Forslag til kommissorium for Politisk Forum

Udarbejdelse af kommissorium for Politisk Forum.
Motivation

Alternativets hastige udvikling har skabt behov for en nærmere beskrivelse af Politisk Forums opgaver som politisk og strategisk udviklingsforum og som det forum, der skal skabe grundlaget for politikudviklingen.

Politisk forum og politikudviklingsprocesserne fungerer dog ikke optimalt. Blandt udfordringerne er:
Beslutningskompetencer. Formelt er Politisk Forum den øverste myndighed for politikudvikling, men der er uklarhed om de nuværende procedurer, fordi der ikke foreligger nogen form for formelle beskrivelser. Der er ligeledes uklarhed om rolle og kompetencefordeling mellem Politisk Forum, Hovedbestyrelsen og Politisk ledelse.

. Kompetencer og engagement. Niveauet for kompetencer og engagement blandt storkredsmedlemmerne er stærkt svingende. Det er ikke holdbart med de voksende krav.

Alternativet har medlemsdrevet politikudvikling som et varemærke. Derfor er det afgørende at politikudviklingsprocesserne er solidt forankret blandt medlemmerne. Samtidig er den praktiske politikudvikling kompleks og ofte præget af behov for politisk indsigt og faglighed.

For at skabe de bedste rammer om dette arbejde, stiller vi forslag om at lave en opgavebeskrivelse (et kommissorium), der:
• Beskriver hvordan Politisk Forum skal arbejde med politisk og strategisk udvikling
fremadrettet
• Redegør for rolle- og kompetencefordelingen mellem Politisk Forum, HB og Politisk
ledelse.
• Redegør for hvordan kompetenceniveauet i Politisk Forum kan løftes, herunder
hvilke krav frivillige kredsmedlemmer skal leve op til.
• Udarbejder en forretningsorden, som beskriver, hvordan møderne i Politisk Forum
skal afvikles, hvordan der tages beslutninger i politisk forum og hvornår der tages
beslutninger om hvad…

Alt dette skal styrke gennemsigtigheden i arbejdet i Politisk forum og tydeliggøre Politisk Forums rolle som et retningsgivende og samlende landsdækkende politisk og strategisk organ.

Forslag:
Landsmødet pålægger Politisk Forum i samarbejde med HB, Politisk Ledelse og LS at udarbejde et kommissorium, der beskriver, hvordan Politisk Forum skal arbejde med politisk og strategisk udvikling og med grundlaget for politikudvikling. Rollefordelingen mellem Politisk Forum, Hovedbestyrelsen og Politisk ledelse beskrives Det beskrives hvordan kompetenceniveauet kan løftes. og der udarbejdes en forretningsorden.

Hej Ruth,

Jeg er lidt usikker på, hvordan formuleringen *Politisk Forum i samarbejde med HB, Politisk Ledelse og LS’ skal forstås. HB og Politisk Ledelse er jo en del af Politisk Forum?

Et forslag: Kan dette ikke tænkes direkte sammen med HB-forslaget (som ikke foreligger i endelig version)? Jeg ville personligt betragte det som et naturligt udkomme af den mere generelle evaluering.

Kh
Nis

Hej Nis
Forslaget fra HB lægger op til en analyse af politikudvikling, der er bredere og som først igangsættes i 2018 og vel tidligst kan få virkning fra 2019. Dette forslag lægger op til en mere afgrænset beslutning om at lave en konkret beskrivelse af opgaverne i Politisk Forum som grundlaget for arbejdet fra og med 2017.

