Forslag til: Hvordan skaber vi en bæredygtig kultur og organisation?

Forslag- Alle tekster holdes på noget ala twitter størrelse. Tvinger en til skarphed og vægtning.
I slider hårdt på min tid og læselyst med disse Wall of tekst. ( Bør gælde hele den massive mængde af tekst jeg modtager fra eller om Alternativet)

1 Like

Jesper - det kan jeg ikke længere huske. Enten LS eller HB. Det med en kvalificeringsprocess er vigtig. Dermed ikke nødvendigvis nogle der sidder i storkredsbestyrelserne.

OK - mange tak for svar :slight_smile:

Vi kunne indføre en partiskat, a la Ø, hvor folketingsmedlemmerne hver betaler ca 100 000 om året til partiet. Vi kunne også debattere om der skal være en mere flad struktur i HB, og på den måde honerere flere for deres indsats. I øvrigt mener jeg at HB skal have min 1 rep fra hver storkreds.
Mht til by og regionalråd så synes jeg også det skal debatters om hvordan honorarerne fordeles. Vi må kunne finde en måde så, alle føler sig værdsat.
De penge som partiet, på den måde får ekstra, kan bruges lokalt til at understøtte bevægelsen og det lokale arbejde. Lige nu tror jeg det er vigtigt at støtte decentrale projekter.

1 Like

Jeg har svært ved at se, hvorfor folketingspolitikerne skal betale mere for at være medlem end andre medlemmer. Det er selvfølgelig en nem måde at få flere penge i partikassen på, men jeg kan ikke se det logiske i forslaget.

1 Like

Jeg svarer på dette ud fra to udgangspunkter:

  • Jeg kender ikke selv tilfælde af, at vedtægterne ikke respekteres; men når du skriver om, at vedtægterne skal respekteres, antager jeg at det er fordi du kender tilfælde af det.

  • Når du opfordrer til at vedtægterne skal respekteres og eventuelt kan ændres på årsmøderne, er der ikke en løsning i det, som ikke har været der hele tiden, men været utilstrækkelig.

Ud over de konkrete problemer som giver anledning til at se stort på vedtægterne, er der det principielle for Alternativet, at vedtægtsprocessen ikke er særligt alternativ, at vedtægterne ikke er særligt alternativet og at de ikke danner et tilstrækkeligt grundlag for en alternativ politisk kultur. Derfor er det uundgåeligt, at folk vælger den normale måde at være alternativ på - nemlig at negligere flertallets vedtagelser.
Det principielle problem er vedtægternes legitimitet. Ideen om at flertalsafgørelser er legitime bliver ikke alternativ af at blive skrevet i Alternativets vedtægter. Det er den mest normale, kedsommelige og dyfunktionelle ide om legitimitet, der har eksisteret siden det enevældige kongedømme af Guds nåde. Den er hverken fornuftig eller effektiv og alle andre partier bruger den samme teknik. De problemer som kommer af at mindretal bliver overrulet af flertal eller partitoppe eller andre magtcentre, er fundamentale, og hvis Alternativet ikke finder en mere alternativ mådet at håndtere dem på, bliver det snart så som så med det alternative præg ved Alternativet. Der går ikke bare Christiansborg i det. Der går ganske almindeligt flertalsdiktatur i det, og det vil f.eks. Apgree ikke ændre på. Mit forslag er som sagt mange gange at Alternativet så hurtigt som muligt begynder at seriøst at skaffe sig mere viden om f.eks. Sociokrati og andre alternative organisationsformer.
Ellers må Alternativet vænne sig til at se alternative opfattelser af hvad det vil sige at overholde vedtægterne o.s.v. når det sker. Det er det mest normale i en verdan af flertalsstyre, at alternativet udtrykker sig ved at ignorere flertallets vedtagelser.

