Fremtidens jobcenter

Fra arbejder-parti til beskæftigelses-parti

Statsministeren brillerer endnu engang som landets største tilbeder af lønarbejde og pligt. På dagens pressemøde om regeringens nye udspil – Danmark kan mere – kom hun blandt andet med denne udtalelse:

”Det er en udbredt misforståelse blandt danskerne, at det skal være sjovt og lystbetonet at gå på arbejde”. Den lader vi lige stå lidt, inden vi citerer hendes tro følgesvend beskæftigelsesminister Hummelgaard.

Regeringens nye 37-timers arbejdslogik indebærer at udlændinge og danskere med anden etnisk baggrund på overførselsindkomst skal arbejde 37 timer om ugen i nyttejob. Ellers bliver deres ydelse beskåret. En fra pressen spurgte Hummelgaard, om det ville være muligt at tilbyde meningsfulde nyttejob. Det har nemligtidligere vist sig at være en svær opgave for kommunerne. Svaret fra Hummelgaard lød som følger: ” Det primære mål med den nye arbejdslogik er ikke, at det skal være meningsfyldt. Det primære er at folk møder kl. 8.00 og går hjem klokken 16.00”. Om det så vil betyde, at flere borgere melder sig helt ud af systemet vil tiden vise.

Vedhæftet Alternativets oplæg til Fremtidens Jobscenter, der med al ønskelig tydelighed afspejles at vi på beskæftigelsesområdet er meget langt fra Socialdemokratiet.

I Alternativets politik både i forbindelse med kontanthjælp uden modkrav og i politiken om borgerløn er der et vedtaget forslag om, at der udvikles en frivillig individuel rådgivning og jobformidling. Den enhed mener Alternativet skal erstatte de nuværende jobcentre.

Gældende lov stiller omfattende og rigide krav til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, f.eks. at søge et antal jobs om ugen, selvom der ikke er relevante jobs at søge, jobprøvninger, der kan virke meningsløse og faste møder med jobkonsulenter, selvom der ikke er noget nyt. Styringen af jobcentrene med kvantitative mål, der er afgørende for en refusionsbevilling, er styrende helt ned i medarbejdernes muligheder for at yde den rette hjælp til brugerne. Det skal ændres radikalt.

Samfundet skal give mennesker de bedste muligheder for at mestre deres eget liv. Det skal tilbuddene i fremtidens jobcenter understøtte.

Vi forudsætter, at vi ophæver tvang og kontrol og gør tilbud frivillige. Det er der gode resultater med rundt om i verden, og det viser erfaringerne under Corona epidemien giver gode resultater. Men indtil tvang og kontrol er afviklet, kan kommuner sagtens implementere flere af nedenstående forslag.

Fremtidens jobcenter - som skal hedde noget helt andet!! – måske Mulighedernes Hus - skal være et åbent tilbud til alle, der ønsker at starte egen virksomhed, skifte job, vil have hjælp til jobsøgning, mangler meningsfuld beskæftigelse, de kan overkomme, ønsker uddannelse eller efteruddannelse eller støtte til at komme videre i livet.

Nogle mennesker har brug for at komme på benene efter sygdom, traumer eller langtidsledighed. Andre har brug for en særlig indsats på grund af handicap. Langt de fleste har bare brug for samtaler om iværksætteri, omskoling, efteruddannelse eller voksenuddannelse eller formidling til et job. Hvad de har brug for, skal mennesker selv afgøre.

Fremtidens jobcenter er en demokratisk virksomhed.

“Demokratiske virksomheder skiller sig ud ved, at det … er kunderne, producenterne eller medarbejderne, der ejer virksomheden og som demokratisk vælger den øverste ledelse blandt medlemmerne. På den måde er demokratiske virksomheder altså ejet og styret af de aktører, der er tæt på virksomhedens aktiviteter – enten fordi de som forbrugere køber deres produkter, fordi de arbejder i virksomheden eller fordi de som producenter sælger deres produkter til virksomheden.”

www.demokratiskerhverv.dk

Som demokratisk virksomhed har FJC et lovgrundlag, der beskriver økonomi, opgaver og ansvar for centerets samarbejdspartnere, og overordnede vedtægter udformet af relevant statslig styrelse, som det enkelte center selv udfylder på baggrund af lokale ønsker og muligheder.

Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver af samarbejdspartnerne, en medarbejderrepræsentant og en borgerrepræsentant.

Medarbejderne er lønnet af staten, men ansat af bestyrelsen. Medarbejderne står i forening for afvikling af opgaverne i centeret og vælger blandt dem en talsperson.

I Alternativet ønsker vi, at medarbejderne i det offentlige sættes fri til at bruge deres faglighed. Ligeledes ønsker vi frihed for borgerne – under ansvar. Derfor er det ønskeligt, at alle velfærdsinstitutioner efterhånden blive demokratiske virksomheder, hvor medarbejdere, borgere og andre interessenter påtager sig styringen. I frihed og under ansvar. FJC kan blive den første velfærdsvirksomhed, hvor tanken om relationsvelfærd implementeres.

