Forslag om centralisering af kassererfunktionerne på LS

Hej med jer
Jeg er kasserer i Storkreds Østjylland, og jeg tror, at vi kan frigøre en masse frivilligtimer til andre meget bedre formål, hvis vi centraliserer kassererfunktionen på Landssekretariatet.

Jeg kunne derfor godt tænke mig at stille et FORSLAG ( ikke vedtægtsændringsforslag) til Landsmødet, og vil rigtig gerne have input til forbedringer. Ligeledes vil jeg også gerne have stillere til forslaget, i givet fald skal du oplyse mig dit medlemsnummer, enten her eller på astridcarl.alternativet@outlook.dk.

Vær obs på, at tekstkravene er latterligt stramme, så man kan i realiteten ikke rigtig nå at skrive noget. Derfor skal alle ændringsforslag være super stramme, så de kan rummes inden for de 600 tegn hhv 1200 tegn.

Forslag (max 600 tegn inkl. mellemrum):
Den økonomiske administration i alle foreninger overgår til LS for at sikre faglighed og effektivitet, og frisættelse af decentrale frivilligressourcer.

Alle foreningers konti lukkes og midlerne overgår til Alternativets centrale konto. Der oprettes en kontoplan, hvor alle foreninger har eget budget som nu.

Bogføring og udbetalinger sker fra LS efter en decentral godkendelse pba en procedure, der sikrer at midler bruges ihht den lokale bestyrelses budget og aftaler med lokale aktivister.

Udviklingsopgaven sker i tæt samspil mellem LS, HB og Storkredsene, og skal overgå til drift pr. 1.1.2025.

Begrundelse/motivation (max 1200 tegn inkl. mellemrum):
SOCIAL BUNDLINJE
Baggrund
Kassererposten i mange af vores bestyrelser varetages af frivillige, der drives af pligt og ikke af lyst eller kompetence.

Der bruges uforholdsmæssig meget tid på at sætte sig ind i regler for at søge støtte, sikre der søges støtte, lære at bruge værktøjer og regler, og håndtere bilag og bogføring, da der er så lidt aktivitet, at det skal gøres ”forfra” hver gang.

Fordele
De frivilliges ressourcer kan udnyttes til større glæde for dem selv, bevægelsen og partiet ved at de bruges til noget, hvor de har større kompetencer.

Der er mindre risiko for fejl og manglende søgning af midler, da det er professionelle, der varetager opgaven.

Ulempe
Der er aktuelt kasserer, der har kompetence og lyst til at løse opgaven, og som gør det på en effektiv måde. Disse frivillige kan føle sig frataget en opgave, hvor de oplever at de gør en meningsfyldt forskel.

ØKONOMISK BUNDLINJE
Baggrund
Vi har mange konti, og betaler tusindevis af kroner i gebyrer hvert år.

Fordele
Ved at samle økonomien kan vi spare gebyrer, som delvist kan finansiere lønnet arbejdskraft til opgaven.

Ulempe
Vi har ikke undersøgt break even på gebyrbesparelse vs løn.

MILJØMÆSSIG BUNDLINJE
Ingen relevans.

4 Synes om

Hej Astrid!
Som kasserer i Nordsjælland vil jeg umiddelbart gerne støtte forslaget.
De store fordele er besparelserne på gebyrer og de timer, der kunne bruges til noget mere nyttigt for medlemspleje, aktivisme etc.

Ulempen med den manglende “break even” på gebyrbesparelse vs. Løn er nok en vigtig ulempe. Spørgsmålet er, om ikke forslaget skulle forenkles til at sekretariatet skal foretage denne beregning og i konsekvens af den foretage ændringer. Viser det sig, at der er besparelser, gennemføres centraliseringen.

1 Synes om

Rigtig god ide, det er altid en svær post at afsætte og som du skriver, ofte valgt/udført af pligt ikke lyst.

1 Synes om

Tak for respons, Christa. Jeg sætter dig på som stiller.

Personligt tror jeg, at break even indtræffer før vi ved det, hvis der er bare én storkreds, der ikke gar fået søgt midler hjem som man kunne.

1 Synes om

:+1:

Vil du være stiller?

Herligt forslag, som vil kunne lette bogholder tjansen, lokalt, for tidigt mange og samtidig spare mange gebyrer til bankerne.
Jeg vil gerne være stiller.
Jeg vil foreslå at der evt. ændres, så det bliver frivilligt for lokalkredse om disse vil fortsætte som hidtil, i tilfælde at at akut fungerer allerede. Jeg kan ikke se nogen ulemper ved denne ændring, men fordel for dem, som ønsker at fortsætte som hidtil.
Well, en ulempe ved frivilligheden KAN være at regnskaberne ikke alle udarbejdes på samme måde, som de centralt administrerede regnskaber, men dette kan jo koordineres uanset om der er centralt bogholderi eller ikke…?

