Fremtidens scenekunst i Danmark

Forslagets tekst

Alternativet vil sikre fremtidens scenekunst i Danmark med en række forslag på forskellige områder.

Frigør teatrene fra hæmmende krav og forpligtelser
Alternativet foreslår at der ryddes ud i de krav og forpligtelser der gælder for de statsligt støttede teatre. Grundlæggende betyder det et opgør med resultatkontrakterne. Det skal stå teatrene frit for selv at vurdere hvor mange forestillinger de spiller, hvornår og hvordan de spilles, og teatrene skal ikke vurderes på antallet af besøgende publikummer, men på graden kunstnerisk kvalitet. Til dette vil projektstøtteudvalget for scenekunst under Statens Kunstfond eventuelt kunne spille en langt mere markant rolle end i dag.
Det skal være muligt for teatrene selv at disponere over deres midler, at forfine deres kunstneriske udtryk gennem kunstnerisk udviklingsarbejde, at forsøge nye samarbejdskonstellationer osv.
Alternativet foreslår, at resultatkontrakterne fokuserer på kunstnerisk kvalitet frem for antallet besøgende eller antallet af forestillinger.

Nedlæggelse af det Københavnske Teatersamarbejde
Alternativet foreslår at det Københavnske Teatersamarbejde (KBH Teater) nedlægges som administrativ enhed og at teatrene stilles frit i forhold til udviklingen af deres egne kunstneriske profiler. Alternativet foreslår, at KBH Teaters bevilling deles ud på teatrene, og at de opnår en højere grad af autonomi i forhold til kunstnerisk profil, udviklingsarbejde, samarbejder osv.

Oprettelse af åben, kurateret scene i København
Alternativet ønsker at skabe bedre rammer for den frie scenekunst og for projektteatrene gennem en oprettelse af en åben, kurateret scene i hovedstadsområdet. Den frie og nytænkende scenekunst er en stærk motor i at drive udviklingen og innovationen frem indenfor dansk scenekunst. Den frie scenekunst og projektteatrene er også centrale i forhold til at skubbe på en international kunstnerisk udveksling i form af co-produktioner, skiftende samarbejdspartnere mm. At give den frie scenekunst mulighed for at arbejde i relation til en åben scene vil derfor give plads for kunstneriske eksperimenter.
En åben, kurateret scene vil ligeledes facilitere en meget bred vifte af kulturelt indhold, og det vil understøtte vores ambition om, at en langt større del af de offentlige kulturmidler skal gå til produktion og indhold og færre til mursten og bygninger. Derudover vil en åben scene kunne facilitere udenlandske produktioner i endnu højere grad end tilfældet er i dag og dermed danne ramme omkring kunstneriske kulturmøder.

Oprettelse af et børneteater som landsdelsscene
Alternativet foreslår, at der oprettes et decideret børneteater, der med status af landsdelsscene for alvor kan være med til at drive udviklingen af dansk børneteater frem. Vi forestiller os ikke nødvendigvis, at børneteateret behøver være forankret ét sted, men at det har midlerne til at producere fantastisk børneteater af højeste kvalitet i den form det vurderes bedst.
Dansk børneteater har gennem mange år produceret fantastisk scenekunst og turneret i både ind- og udland. Alternativet mener derfor, at det er på tide at dansk børneteater anerkendes.

Styrkelse af projektstøtteudvalget for scenekunst
Alternativet foreslår at styrke projektstøtteudvalget for scenekunst under Statens Kunstfond gennem en udvidelse af antallet af medlemmer samt en forøgelse af udvalgets bevillinger.
Alternativet vil understøtte den kvalitative vurdering som ligger til grund for tildeling af støtte til scenekunstvirksomhed, og her vil projektstøtteudvalget skulle være en langt mere central institution. Vi vil gerne derhen, hvor projektstøtteudvalget for scenekunst kommer til at spille en langt mere aktiv rolle i forhold til den scenekunst som produceres på de statsligt støttede teatre.
I dag uddeles knap 10 procent af den samlede støtte, der gives på scenekunstområdet, via projektstøtteudvalget, dét, mener vi, er for lidt, da netop denne støtte i meget høj grad tilfalder det eksperimenterende teater og projektteatrene.

Adskillelse af drifts- og produktionsstøtte
Alternativet forestiller sig, at støtten til scenekunst i fremtiden adskilles i to grundlæggende kategorier som ikke nødvendigvis er hinandens forudsætninger. Det skal altså være muligt at få tildelt offentlige midler til teaterproduktion som ikke har et teaterrum eller en fast scene.
Det skal også være muligt at tildele støtte til teaterbygninger og generel drift uden at støtten også omfatter produktion. Det er vigtigt at teatrene ikke er afhængige af deres mursten i samme grad som af produktionen af det kunstneriske indhold.
Ambitionen er, at der kommer en anerkendelse af, at teatrets rolle har ændret sig og at en scenekunstnerisk oplevelse kan udfolde sig på andre måder end alene i teaterrummet, men på institutioner, skoler, på gaden, i intime rammer i en privat bolig osv.
Ligeledes vil det at give driftsstøtte til et teater uden en fast trup kunne skabe plads til besøgende projektteatre osv.

