Forslag til vedtægtsændringer for Politisk Forum

Motivation for forslagsændringe.

Vi stiller forslag til nogle vedtægtsændringer, som sigter på at styrke Politisk Forums rammer som landsdækkende politisk og strategisk udviklingsforum.

Vedtægtsændringerne tydeliggør, at Politisk Forum er et medlemsvalgt landsdækkende forum, der skaber grundlaget for politikudvikling på tværs i partiet.

Dette omfatter:
• involverende politikudvikling,
• strategiske politikudvikling
• implementering af politik.
Vedtægtsændringer understreger desuden, at Politisk Forum som organ er selvstyrende.

Vi ønsker, at der stemmes for hvert forslag for sig.

Forslag til vedtægtsændringer

§ 12 Politisk Forum
Stk3

Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds, 4 personer fra Hovedbestyrelsen og 4 personer fra Politisk Ledelse samt 2 personer fra Alternativets Unge. Politisk Forum mødes mindst 6 gange årligt.

gammel tekst:
Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene skal være medlem af storkredsens bestyrelse), Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt.

Motivation
Det bliver tydeligere, at Politisk Forum er medlemsforum, der sikrer sammenhængen i politikudviklingen både mellem politiske laboratorier og værdierne og mellem Politiske ledelse og stor- og lokalkredse

§ 12 Politisk Forum
Stk 7

Politisk Forum nedsætter stående politiske fag- og teamgrupper, som har ansvaret for fortløbende udvikling og opfølgning på centrale politikområder

Gammel tekst:
Politisk Forum kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som får ansvar for at
videreudvikle politiske forslag

Motivation
Der er brug for fora i Alternativet, hvor der er mulighed for at arbejde både mere kortsigtet og aktuelt og mere langsigtet med politikudvikling, og der er brug for fora som kan behandle den politik, der skabes i politiske laboratorier inden den behandles i Politisk Forum.

§ 12 Politisk Forum
Stk

Politisk Forum vælger een gang om året blandt sine medlemmer et koordinationsudvalg på fem personer med en forperson og en næstforperson.

Ingen gammel tekst

Motivation
Ledelsen af politisk forum er uklar og det er brug for en tydelige og enklere kommunikation i Politisk Forum.

§ 12 Politisk Forum
Stk
Storkredsvalgte medlemmer af pofo er valgt for to år, og et medlem er på valg hvert år.

ingen gammel tekst
Motivation:
Tiltag for at højne kompetenceniveauet i pofo.

1 Synes om

Kære Ruth,

Tak for at lægge forslaget op.

HB stiller et forslag om at evaluere politikudviklingen grundigt. Og så bagefter justere vores strukturer efter den læring og erkendelser, som opstår der.

Skal dit forslag forstås på den måde, at du ikke mener, at evalueringen er nødvendig eller menings? Hvis vi ændrer afgørende på strukturen i år (sammensætning af PoFo og arbejdende udvalg), så vil det ikke give mening at gøre det igen næste år.

Specifik kommentar: Jeg forstår ikke logikken i at man bliver mere kompetent af at være valgt for to år. Tværtimod - faktisk. Ved at man ikke skal genvælges, kan man komme til at arbejde for meget på frihjul. Kan du uddybe din pointe?

Kh

Nis

Hej Nis
Jeg svarer efter aftale med Ruth. Det er fint med en bred analyse af politikudviklingen, men Politisk Forum har et liv indtil den er klar (tidligst i 2019 må man formode), og den handler om (formoder jeg) meget mere end Politisk Forum.
Vedtægtsændringerne skal forstås som forslag til praktiske justeringer, som kan få arbejdet til at glide bedre her og nu. Der sidder pt. ca. 40 medlemmer i Politisk Forum og der er mange, som ikke møder op, og medlemmerne fra Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse har mange andre opgaver. Derfor forslås det, at de er repræsenteret med færre medlemmer.
Politisk Forum løber også hele tiden ind i behov for yderligere tid til at arbejde med forslag til visionerne, derfor er der forslag om udvalg.
Vedr. valg for 2 år, så er begrundelsen, at det har vist sig, at det tager tid at sætte sig ind i arbejdet i Politisk Forum, og det betyder, at det tager noget tid, inden man kan biddrage 100 % til arbejdet. Hvis der er mange medlemmer, som kun er valgt for 1 år, bruges der uforholdsmæssigt meget tid på indkøring.
Bh Helle

1 Synes om

Kære Helle,

Angående 2-årige valg: Der er jo ingen, der tvinger folk fra posten efter 1 år. Den person, der er kommet ind i arbejdet kan jo bare genopstille og genvælges. Så argumentet holder ikke rigtig, selv om den bekymring der ligger bag, er reel nok.