Ansvar, opgaver og finansiering

Bestyrelsen har ansvaret for administration af økonomiske ressourcer, organisering af lokale medspillere og oplysning om FJC’s tilbud. FJC´s overordnede rammer er fastlagt af staten, men ellers 100% lokalt forankret.

FJC er bemandet med en fastansat stab, hvis opgave det er at hjælpe de borgere, der kontakter dem, med at afdække deres ønsker, mål og muligheder, og sætte dem i kontakt med relevante medspillere. Endvidere med en medarbejder, der har ansvaret for virtuelle aktiviteter.

Medarbejderne har ansvaret for, at der i relevant omfang etableres borger-til-borger-grupper, borger-til-lokalemedspiller-grupper plus borger-til-myndighed-grupper og al anden information og vejledning i forbindelse med opstart af virksomhed, jobansøgninger og jobformidling, frivillighed, og voksen-efteruddannelse.

Lønkompenserende ydelser er 100 % adskilt fra FJ, men gives ubetinget af enten kommune eller A-kasse.

FJC har en daglig ledelse og en bestyrelse bestående af repræsentanter fra lokale medspillere og fra det offentlige. FJC kan frit operere inden for de fastlagte rammebetingelser, der beskriver formål og økonomi. Enheden har stor autonomi, og finansieringen kommer fra de midler, der tidligere blev anvendt på jobcentrene.

Samarbejde /samskabelse

Gruppen af lokale medspillere er sammensat i overensstemmelse med områdets demografi, socioøkonomiske forhold, uddannelsesmæssige muligheder, erhvervsliv mv. Dette for at optimere indsatsen i forhold til lokalområdets muligheder.

FJC sørger for udarbejdelse af en oversigt over lokale medspillere og hvilke tilbud, de hver især kan tilbyde.

De lokale medspillere er et netværk bestående af lokale virksomheder, NGO’er, frivillige

organisationer, fagforeninger, sportsklubber, uddannelsessteder, sundhedsvæsen mv.

Medspillerne er som udgangspunkt ulønnede i forhold til FJC, men har indgået en skriftlig aftale om at være en del af FJC´s tilbud.

Information og tilgængelighed

For at sikre, at alle borgere uanset livssituation har kendskab til de mange individuelt tilpassede tilbud, har informationsopgaven høj prioritet.

FJC er tilgængelig fysisk (møde i lokalerne eller hos borgeren), pr telefon og digitalt. Borgerne kan selv vælge, hvorledes en kontakt skal foregå og hvornår.

Telefonisk eller digital kontakt kan foregå alle hverdage, søn-og helligdage mellem 7.00 og 21. Borger-til-borger-grupper bestemmer selv, hvorledes de ønsker at mødes og hvornår. Ønskes et virtuelt mødested er enheden behjælpelig med oprettelse af en sådan.

Der oprettes som minimum en enhed pr kommune.

Sådan sikrer vi, at alle borgere kender til centrets eksistens og kan komme i kontakt med Fremtidens jobcenter, når det ikke længere er en pligt.

Centrets eksistens og tilbud skal være meget synlige. Derfor er der behov for en palet af kontaktmuligheder, så såvel den digitalt erfarne person, som den, der ønsker trykt informationsmateriale eller har brug for personlig kontakt, kan nås. Det er samfundsmæssigt vigtigt og helt afgørende for succesfuld implementering af Fremtidens Jobcenter.

Derfor skal der fra centralt hold udarbejdes informationsmateriale, der skal vises på diverse Tv-kanaler, relevante streamingtjenester og i gadebilledet. Indhold er oplysninger om arbejdsmarked, uddannelse og borgeraktiviteter generelt, og hvordan og hvor lokale afdelinger kontaktes. Informationen suppleres med budskaber i lokalområderne fra det lokale Fremtidens Jobcenter.

I samarbejde med lokale jobcenter udarbejdes annoncering af:

 • · Adresser, mailadresser og tlf.nr
 • · Hvordan man kommer i telefonisk kontakt Hvordan og hvornår der kan chattes og om hvad.
 • · Hvordan man booker en personlig samtale
 • · Lokale begivenheder, herunder informationsmøder, workshops om relevante emner, selvhjælpsgrupper
 • · Lokale samarbejdspartnere og hvad de kan tilbyde.

Den lokale enhed udarbejder selv annoncering i lokale dagblade og andre medier og bestyrer evt. en lokal Facebook gruppe, hvor events bliver lagt op, og hvor der også kan være information og debat om det lokale erhvervsliv, job, uddannelse, frivilligt arbejde, foreninger etc.