Udfordring forslaget skal løse

Forslaget skal sikre, at der også i fremtiden er gode og solide rammer omkring scenekunsten, som ikke nødvendigvis er bygget af mursten, men af enkle og gennemsigtige regler og støtteordninger.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er et hav af til- og fravalg, når det gælder kunst og kultur og i særdeleshed på scenekunstområdet. Vi har desværre begrænset midler og derfor er vi nødt til at lave politiske prioriteringer, hvilket betyder, at nogen givetvis vil have andre præferencer og gerne så andre prioriteringer.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Synes om

Der er klart mange gode ting i dette forslag, men ikke alt er godt eller lige hensigtsmæssigt.
Fint med frisætning af teatrene. Det skal dog lige undersøges, hvor disse hæmninger ligger. Særligt de store institutionsteatre lider under resultatkontrakter. Mindre teatre måske knap så meget. Mht. egnsteatre er det jo også en forhandling med den lokale kommune, så der er flere parter, der kan have holdninger og interesser. Så er er ikke nødvendigvis ‘simpelt’, men intentionen er god.
Nedlæggelse af KBH T som administrativ pengesluger. Jeps. Væk med det.
Oprettelse af åben scene. Åh, det er en evig diskussion. Der er en vis konsensus om, at det mangler, men jeg synes, det er problematisk. Det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, men det løser bare ikke rigtig problemet. Der hvor der sker en stor kunstnerisk udvikling er i nogle af de mere skæve formater med byrumsforestillinger eller ting, som spiller mystiske steder. Hvad skal de bruge en åben scene til? Og nogle forestillinger er store, andre små - ikke alt passer på én åben scene. For mig er det netop et eksempel på at binde mere kunst i mursten. Jeg synes hellere man skal kigge på at understøtte distributionen ud i landet, så det er nemmere at oprette midlertidige spillesteder, finde alternative rum og evt. at man stopper nedlæggelsen af eksisterende scener og i stedet i endnu højere grad sikrer frie grupper adgang til disse scener. Det gøres allerede i et vist omfang men kunne dels udvides til hele landet og udvides. Jeg er ikke overbevist om, at oprettelsen af en ny institution som åben scene løser særlig meget - selv om jeg er enig i, at adgangen til gode scener gerne i højere grad må sikres.
Oprettelse af børneteater som landsdelsscene? Tjo…men fysisk hvordan? Den helt store kvalitet ved det super gode danske børneteater er jo netop at det er opsøgende og ofte foregår ude på skolerne. At det er landsdækkende i stedet for at være fysisk ét sted. Jeg tror mere på en kunstnerisk og økonomisk styrkelse af det eksisterende børneteater. Det er klart ikke politisk anerkendt nok, hvilket er fjollet, når det er her, vi rent faktisk er verdens bedste. En model kunne dog evt. være at skele til det svenske Riksteatern, som ikke er et teaterhus, men er et stort teater, som producerer landsdækkende uden at eje en scene. Sådan et teater kunne evt. primært gå i samproduktion med det eksisterende børneteatermiljø og dermed styrke feltet - i stedet for bare at lave en ny stor institution et eller andet sted i landet i konkurrence med et allerede ret fattigt børneteatermiljø.
Styrkelse af projektstøtteudvalget. Ja - det ville være godt. Særligt kunne man kigge på, hvad man gør ved det problem, at en masse teatre får en masse drifttilskud og dermed ikke rigtig burde vedblive at være støttet at vækstlagspuljerne. Der burde være en eller anden kanalisering af teatre med mange års støtte fra projektstøtteudvalget over i en anden form for mere permanent pulje, så projektstøtteudvalget kunne bruge flere af sine penge på reelle projekter og nye kunstnere og idéer i stedet for at være nødsaget til at bruge hovedparten af sine midler på eksisterende teatre, som man heller ikke ønsker at nedlægge.

Adskillelse af drifts- og produktionsstøtte
Man kan jo allerede få tilskud uden nødvendigvis at have et rum. Så det er godt nok, der behøver man ikke foreslå - om end det er vigtigt at fastholde, at man kan det. Men det er en god idé også at sikre spillesteder, som ikke behøver have kunstnerisk produktion. Dette er næsten en bedre idé end at have én åben scene. Dette kunne også sikres på landsdækkende plan og dermed gøre spredningen af mindre forestillinger nemmere på turné - for her er det meget svært at være en aktør på voksenområdet uden at have kendte skuespillere med.

1 Synes om

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.