2 Likes

Jeg vil holde fokus på det organisatoriske, HB. Jeg var blandt dem, der stod bag forslaget om to (kvinde, mand) fra hver kreds.
En af ankerne var, at da kredsene ikke var lige store, ville de få en forskellig repræsentation. Pudsigt nok er vi flere fra kbh, der synes, at det er ok. Det er vigtigt at den mindste storkreds også kan sende to rep.
Det vil lette landsmøderne for et stort valgbesvær, når hver kreds møder op med to rep.
Der skal antagelig så vælges en for- og næstperson, og her synes jeg, at opgaverne skal være beskrevet. Jeg vil fx gerne se forpersonen som en samlende figur for hele den organisationsmæssige side af Å. Vedkommende skal skrive ca. 20 linjer om måneden om, hvor vi er aktuelt. Når bestyrelsen er på 22, skal der deles opgaver ud, og det at skrive et lille stykke på fx fb. skal der afsættes tid til. Ja, vi skal spørge os selv, hvordan en god forperson skal være, og hvad bestyrelsesarbejdet går ud på? Der skal i hvert fald altid være en kasserer. Kredsene kunne byde ind med deres forskellige kompetencer.
Der skal også være en forpligtelse til at holde kontakt til sit bagland, fx et møde i kvartalet, så arbejdet i HB kan diskuteres.
Det er sådan nogle tanker, jeg håber, at den seneste tids debat fører med sig.

7 Likes

Dialogen fortsætter også på facebook. Her blev en lovmæssighed om at organisationer “naturligt” udvikler sig til Oligarkier nævnt. Her er mine tanker:

Når det nu ser ud til at være nærmest en social naturlov, så kunne vi overveje at skille bevægelse og parti ad - samtidig med at de hænger sammen.

Med det mener jeg, at Alternativet har brug for så velfungerende en elite som muligt. Til at kunne levere og fungere i magtspillet på borgen og i kommunerne. Organisationen skal understøtte “mest muligt magt” til Alternativet.

Ved siden af er der så bevægelsen, bevægelsen organiserer sig mere flydende og engagerer sig i åbne dialoger, som denne her, en masse POLAer, kakkelbordsdiskussioner og aktivisme. Bevægelsens fokus er “mest muligt liv også i fremtiden”

De er gensidig afhængige. Det kunne vi fx. gøre ved som nu at lade alle POLA forslag komme igennem POFU og på den måde lader sig begrænse, ligesom vi kan sikre os, at det er bevægelsen som sætter retningen ved at beslutte visioner og noget politik.

Det er vigtigt at retningen (ledelse) kommer fra bevægelsen, fordi (som Weber siger) så kan bureaukrater ikke lede, de kan administrere og etablere magt.

Den store udviklingsopgave lige nu er derfor: Hvordan får bevægelsen lov til at sætte retningen for Alternativet og hvordan får vi den mest velfungerende organisation.

Jeg er ret overbevist om at det ikke har den store betydning om HB er direkte valgt eller via Storkredsene, konflikter som den vi er vinder til HB i øjeblikket ville stadig kunne opstå, og måske kan de endag blive meget være da man mere eller mindre “automatisk” har sit bagland med sig.
At HB aldrig her fungeret er vist en sandhed med visse modifikation, de funger jo… Bare ikke særligt optimalt… og slet ikke som et team.

Vi har i de nye vedtægter forsøgt at skabe en form for ”Checks and Balance”, det er et udtryk for at der skal nogen til at kontrollere magten, og der skal nogen til at kontroller dem der kontroller magten, og magten kan så passene kontroller de andre 2. (som i tre deling af magte)
Konfliktmæglings rådet er til for at ”stoppe” konflikter, inden du bliver til store og uigenkaldelige konflikter som på kort eller lang sigt kan skade os. De er også en centrale i eksklusion sager. Hvorfor de ikke blev brugt af HB er mig en gåde
I Vedtægts udvalgt tager vi os alle de spørgsmål der kan opstå omkring vedtægterne, vi er så småt i gang, vores forretningsorden er lige på vej (er ved at blive renskrevet), og vi har haft de første sager, Vi vil rigtig gerne arbejder på forkant men vi komme desværre også til at arbejder på bagkant. Desværre er netop nå der er opstår en konflikt hvor nogen har handle på kant eller på trods af vedtægterne.
Vi kan altså udtale os kritisk om en handling på et møde, eller vi kan komme med opfodringer til at ændre i vedtægter fremadrettet (der hvor der er åbenlyse svagheder), men vi vil altså helst spørges på forkant.
Ombuds rådet kan evaluer og kan selv tage sager op, som netop handler om vi tidlidsvalgte handler i overensstemmelse med vores værdier, dogmer og manifest, jeg tænker selv at maget af det der er sket i HB den sidste stykke tid kunne medføre en næse fra ombudsrådet.
Desværre har HB’s arbejder været så presset af deres konflikter at de ikke har formået at nedsætter Vedtægtsudvalget og Ombudsrådet til tide og via de procedure er beskrevet i vedtægter, dette betyder i den nuværende situation at Ombudsrådet (så vidt jeg ved) stadig ikke er nedsat på tros af at der specifikt stå i vedtægter at det skal nedsættes senes d. 1/9 der altså ret svært at bede Ombudsrådet tage en sag op om HB’s handlinger nå HB ikke har fået nedsat rådet… Vedtægtsudvalget var ca. 1 md for sent nedsat j.v.f. vedtægterne… dette er dog kun et problem i år idet at de to udvalg fra 2017 vil blive valgt på Landsmødet.

