede budgetter (udarbejdet i december 2017) – og skulle nu tage stilling til hvordan vi finansierede lokalerne. Så jo – det kom bag på os – også i den grad!

Du hævder: ”Da der allerede i forbindelse med etableringen af lokalerne blev talt om at lokalerne skulle være helt eller delvist selvfinansierende”.
Som sagt har jeg være med siden starten – og jeg hørte aldrig nogen udtrykke et sådant ønske i forbindelse med etableringen af lokalerne. Vi har altid været glade for vores lokale – (ligesom man er i de andre kredse der har lokaler) og har ofte redegjort for, hvordan disse lokaler er med til at styrke fællesskabet og samhørigheden.

Lokalerne blev oprindelig valgt ud fra, at de skulle være repræsentative for Alternativet – og samtidig ligge tæt på offentlig transport. Desuden var lokalerne ment som et tidligt LS (Landssekretariat) – hvor viden om driften af en bevægelse som Alternativet skulle udvikle sig og blive lagret – til glæde og brug for bevægelsens fortsatte udvikling.

Vi blev først præsenteret for en beslutning fra HB om at lokalestøtten skulle indskrænkes – ifb med Landsmødet 2017 – hvor HB som bekendt – var nået frem til at de penge som lige nu blev brugt i provinsen til lokaler – var bedre anbragt i et det centrale LS. Allerede den gang mødte denne holdning protest i kredsene – og førte bl.a. til forslaget om bevaring af støtten til lokalerne – som kom på Landsmødet 2017. (Hvor det som bekendt blev vedtaget).

Jeg kan ikke lade være med at tænke på - om hele den negative udvikling mellem LS og kredsene i virkeligheden stammer fra den gang – hvor det kan tænkes at LS blev sur på de kredse der ”tog deres penge” og brugte dem til lokaler. Jeg er f.eks. blevet informeret om, at det var LS der udarbejdede forslaget til indskrænkning af støtten – og at det var LS der efterfølgende fik indført elastikken i det vedtagne forslag - om at støtten – nu den ikke kunne undgås – kunne reguleres til at udgøre fra 25% til 70%.
Fin lille finte – der som bekendt fik den virkning at HB valgte ”kun” at give 33% - hvilket i praksis var det samme som at lokalerne skulle afvikles.

Fremtiden
Jeg, og mange andre for den sags skyld, er fuldstændig enig i at fordelingen af tildelte ressourcer er et ansvar der bør og skal ligge hos Storkredsene i en forhandling med lokalforeningerne. Vi er således også enige i, at brugen af ressourcer til lokaler – er et ”lokalt” anliggende – og ikke hører hjemme i HB. Og sådan bør det også være fremover.

Men… det er ikke det handler om nu. Lige nu handler det om at HB tog, og har tilsyneladende tænkt sig at fortsætte med har tage, penge fra Storkredse med lokaler – til finansiering af lokaler – og i stedet anvende dem på f.eks. en udvidelse af LS. Penge som man på et Landsmøde i 2017 besluttede skulle sikre at lokalerne blev bibeholdt – og ikke afviklet.

4 Synes om

Jeg vil gerne være medstiller til forslaget.

Mvh.
Mads Damgaard Mortensen
Daugård, Hedensted kommune

2 Synes om

Jeg vil gerne være medstiller på forslaget.

Bente Holm Villadsen
Alternativet Nordjylland

3 Synes om

Jeg vil også gerne være medstifter for forslaget.

3 Synes om

Medstiller skulle der stå.
Peer Locher
Odense kommune

3 Synes om

Jeg vil også gerne være medstiller af forslaget om støtte til lokaler i storkredse.
Kh. Carsten Borup

3 Synes om

Jeg er gerne medstiller.
Kh. Helle Wium

2 Synes om

Jeg skriver dig på mail, Helle - og alle I andre er ligeledes skrevet på. Desuden sender jeg forslaget til Jer på mail - hvis jeg ikke allerede har gjort det. Glæder mig til at debattere emnet på mødet mellem Storkredse og LS Søndag den 15.04 i de nye lokaler i Aarhus.

3 Synes om

I fik en god diskussion!? Mvh. Helle

Kan du ikke lige give mig et ring på 20846362 så kan vi lige opdatere hinanden.

Med venlig hilsen
Mogens Nielsen