Forslag om at politik vedtages gennem den faste proces og ikke kan vedtages på årsmødet

Hej Alle her er et forslag som hovedbestyrelsen vil stille til årsmødet.Hjælp os gerne med at kvalificere og få flere vinkler på :slight_smile:

Hovedbestyrelsen ønsker at stille følgende forslag til beslutning på årsmødet:
“På årsmødet kan der kun stilles politiske forslag, der har relevans for manifestet og Alternativets formål. Udtalelser om konkrete politiske forslag eller mærkesager kan ikke vedtages. Politisk Forum har mandatet til at udvikle konkret politik og politiske forslag, herunder også ændre i partiprogrammet.”

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:
Fordele: Det fremgår tydeligt af vedtægterne i dag, at Politisk Forum er ansvarlig for politikudvikling i Alternativet, og at denne politikudvikling skal inddrage “borgere, organisationer og medlemmer.” Samtidig er årsmødet øverste myndighed og kan derfor på nuværende tidspunkt beslutte at omgå dette mandat og vores ønskede politikudviklingsproces. Det finder Hovedbestyrelsen uhensigtsmæssigt og foreslår derfor denne præcisering af vedtægterne. I Alternativet bør det ikke være muligt at starte og afslutte en politisk refleksions-, lærings- og beslutningsproces i løbet af et landsmøde. Hovedbestyrelsen ønsker med vedtægtsændringen at sikre, at årsmødet respekterer politikudviklingsprocessen i Alternativet. Det er i hovedbestyrelsens optik gammel politisk kultur at tro, at man kan vedtage en mærkesag eller et politisk synspunkt på et årsmøde. Vi skal være klogere end det – det er en proces som tager tid og kræver, at mange bliver inddraget. Det er det hele vores politikudviklingsproces beror på.

Ulemper: En ulempe er, at det fortsat vil være utydeligt, hvorledes et reelt behov for politisk debat på årsmødet kan tilfredsstilles. Det er vigtigt, at årsmødet fremefter tilrettelægges med mulighed for politisk drøftelse i programmet, blot ikke med fokus på beslutninger eller udtalelser ved afstemning

1 Synes om

Må jeg spørge hvor mange ændringsforslag til politikken, der er kommet ind til hovedbestyrelsen pt. ? Det siger jo en del om hvor stort et “problem” det er at deltagere på årsmødet ønsker at bruge denne platform til at ændre politikken.

Men er det nyskabende at vedtage en politik og mærkesager i et mindre forum (POFO)? Det giver jo simpelthen ikke mening.

Hvad blev der af “flere ved mere” ?

Nu har jeg ikke tjekket indenfor de sidste 24 timer, men vi har ikke p.t modtaget forslag der lever op til vores vedtægter.

Vh Nils Brøgger

Politisk Forum forsøger at tilrage sig mere og mere magt for hvert årsmøde. Det er jeg stærkt imod. Vi bevæger os mod stadigt mere topstyring, og stadigt mindre demokrati, hvilket er i modstrid med vores eget værdigrundlag. Mange aviser og kommentatorer har påpeget vores dobbeltmoral.

Årsmødet er partiets øverste myndighed, og det bør det fortsætte med at være. På årsmødet skal der ikke være nogen grænser for, hvad forsamlingen kan beslutte (De overordnede rammer, som er defineret i vedtægterne, skal selvfølgelig overholdes, men at forhindre forsamlingen i at foretage ændringer i partiprogrammet, er en helt urimelig stækkelse af årsmødet). Alle de ændringer af partiprogrammet, som Politisk Forum foretager i løbet af året, bør også ratificeres på årsmødet, før de kan træde i kraft.

Jeg er imod forslaget som skrevet, men jeg kan godt forstå behovet. Jeg synes det er vigtigt, at Årsmødet altid er den øverste myndighed, fordi det har en større demokratisk legitimitet end Politisk Forum. Ikke at Politisk Forum ikke er demokratisk, men jo større antal medlemmer, des mere demokratisk.

I teorien i hvert fald. For jeg kan også være bange for, at Årsmødet kan vedtage forslag uden langstrakt behandling og passende reflektionstid.

Jeg ville foretrække, at det sørges for, at eventuelle forslag til Årsmødet lægges op til debat i meget god tid inden mødet. Hvis der allerede er kommet sådanne forslag, så bør de også lægges op til debat hurtigst muligt herinde.

Det kan evt være et krav i flg vedtægterne, at politiske forslag fremsættes i ekstra god tid. Der kan måske stilles endnu flere krav; måske i forhold til inddragelse af medlemmer og andre.

Jeg er enig i at vi godt kan stille flere krav til ændringsforslag til partiprogrammet, så vi kan få en bedre online-debat op til årsmødet. Skal vi stille et ændringsforslag til vedtægterne, som indeholder disse krav? I så fald skal vi skynde os, for der er deadline den 30. april.

