Forslag fremsat til årsmøde i Storkreds Fyn 27.01.19

Forslag fremsat til årsmøde i Storkreds Fyn januar 2019

Vedtægtsændringsforslag

Forslag 1: Forslag om ændring af dato for årsmøde

Forslagsstiller: Den tidligere storkredsbestyrelse

Motivering:

Rapporter om økonomi og budget syntes underlig, når denne afleveres næsten 10 måneder efter at perioden er afsluttet. Det vil give mere mening at afholde årsmøder om foråret – eventuelt sammen med de nye opstillingsmøder.

Ændres fra:

§8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde

Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Ændres til:

§8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde

Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Overgangsordning: Som overgangsordning afholdes første ordinære årsmøde i marts 2020. (I marts 2019 afholdes opstillingsmøde til tillidsposter – herunder HB medlem).

Forslag 2: Forslag om ændring af tegningsregler

Forslagsstiller: Den tidligere storkredsbestyrelse

Motivering:

I praksis vil det altid fungere på denne måde – og ved at begrænse teningen til forpersong og kasserer letter man arbejdet med at få indsamlet fuldmagt til banken – ved udnævnelse af ny bestyrelse.

Nuværende tekst:

§20 Tegning og økonomi og data

Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af Storkredsbestyrelsen, eller af den samlede Storkredsbestyrelse.

Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

Ændres til:

§20 Tegning og økonomi

Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og kasseren.

Stk 2 udgår.

Forslag 3: Forslag om ændret valgproces for storkredsbestyrelsens medlemmer

Forslagsstiller: Den nuværende storkredsbestyrelse

Motivering:

Vi ønsker med dette forslag at gøre storkredsbestyrelsen til et repræsentantskab af de fynske lokalforeninger, som hver udpeger ét medlem af deres bestyrelse til at sidde i storkredsbestyrelsen. Storkredsbestyrelsen ændres således fra at blive valgt årligt, til en løbende udskiftning i takt med at hver lokalforening udskifter deres repræsentant. Dette betyder i øvrigt at medlemmer af storkredsbestyrelsen ikke er valgt for en bestemt periode, men kan sidde så længe der er opbakning til deres mandat i medlemmets lokale bestyrelse. Hvis medlemmerne ønsker at skifte ud i storkredsbestyrelsen, sker dette derfor fremover på lokalt (kommunalt) niveau.

I øvrigt fjernes valget af forpersonen fra årsmødet og gøres til del af den almindelige konstituering.

Vi ønsker med dette forslag særligt at forankre storkredsen i de lokale afdelinger, så storkredsbestyrelsen har direkte føling med, hvad der er behov for i alle egne af Fyn og øhavet.

Nuværende tekst:

§8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde

Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogrådet.

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne

 7. Valg til forperson

 8. Valg til bestyrelsen og 3 prioriterede suppleanter

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. Årsmødet kan ved simpelt flertal dispensere fra dette krav.

§10 Storkredsforeningens bestyrelse

Stk. 1 Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelse bestående af 7 eller 9 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Ved årsmødet vælges forperson og 6 eller 8 menige medlemmer.

Stk. 2 Storkredsbestyrelsen konstituerer herefter sig selv med kasserer og næstforperson.

Stk. 8 Hvis forpersonen trækker sig fra storkredsbestyrelsen bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Den højest rangerende suppleant indkaldes, og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny næstformand.

Ændres til:

§8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde

Stk 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogrådet.

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne

 7. Præsentation af nyvalgte bestyrelesesmedlemmer ( N y)

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

Stk. 6 udgår.

§10 Storkredsforeningens bestyrelse

Stk. 1 Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen, som består af mindst 5 og op til 10 repræsentanter fra de fynske lokalforeninger – Kerteminde, Nordfyn, Middelfart, Odense, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø.

(Ny) Stk. 2 Hver lokalforening udpeger en repræsentant samt en suppleant blandt lokalforeningens bestyrelsesmedlemmer.

Overgangsordning: Som overgangsordning vil bestyrelsen valgt ved årsmødet i 2019 blive udskiftet med de udpegede repræsentanter på næstkommende ordinære eller ekstraordinære årsmøde.

