Forslag til vedtægtsændringer nr. 35, §13 ny stk. 7. Kønskvotiering

Jeg anerkender de gode intentioner og i en perfekt verden ville det være oplagt. Men…

Virkeligheden ude i de små lokalforeninger er at vi skal være glade hvis vi kan få kandidater nok til alle poster. Hvis vi afskæres fra at stille op når vi ikke kan skaffe mindst dobbelt så mange som der skal vælges - fordi begge køn skal være ligeligt repræsenteret - så er det en de fakto nedlukning af alt lokalt arbejde undtagen i de få store byer, hvor jeg formoder de har lidt flere kandidater at tage af.

Bemærk at en hel stribe af andre forslag i år netop forsøger at løse udfordringerne med (for) få aktive i lokalforeningerne mht både at være med i bestyrelse og samtidigt kandidat.

Jeg kender ikke de præcise forhold i andre lokalforeninger, kun hvad jeg hører rundt omkring. Men i Gribskov ville dette forslag betyde at vi ikke kan stille en lovlig bestyrelse og derfor er nødt til at lukke foreningen. Vi ville også være nødt til kun at stille 2 personer op til byrådsvalget hvor vi i virkeligheden ville ønske at vi havde 5-6 stykker.

Vi havde et næsten enslydende forslag oppe på landsmødet sidste år og det blev ikke vedtaget. Alt hvad jeg skriver her, blev også sagt sidste år. Hvad har ændret sig siden det bliver stillet igen?

4 Synes om

Forslaget lyder sympatisk, men teksten giver ingen mening.
“Der skal opstilles ligs så mange kvinder som mænd som det samlede antal der skal vælges”
Til kv17 har vi i Assens 29 pladser i byrådet, vi ville så for at overholde ordlyden skulle stille med 29 kvinder og 29 mænd.
Dels er vi kun 55 medlemmer og dels må der max opstilles det antal kandidater som der er pladser i byrådet.
Dette forslag kan rent praktisk ikke lade sig gøre og bør derfor fjernes.

Når det samme forslag nu bliver fremsat igen i år, så sidder jeg tilbage med en følelse af at der ikke blev lyttet sidst. Den følelse bliver så ikke bedre af at det nu er den samlede folketingsgruppe, der står som stillere og ikke kun Josefine Foch og Rasmus Nordqvist, som var stillerne sidste år.

Jeg vil virkeligt gerne vide hvad stillerne syntes har ændret sig siden sidste år? Kan man tagge dem eller på anden måde få deres opmærksomhed?

Jeg meget stor fortaler for, at vi skal have så repræsentativ sammensætning som mulig af vores parti og vores folkestyre. Jeg synes det er vigtigt, at vi er nogenlunde ligeligt repræsenteret i forhold til en række væsentlige parametre - herunder køn, alder, etnicitet, uddannelses-/erhvervsbaggrund, m.fl.

Jeg anerkender fuldt ud, at der er behov for at gøre noget, for at modvirke de ubevidste fordomme, som flere store studier har påvist, at mange af os har - selvom vi ikke tror det. Derfor synes jeg det er vigtigt, at vi gør noget aktivt for at sikre så bred repræsentation som muligt.

Jeg er imidlertid meget imod at forskelsbehandle/diskriminere nogen på grund af køn, alder, etnicitet, uddannelses-/erhvervsbaggrund, ect.

Forslag nr. 35 er i mine øjne direkte diskrimination af personer på baggrund af deres køn, og jeg mener derfor ikke, det er den rigtige måde at sikre mere ligelig repræsentation.

Endvidere bygger forslaget på den helt urealistiske forudsætning, at det skulle være muligt at skaffe dobbelt så mange opstillede til såvel organisatoriske som politiske poster. Måske kommer vi på et tidspunkt i en situation, hvor der bliver så stor konkurrence om at blive opstillet til folketinget.

Til byrådet er der i realiteten ikke er begrænsning på antallet af kandidater, vi kan stille op. Dermed kan jeg ikke se, hvordan vi skulle komme i en situation, hvor der er dobbelt så mange interesserede, som vi kan opstille.

Til bestyrelserne er erfaringen i hvert fald lige nu, at man langt de fleste steder har svært nok ved overhovedet at finde nok til “fylde op”.

Et modargument kunne være, at så må vi bare arbejde hårdere på at finde nogen, der gerne vil stille op. Det er imidlertid ikke specielt motiverende for nogen - hverken for dem, der skal prøve at overtale nogen til at stille op, eller for de mange, der har vovet pelsen og stillet op for så at blive fravalgt.

@Thorbjoern - jeg ved ikke, om Josephine og Rasmus læser med her, men du kan da bare skrive til dem. Josephine har e-mail josephine.fock@ft.dk og Rasmus har rasmus.nordqvist@ft.dk.

Udover dine overvejelser om at “der ikke bliver lyttet”, finder jeg det mærkværdigt at folketingsgruppen stiller kollektive forslag om Alternativets organisation. De er selvfølgelig - som alle andre medlemmer - velkomne til at stille forslag, men det ligger som jeg ser det ved siden af det jeg forventer at folketingsgruppen beskæftiger sig med, qua folketingsmedlemmer. Lidt som hvis HB stod bag et forslag om EU-politik - det er ikke det der er deres funktion i bevægelsen.

Forslaget handler om “valg i Alternativet” - ikke eksterne valg. Den samlede tekst giver dog ikke mening - det sidste afsnit hører sammen med den anden form for kønskvotering (hvor der skal VÆLGES lige mange af hvert køn, til et organ med ulige antal poster). Derudover

  • Er der ikke noget svar på, hvad man gør hvis der ikke er kandidater nok til at opfylde kravet. I argumentationen lader det til at man mener, at forslaget betyder “skal der vælges lige mange mænd og kvinder” - men det er jo ikke det der står.

  • Er der ikke nogen argumentation for at lige denne konkrete metode er den rette. Argumenterne FOR handler så vidt jeg kan se om kandidatopstilling til offentlige politiske poster - men paragraffen gælder alle valg.

  • Er der ikke taget stilling til, hvad man gør, hvis ikke der skal vælges et bestemt antal kandidater - fx ved opstillingsmøder (!).

Jeg har forsøgt efter bedste evne men der findes nok ikke nogen måde at formulere det her positivt.

Jeg har mailet 2 af forslags stillerne for 2 uger siden, men de har for travlt til at deltage i debatten her. En debat, hvor alle medlemmer har adgang og ikke kun dem, der kan deltage i mødet i weekenden. De havde nok også for travlt til at vende forslaget med nogle græsrødder inden de stillede det, for så var det næppe blevet stillet. “Flere ved mere” kræver at man giver sig tid til det. Hvis man har for travlt til både at gennemarbejde forslaget inden det stilles og til at deltage i debatten om det, så burde man måske have ventet til man selv syntes at det var vigtigt nok til at bruge tid på.

Nu bruger man i stedet X-hundrede menneskers tid i morgen. I bedste fald bliver det hurtigt afvist. I værste fald bliver det vedtaget og først bagefter går det op for folk, hvad det betyder og så bliver der brug for rigtigt, rigtigt mange timers brandslukning og genopbygning.

Jeg syntes ikke at den her fremgangsmåde er i overensstemmelse med vores værdier og dogmer.

1 Synes om