Jeg har tre forslag:

  1. Ændringsforslag til partiprogrammet skal indsendes senest 6 uger før årsmødet.
  2. Ændringsforslagene skal lægges ud på internettet til debat senest 4 uger før årsmødet.
  3. Der skal henvises og linkes til ændringsforslagene fra et nyhedsbrev til samtlige medlemmer af partiet senest 4 uger før årsmødet.

Så skal du nedlægge PoFo , det giver ikke menig at have 2 formelle forsamlinger der kan ændre i partiprogram :green_heart::thinking:

Jeg synes vi skulle gå tilbage til den gamle model hvor alt fra POFO skulle ratificeres på landsmødet. Hvad var der galt i det koncept ? Det ville blive nogle dejlige landsmøder hvor der virkelig ville blive diskuteret politik :slight_smile: Og det vil automatisk gøre at POFO skulle stikke en finger i mulden og lige tænke om der nu var flertal for deres politik :slight_smile:

1 Synes om

Enig.

Ivan, du kan se sådan på det, at årsmødet modtager ændringsforslag fra såvel medlemmer som Politisk Forum. Det giver god mening.

Vi runder snart 10.000 medlemmer.
Det forventes at der deltager ca 500, dvs 5% af medlemmerne på årsmødet.
Hvis disse tal holder kan ca 2,5% af Alternativets medlemmer forkaste et eller flere politik områder.
Dette anser jeg ikke som ret godt hvis vi tænker medlemsdemokrati.
Jeg ser meget hellere vi udvikler vores polaer så de fanger flere medlemmer, feks krav om mindst 1 pola i hver storkreds før materiale sendes til PoFo.

En mulighed kunne være at hvis der er flertal imod en af vores politikker fra PoFo på årsmødet at dette så sendes til urafstemning hos alle medlemmer.

Mvh
Michael Plauborg

1 Synes om

Et POLA hjælper ikke et medlem der ønsker indflydelse, fordi du kun kan komme med input.

Lidt uddybning.

Forstår klart bekymringen for at fratage årsmødet magt ift. politikudviklingen.

Problemet er lidt som Ivan nævner ovenfor at vi kører to processer.

  1. Vores “Alternative” politikudviklingsproces, hvor politikken udvikles igennem politiske laboratorier, gennemgår online høring (noget nyt vi har indført) og vedtages I politisk forum. Denne proces er lavet med henblik på at skabe såvel bredt ejerskab til politikken blandt medlemmer og aktive, som kvalitet i politik og beslutninger, samt at sikre at vi kan udvikle og vedtage politikken indenfor en tidsramme, hvor verden ikke løber fra os.
  2. Årsmødet, hvor medlemmer kan stille forslag og hvor det ikke er krævet at der har været afholdt politiske laboratorier og hvor forslagene, grundet tidshorisonten for et årsmøde, bliver vedtaget eller forkastet med meget lidt tid til debat og kvalificering af beslutningen.

Det er jo rigtigt at proces nummer 2 sikrer i hvert fald et ejerskab over beslutningen (ikke nødvendigvis over indholdet) hos alle de fremmødte der stemmer for. Men dels stiller det ikke nogle kvalitetskrav til forslagets udvikling, dels risikerer vi at selve beslutningen bliver mere tilfældig end grundig.

Jeg synes vi er nået et godt stykke med vores politikudviklingsproces (der er altid plads til forbedring) og ser helst at vi satser fuldt på proces 1 frem for to konkurrerende processer. Synes det virker sært at nogle bruger halve år på at inddrage folk i udviklingen af ny politik, mens andre bare kan kortslutte processen og stille det til årsmødet.

@huulbaek: Kan godt se muligheden i at stille flere krav til politiske forslag til årsmødet, men synes stadigvæk det udhuler politisk forum rolle, samt bare rummer et virkelig svært dilemma om tid til beslutning vs. kvalitet.

To ting:

  1. Det giver ikke nogen mening at gå hele vejen via polaerne, hvis man bare vil have ændret et par linier, eller slettet en mærkesag i partiprogrammet. Alene af den grund skal der fortsat være mulighed for at stille ændringsforslag til partiprogrammet på årsmøderne.

  2. Ved det sidste årsmøde blev kravet om at alle ændringerne fra Politisk Forum skal ratificeres på årsmøderne, slettet. Dette var en helt unødvendig indskrænkning af årsmødets magt, som ikke havde noget at gøre med hensynet til udviklingsprocessen.

Det er jeg enig i. Én mulighed kunne måske være, at forslag skulle lægges online i god tid, hvorefter de blev debatteret af medlemmerne og ratet / stemt. Et antal forslag med en kvalificerende rating / højt stemmetal og samtidig flertal for forslaget, skulle tages op til yderligere behandling på årsmødet.

1 Synes om

Hej alle tak for de gode input. Det er altid godt at få flere vinkler på :slight_smile: Jeg tror jeg vi ender med at trække forslaget tilbage.
Når vi virkelig har fået POLA & POFO processen til at køre på skinner og har bevist dens brede legitimitet kan det være vi tager den op igen :slight_smile:

2 Synes om