Jeg tænker selv at opbygning af vores organisation, og måske mere specifikt HB’s rolle og funktions, er noget af det vi skal kigge på de næste par år, men at tro at konflikter som det vi har set i HB ikke ville kunne være opstået i en HB med 2 fra hver Storkreds er i mine øjne naivt.
I virkeligheder er det jeg pt ser som noget af den mest skrammen, et Landssekretariat der kommer til at sidde med alt for stor magt, både fordi det ligger i Kbh. men absolut også fordi vi har en HB der bare ikke funger.
VI skal blive ved med at have fokus på ”Checks and Balance”, og specielt tro jeg at hvis vi vælger de rigtig folk til Ombudsrådet (og at folk udnytter både Ombudsrådet, os i vedtægtsudvalget og ikke mindst konfliktmæglings rådet ) vil medlemmerne få et stærkt kort til både at kontroller og ”overvåge” HB men salig også den grønne gang,
Måske skal vi vedtægtsbestemme 2 weekendmøder om året med Ombudsråd, Vedtægtsudvalg, Konfliktmæglingsrådet , HB og Folketinget medlemmer, politisk ledelse, Storkreds bestyrelser forpersonen, Storkreds POFO medlemmer, men ikke ansatte på den grønne gang, eller LS…… dette kunne give en god dynamik for vores ”top” tillidsfolk og folkevalgte (kunne ikke finde et bedre ord end ”top”, måske ”centrale” tillidsfolk og folkevalgte, håber i fanger hvad jeg mener)
En Forperson der ikke er bosat i Kbh. og med fuld løn kunne være at fortrække på den korte og lange bane, det bare ikke noget vi kan ”vedtægte” os ud af.

Godt forslag
Jeg synes også det er vigtigt at især HB kommer fysisk ud i kredsene. Der må afsættes midler til det.
Og i det hele taget, må det i langt højere grad påskønnes at nogle ildsjæle arbejder mange timer uden nogen kompensation.

Jeg synes at dialog er kedelig, mange og lange tekster, meget seriøst og nok ikke så appellerende for kreative sjæle. Vi mangler et format, med FB muligheder, men med dialogs langsommelighed og stille dybde.
Jeg har hørt at noget er på vej, men ved ikke noget om det.
ALTIVISTEN har potentiale, men er i min optik ikke bredt appellererende, har mange storby bizarre kunst indslag, det skal der også være plads til, men tror alt for mange alternativister synes det er lidt elitært.
Måske tager jeg fejl, og vil gerne have kommentarer.

2 Likes

Louisa, de ny organisations former du henviser til kunne være indhold i et kursus eller måske kan det præsenteres, visualiseres på næste landsmøde. Jeg ved ikke hvordan, men jo flere og dermed desto hurtigere vi få kendskab til praksis, i f x sociokrati, desto hurtigere kan vi få det indarbjdet som praksis ( hvis det er det vi vil, men vi kan jo godt lide at eksperimentere i Å ).
Udover det er det lidt pudsigt at der næsten ikke er dialog i dialog, der er kun få som går ind og kommenterer på opslag, det sker i stedet ved at folk selv laver et opslag. Det bliver hurtigt uoverskueligt.

Jeg er enig i at checks and balances er en god ide. Men nu hvor jeg har kigget vedtægterne igennem, så bliver den kritik der er rejst af HB meget mere alvorlig.

HB kan kun honorere medlemmer efter godkendelse af ombudsrådet. Det er sket alligevel. Hvad kan man kalde det?

Det lader ikke til at det checks and balances fungerer. Måske fordi det er HB selv, der skal iværksætte foranstaltninger til at kontrollere sig selv? Hvad er santionerne? En næse virker ikke som en særlig hård sanktion, slet ikke nok til at skabe magt balance.