1 Synes om

Gerne, lad mig vide om der er noget jeg skal gøre. :blush:

Hej!
Helt enig i Sunes forslag om frivillighed, fordi økonomi kan opfattes som nærhedsskabende…

1 Synes om

Alletiders, jeg skal bruge dit medlemsnummer.

Fantastisk forslag jeg vil gerne være stiller. Mit medlemsnummer er 23183.

1 Synes om

Hej Astrid

Det er et rigtigt godt forslag, som jeg støtter fuldt ud.

Jeg vil gerne være stiller, mit medlemsnummer er 11040.

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Kasserer i Alternativet Aarhus

1 Synes om

Hermed kopi af mit svar til Astrid på mailen til kassererne.

Hej igen,

Set i lyset af Mark’s svar og det faktum, at vi ikke kan disponere over Sekretariatets årsværk ligesom, at det heller ikke er en god ide, at fralægge sig alt ansvar eller indflydelse på økonomien i de forskellige lokalafdelinger, så kommer jeg her med et alternativt oplæg til centralisering. Jeg mener nemlig ikke at kasserer posten kan eller skal centraliserer, men derimod bogførings- og regnskabsopgaven kunne med fordel centraliserer/outsources. Her kommer følgende oplæg, som I kan kommentere på og tage stilling til.

Astrid Carl har taget bolden op og foreslået at oprette en central kassererfunktion, hvilket i princippet er muligt dog ikke uden vedtægtsændringer, da der i de fleste af lokalforeningernes vedtægter står at der skal vælges mindst 3 til bestyrelsen og at bestyrelsen skal bestå af Forperson, Næstforperson og kassereren.

Jeg vil derfor foreslå at man i stedet overvejer en central regnskabsfunktion og tilføjer til vedtægterne at bestyrelsen har lov til at outsource regnskabsopgaven til et Bogførings- og revisionskontor udvalgt af Alternativets Hovedbestyrelse. Dette kræver at et udvalg under Hovedbestyrelsen forhandler en kontrakt på plads med et nationalt revisor-/økonomifirma, som forpligter sig til;

· At føre regnskab for alle Lokal-/kommuneforeninger og storkredse

· At lave løbende rapportering samt årsregnskab for hver enkelt juridiske enhed (hvert CVR nr.)

Jeg forudsætter at kontrakten med et outsourcing firma kan holdes indenfor en årlig pris på max. DKK 50.000,00 og at udgiften fordeles på de forskellige lokal-/kommuneforeninger ift. medlemsantallet. Det er naturligvis en ekstra omkostning set i forhold til den måde vi gør det på nu, da kassererne er frivillige og ikke lønnet.

Kasserernes opgave vil herefter se ud som følger;

· Kontakt til det valgte bogførings-/revisionskontor vedr. egen afdeling

· Kontakt til den valgte bank og ansvarlig for fuldmagtsforholdene – (bogførings-/revisionskontoret har kun læse adgang til banken)

· Ansvarlig for afdelingens økonomi sammen med resten af bestyrelsen og rapporterer løbende på baggrund af modtagne rapporter.

Med baggrund i ”stordrift” = alle lokal-/kommuneforeninger og storkredses regnskaber og bankkonti samlet et sted antager jeg at det vil være muligt at forhandle sig frem til lavere bank gebyrer og dermed færre omkostninger.

I Alternativet Midt- og Vestsjælland har vi årlige bankomkostninger på ca. DKK 4.000,00 til Merkur, det er en ret høj post og vi vil uanset om den centraliserede regnskabsfunktion (outsourcing) bliver en realitet, så vil vi undersøge om der er andre banker, der kan gøre det billigere. Derudover, anvender vi e-conomic som regnskabsprogram, hvilket koster os ca. DKK 3.500,00 om året. Vi har valgt et ”rigtigt” regnskabsprogram pga. behovet for at kunne bogføre i dimensioner, da vi slog de forskellige lokalforeninger sammen til denne kommuneforening. Jeg forventer at vi iforbindelse med et bankskift kan halvere vores bank omkostninger, men jeg har ingen forventning om at e-conomic bliver billigere med årene, så hvis man kunne samle det hos et bogholderi-/økonomi og revisionsfirma, som allerede kører deres egne bogføringsprogrammer og derigennem ensrette bogføring og regnskabsprincipper, så vil vi have opnået en meget bedre kvalitet i økonomistyringen i Alternativet.

Kh
Marianne
Kasserer
Alternativet Midt- og Vestsjælland

1 Synes om

Jeg vil gerne være stiller.

Mvh

Thomas Kortholm

1 Synes om

Tak for et godt forslag; det rammer spot on på den praktiske side af sagen: her fra Gribskov er der pt mig, sagde hunden. Jeg har lukket alt ned-selv-
Men det ville ha været yderst hjælpsomt med en kasserer-funktion fra store Å før.
Til gengæld ved jeg ikke om ALLE lokale/kredse ønsker at blive fritaget for kasserer-tjansen; det ER nogles spidskompetencer; som netop bringer de folk i spil?
Desuden lyder det en lille smule bureaukratisk? Men det kan være mig, der ikke forstår det?

Bh Maud