I stedet for at prøve at ‘tvinge’ folk til at fortsætte ved at ændre valgperioden, giver det i mine øjne bedre mening at arbejde for at støtte hinanden til at gøre arbejdet så sjovt, at man gerne vil genopstille. Arbejdet bliver ikke mere givende af at ændre en formel regel.

Håber det giver mening.

KH
Nis, landssekretariatet

Hej Nis
Jeg forstår dine synspunkter. Man kan sige, at forslaget om en 2 årig valgperiode udtrykker en forventningsafstemning: det signalerer, at denne opgave har et omfang, hvor det giver mening at være med i lidt længere tid. Så ved man, hvad man går ind til. Jeg er sikker på, at alle ønsker at støtte og gøre det til en fest at sidde i Politisk Forum, men den kedelige virkelighed har vist, at det har skabt uproduktive udfordringer at have 1 årige valg i Politisk Forum.
Bh Helle

Her er lidt fakta fra min research, omkring det vedtægtsændringsforslag om hvor mange HB medlemmer der skal være i POFO, jeg tænker også det er relevant her.

Jeg lavede en sammentælling af deltagelsen på POFO møderne mellem august 15 og januar 17, ialt 7 møder. På dem deltog i gennemsnit 25 (min 20- max. 32) stemmeberettigede, der er skal være ca.20 for at POFO er beslutningsdygtig.

Gennemsnitlig fordelingen på deltager var
Storkredse 15(12-20) max. antal 20
HB 4(2-7) max antal 10
PL 6(3-7) max antal 11(nu, reeelt 16)

bl.a. på den baggrund konkluderede jeg at det var relevat at sætte antallet at HB medlemmer ned. En anden var min egen oplevelse som HB og POFO medlem, jeg mener at begge opgaver er meget vigtige og at der, derfor er behov for at medlemmerne har fuldt fokus, og prioritere den opgave de har taget på sig. For mig var det svært at gøre med to så store opgaver, samtidig mener jeg dog at det er vigtig at dele af HB har fokus på POFO så derfor blev forslaget på 1/3 af HB. Og ved at bruge en del frem for et tal, sikre vi så også vedtægten i forbindelse med evt. ændring af sammensætningen af HB.

Derimod vil jeg på nuværende tidspunkt være ked af at ændre på Politisk Ledelse sammensætningen til POFO, fordi den vision, der har været for hvordan PL skulle fungere ikke har fået lov at fungere endnu.
Politiks ledelse består af vores politiske leder, 5 medlemmer af folketinget, 6 kommunalmedlemmer, 3 regionsmedlemmer og 1 Europaparlaments medlem. Den konstellations har desværre endnu ikke været mulig i praksis og de kommunale medlemmer vi har haft i politiks ledelse indtil nu har desværre ikke været særlig aktive. Derfor har oplevelsen af PL i POFO været at det var Christiansborg, men det er jo ikke det der er meningen og derfor mener jeg det er ærgerligt at ændre reglen, inden vi har set den virkelig folde sig ud.

1 Synes om

Kære Helle,

Angående 1-årige valg. Det gælder jo for alle vores poster. Jeg tror ikke, at forventningen om hvad et kandidatur eller en HB-post kræver af kræfter er præget af valgperioden. Tværtimod: Idéen med 1-årige valg er (blandt meget andet) at sikre at dem, der bliver valgt, skal ‘præstere’ fra start - hvis altså de vil have genvalg.

Hvis I fastholder forslaget om at ændre dette, så skal I være opmærksomme på, at det vil kræve en ændring af § 13 stk 6 i Landsvedtægterne, som omfatter alle tillidsposter.

Samtidig skal I ændre i storkredsvedtægterne. Det er således et mere omfattende og samlet forslag, hvis det skal kunne vedtages.

Andetsteds kan du se mere til denne debat: Debat om øvrige forslag til Landsmødet - #6 af Claus.Jansson

Kh

Nis

Kære Nis
Jeg tager disse forhold med i overvejelserne. Det er ikke meningen at udfordre et bærende princip i vedtægterne, så jeg synes, det er værd at overveje, om vi skal droppe dette forslag. Tak for dine grundige kommentarer.
Bh Helle

Kære Helle & Ruth,

Vil I uddybe ændringen med udvalgene/arbejdsgrupperne og “nedsætter stående politiske fag- og teamgrupper, som har ansvaret for fortløbende udvikling og opfølgning på centrale politikområder”?
Som jeg læser det, så vil en mere aktiv udvalgs/arbejdsgruppe struktur betyde, at Politisk Forums medlemmer både er dem er leder udviklingen af politikken samt beslutter den, hvilket jeg tænker er problematisk. Men måske jeg har misforstået?

Mange hilsener
amalie