Supplerende Rasmus Fogeds indlæg (november): De regelmæssige møder med Josephine F. kører så godt, at vi faktisk har drøftet, om de fortsat skal kaldes “Borg til borger” eller omdøbes til “Borger til borg”. Det blev ved snakken - men forslaget er udtryk for, at det går begge veje… :slight_smile:

Naturligvis blev sociokrati nedstemt i en flertalsafgørelse. Flertalsstyre ville også blive forkastet i en sociokratisk afgørelse. Den for Alternativet relevante forskel på flertalsstyre og sociokrati er, at flertalsstyre ikke er nogen ny politisk kultur, det er sociokrati. Derfor var det ca. lige så smart af Alternativet at tage udgangspunkt i flertalsafgørelser, som hvis man havde bedt en enevældig konge om at stå for indførelsen af demokrati.

“Checks and balances” er en gammel amerikansk term for en gammel idé om, hvordan man sikre sig at nogen får for meget magt. Man adskiller magten i lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det virker ca. lige så godt som mange andre andre opfindelser fra 1700-tallet.
Idéen om "checks and balances "er så domineret af frygt for at nogen får for megen magt, at den foretrækker ineffektivitet frem for risikoen for at nogen virkelig skulle få magt til at gøre det de vil, også hvis det de vil, er det rigtige, og så rigtigt, at det fortjente at få hele fællesskabets kraft i ryggen.
Systemet med “Checks and balances” medfører det meste af tiden almindelig magtesløshed, afvekslende med ubalancer, hvor man ser magtmisbrug, og hele tiden en så langsommelig proces, at retslig opklaring og korrektion af magtmisbrug i ofte først kan begynde årtier efter at det er sket.
Moderne forståelse af styring (kybernetik) beskriver styring gennem kredsløb af udkast til retning, handling, feedback og korrektion af retning.
Disse kredsløb skal være komplette på ethvert niveau og reagere hurtigt for at være selvkorrigerende.
Vi kan forstå i dag, at i demokratiets oprindelige teori blev frygten for overdreven magt håndteret ved at magten (hele kredsløbet- lovgivning-udøvelse-dømmen-korrektion) blev adskilt og de dysfunktionelle stumper blev lagt i hænderne på forskellige, adskilte institutioner.
Til forskel herfra gør moderne systemer dette, effektivt at kunne realisere hvad der er behov for og som man vil - altså magt - til cirkulære helheder, som udfoldes og overvåges både på individplan og i grupper/kredse, således at de inden for hver funktionel enhed får et mål at arbejde for, samt selvstændig myndighed og midler til at planlægge, udføre, evaluere og korrigere hele processen. Det er det modsatte af magtens tredeling. Det er magtens samling i et effektivt system, som tør lade magten udfolde sig fuldt og effektivt, fordi man med sociokrati har opfundet et beslutningssystem som gør det umuligt at misbruge sin magt i ret meget mere end en typisk måneds tid.
I løbet af den eller kortere tid kan et et enkelt individ der ser det, aktivere systemet til at reagere og give en magtmisbruger dette ultimatum: Ret ind her og nu og brug din magt efter dens formål - eller sig goddag til din afløser inden vi går fra dette møde.
Det er naturligt at de fleste ikke har fantasi til at forestille sig, hvordan dette skulle kunne lade sig gøre. De gamle romere kunne heller ikke forestille sig hvordan man skulle kunne dividere MMMMMCDLXXXVIII med LVI.
Men det kan man. Det kræver dog for det første nytænkning, for det andet arabertal, for det tredje en algoritme.
Idag kan et kvikt folkeskolebarn løse opgaven, som lyder: 5488:56= ?
Hvem i Alternativet tør tænke så tidssvarende og alternativt?

Jeg vil gerne påtage mig at forklare, demonstrere og facilitere sociokrati på næste landsmøde. Jeg har gjort det før.

Borgerløn vil kunne løse mange konflikter, også internt i Alternativet. Det vil frigive store resurcer til frivilligt arbejde. I partiet og især i bevægelsen tror jeg der virkelig vil kunne ske store forandringer i bæredygtig retning, på alle 3 ( 4 ) bundlinier.
Det er et forslag som må have meget høj prioritet på Christiansborg, måske er det her vi skal have den første store indsamling af underskrifter 50 000 ??? Et borgerdrevet forslag for indførelse af borgerløn nu. !

Hej Frands
Jeg synes du skal tage kontakt til LS og foreslå det, det ville være godt med en workshop på landsmødet i Odense. Er du i øvrigt opmærksom på FB gruppen som debatterer organisation ?
Mvh Preben