Medarbejdere i FJc og samarbejdspartnere kan lave opsøgende annoncering/ information i særlige områder, i indkøbscentre, ved torve og markedspladser og andre lokale arrangementer.

Sådan sikrer vi, at FJC tilbyder en individuelt tilpasset information om de muligheder, der er til rådighed og samtidig hjælper den enkelte borger til at vælge det, der giver mening for hende/ham

Først og fremmest skal alle involverede parter i Fremtidens Jobcenter forstå, at udgangspunktet for centrets arbejde er den enkelte borgers ønsker og mål, og at dette skal danne udgangspunkt for Information og vejledning. Det kræver velfunderede medarbejdere og samarbejdspartnere, der er indstillet på at bruge tid på at lytte og vejlede.

De nøglepersoner, der står til rådighed for borgere, der er meget i tvivl om egne mål og muligheder skal have viden om samfundet, arbejdsmarkedets specifikke erhverv og om de uddannelser, der knytter sig her til. De skal kende relevant lovgivning om iværksætteri, SU, SVU og støtteformer til arbejdsgivere. Derudover skal de have en grundig viden om lokalsamfundets muligheder.

De har også overblik og kan se helheder og sammenhænge i borgerens liv. De skal være “ordentlige” mennesker med en etisk indstilling til andre mennesker og frem for alt skal de vide, hvordan borgeren beholder ejerskabet til ejet liv, selvom han søger hjælp. Medarbejderen skal skabe tillid.

Vejledning er i sin grundessens ikke-dirigerende i modsætning til rådgivning. En god vejleder rådgiver ikke, men informerer kun og har en god spørgeteknik, så den vejledningssøgende kan reflektere over fordele og ulemper ved de opstillede mål, barrierer i den forbindelse og løsninger for at overkomme barrierer.

At fastsætte et mål for sin fremtid kan kræve mange overvejelser i samspil med sig selv, sine nære relationer, venner og bekendte og evt. en professionel.

Interesse for andre mennesker og evnen til at sætte sig ind i den andens situation - empati - er en færdighed hos medarbejderen, der giver gode relationer mellem borger og medarbejder, gode relationer, der er en forudsætning for, at borgeren kan vælge den vej, der giver mening for ham/hende, så den myndige borger opnår væredygtighed i fællesskabet til gavn for dem selv og samfundet.

Medarbejderen skal konkret kunne forestå informationsmøder, individuel vejledning og gruppesamtaler både fysisk, og hvor det er relevant og også digitalt eller på skrift i en chatfunktion.

FJC kan også lokalt udvikle kursus, der giver viden om de lokale samarbejdspartnere, og hvad de kan tilbyde. Kurset kan indeholde besøg og evt. praktik hos samarbejdspartnerne.

Tilbud borgeren kan blive mødt med i Fremtidens Jobcenter

Fremtidens jobcenter tilbyder en bred vifte af tilbud – ikke bare fra det offentlige, men også fra andre relevante samarbejdspartnere fra civilsamfundet.

I FJC er borgeren både løsningen og opgaven. Regler for mødet mellem jobcenter og borger forsvinder.

Den centrale opgave for FJC er at afklare borgerens kompetencer og skabe det rigtige tilbud i dialog med borgeren. Tilbuddene kan udvikle sig løbende i forbindelse med samtalerne mellem medarbejderen og borgeren. Et tilbud er et persontilpasset forløb med henblik på videreudvikling af den enkeltes valgkompetencer.

Eksempler på tilbud:

 • · Individuel coaching – hvad drømmer du om? Hvor vil du hen?
 • · Jobsøgning og jobformidling
 • · Rugekasser for iværksættere.
 • · Praktikker for jobsøgende – også frivillig praktikker
 • · Seminarer for alle.
 • · Workshops for alle.
 • · Fora til udveksling af erfaringer og løsninger.
 • · Sparring mellem borgeren, virksomheder og andre borgere
 • · Udlån af kontorfaciliteter.
 • · Regnskabsbistand.
 • · Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed.

Alle tilbuddene står til rådighed for alle og sammensætningen designes i mødet mellem FJ og borgeren.

Eksempler kan være tilbud om en billig kontorplads med regnskabsbistand i en periode eller tilbud om at prøve at være frivillig leder i en sportsklub, ’Motion-på- recept”, information og vejledning om et uddannelsesforløb eller et praktikforløb. Det kan også være støtte til at blive henvist til behandling, som forudsætning for at komme tættere på ens mål

Livslang læring er det naturlige princip i fremtiden. FJC giver information om alle former for uddannelse, herunder seminarer, workshops, kortere og længere uddannelser, samt ikke-kompetencegivende forløb såsom højskoleophold mv.

Sammenhængen til det lokale samfund skabes i bestyrelsen og i mødet , hvor FJC sikrer at lokalsamfundets aktører er aktive interessenter.

1 Like