Forslaget bunder blandt andet i en uigennemsigtig beskrivelse af opgaverne i Politisk Forum, som gør det vanskeligt at orientere sig og deltage i arbejdet både for medlemmer i Politisk Forum og medlemmer udenfor.
En del af uklarheden handler om, hvem der har hvilke opgaver i politikudviklingen i samarbejdet mellem politisk forum, hovedbestyrelsen og politisk ledelse. Der er delvis en praksis på dette område, men den er ikke beskrevet, og derfor er det meget vanskeligt for medlemmer at forstå den og deltage i den.
Et kommissorium (en opgavebeskrivelse) vil skabe klare rammer for alle og forhåbentlig styrke deltagelsesmuligheder og medlemsinddragelsen.
Bh Helle

Kære Helle,

To ting:

  1. Politisk Forum kan altid specificere sine opgaver yderligere. Det gør alle de andre vedtægtsbestemte råd og udvalg. Du kan spørge hos Vedtægtsudvalg og Ombudsråd, som f.eks. har skullet arbejde med det i år. I mine øjne er et kommissorie en alt for detaljeret diskussion at tage på Landsmødet og noget, som man forventer at man har udpeget/valgt fornuftige mennesker til.
    Det der decideret taler imod at vedtage kommisorium på Landsmøde er, at det bliver ufleksibelt. Her plejer man (andre steder og hos os selv) at give de valgte råderum til at løse opgaven bedst muligt.

Min opfordring er altså: Tag denne snak i Politisk Forum i stedet.

  1. Angående HBs forslag.
    HBs foreslåede proces skal være mest intensiv i de første måneder af 2018 og skal sikre, at man ved eller lige efter Landsmødet 2018 er helt klar til at arbejde med ny/justeret/forbedret struktur/proces/forståelse. Forslaget skal tydeliggøres, hvis ikke det fremgår, at det er det, som er ambitionen.
    Jeg foreslå, at I taler med Sascha Faxe om måske at få indført en forventning om et (nyt) kommissorie som et produkt fra denne proces. Det taler ikke nødvendigvis i mod at man bare kan tage snakken om kommissorium i det nuværende PoFo.

Det skal siges, at jeg svarer uden at vide meget om PoFos daglige arbejde og hvad der ellers er planlagt. Mine pointer skal derfor ikke læses i modstrid med eller som kommentar til noget, der er i gang eller allerede sker. Jeg forholder mig kun til indholdet i jeres forslag holdt op imod, hvordan vores organisation generelt arbejder.

Kh
Nis, landssekretariatet

I forhold til snak om tidsrammen, så skal vi nok være opmærksomme på, selv om jeg fuld forstår utålmodigheden, at vi står over for et godstog af en opgave hen over efteråret i form af kommunal og regionsvalg. En opgave, der helt sikkert kommer til at lægge et stor press på de der sidder inde med kompetencer indenfor udarbejdelse og udvikling af vores politik.
Derfor vil en proces, der skal forgå samtidig med dette, få det svære kår.

Kære Nis
Kommissoriet skal ikke som sådan vedtages på Landsmødet, men Landsmødet skal bede Politisk Forum om at udarbejde det. Du har ret i, at det kan Politisk Forum selv beslutte, ligesom HB selv kan beslutte, at de vil lave en analyse. Når det tages op på Landsmødet, er det fordi der er behov for at involvere medlemmerne.
Det er der blandet andet to grunde til. Dels har det ikke været muligt at tage drøftelsen i Politisk Forum, som det er organiseret nu og dels er det relevant for medlemmerne at blive inddraget i og oplyst om, hvordan vi arbejder med rammerne for Politisk Forum. Det er det, fordi det må være meget uklart for medlemmerne, hvordan der arbejdes i Politisk Forum og med politikudvikling ud over de Politiske Laboratorier i og med, at dette ikke er beskrevet nogle steder, som er tilgængeligt for medlemmerne. Det sidste peger også på, at vi står med et kritisk problem, som ikke kan afvente et støtte analysearbejde – og derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt at skrive dette forslag ind i HB’s forslag.
Bh Helle

Jeg mener ikke at det meste af det nævnte er en opgave for Politisk Forum selv, men for landsmødet, den organisatoriske ledelse (Hovedbestyrelsen) eller (bedre) en nedsat arbejdsgruppe (enten fra LM eller HB). Selvfølgelig med input og deltagelse fra relevante og interesserede parter.

Da PF, HB og PL som jeg ser det er ligestillede i organisationen, mener jeg ikke der er nogen vej uden om at lade rolle- og kompetencefordelingen mellem dem komme til godkendelse på landsmødet (der er ikke andre organer til det).