(Ny) Stk. 3 Hver lokalforening kan kun stille én repræsentant til storkredsbestyrelsen.

(Ny) Stk. 4 Kan der ikke findes en repræsentant iblandt en lokalforenings bestyrelsesmedlemmer, kan repræsentanten i stedet vælges på lokalforeningens årsmøde iblandt foreningens medlemmer.

Stk. 5 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer.

(Ny) Stk. 6 Hvis et medlem trækker sig fra storkredsbestyrelsen, udpeges et nyt medlem iblandt den pågældende lokalforenings bestyrelsesmedlemmer. Storkredsbestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.

Stk. 8 udgår.

Almindelige forslag

Forslag 1: Opsigelse af lejemålet Nørregade 71, 2. th.

Forslagstiller: Den tidligere storkredsbestyrelse

Motivering:

Ud over at det ofte føles, som om man ikke kan håndtere den frihed, der følger med at råde over lokalerne – handler det i sidste ende også om, at bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne på årsmødet, hvordan de stiller sig i forhold til det at bruge midler og kræfter på at have lokalerne.

Forslagstekst:

Storkredsen har gentagne gange oplevet at lokalerne ikke forefindes i en stand som gør dem brugbare som repræsentative - med andre ord - lokalerne anvendes som lagerrum - eller efterlades med opvask og affald - pletter på gulvet m.v. Flere har gjort store personlige anstrengelser for at holde lokalerne rene - men har løbende måttet give op.

Kredsen kan ikke længere forsvare de relativt store udgifter som er forbundet med at bevare lokalerne - udgifter der har været dækket af tilskud som ellers kunne have gået til arbejdet i lokalforeningerne - ligesom det ikke har været muligt at finde nogen at dele udgifterne med.

Da valget ligger lige om hjørnet - foreslås det at lokalerne opsiges fra maj 2019 - med fraflytning 3 måneder senere - senest den 31. juli 2019.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet alternative lokaler.

1 Like

Hej jer.
Tak for grundigt og dækkende indkald til årsmøde. :slight_smile:
Mht den nuværende bestyrelses forslag om ændrede valgprocedurer til Storkredsbestyrelsen (SKb) tænker jeg, at det kan blive svært for lokalforeningerne at hverve medlemmer til de lokale bestyrelser, hvis disse også evt. skal påtage sig at blive lokalkredsens repræsentant i SKb (ell. suppleant til denne). Mit indtryk er, at det i forvejen kniber med at hverve tilstrækkeligt antal lokale bestyrelses/tillidsgruppe medlemmer.
Jeg tror vi er bedre tjent med en ‘løsere’ -mere frivillig- tilgang til tillidsposter i organisationen.
Så kunne vi ikke i stedet styrke tilknytningen mellem lokalforeninger og SKb, igennem konstitueringen i SKb? Ved at dele tilknytningen imellem SKb’s medlemmer, sådan at f.eks. 5 medlemmer hver især, som del af bestyrelsesarbejdet, har ‘pligt’ til i særlig grad at følge 2 lokalforeninger…herunder evt. deltage i lokalforeningernes bestyrelsesmøder?
Umiddelbart kan det måske ligne lidt af den samme arbejdsbyrde - bare set fra det modsatte startpunkt, men jeg tror en øget dialog/repræsentation vil fungere bedre på den måde. -Samt at det vil give en mere kontinuerlig arbejdskraft i SKb. Og det hindrer jo selvsagt ikke, at et lokalforeningsbest. medlem også stiller op til SKb.

Mht. direkte forpersonsvalg, er jeg helt klart stemt for, at dette afskaffes og at det i stedet overgår til SKb at konstituere sig med alle poster.

Mht. egne lokaler eller ej:
Syn’s absolut det er at foretrække at vi beholder lokalerne. Der er i høj grad brug for også lagerplads og chill-out faciliteter - udover det rent repræsentative. Dermed være ikke sagt at der ikke også er en stor fordel i at afholde decentrale møder… ude hvor vores vælgere -og potentielle ditto- findes.
(Kan det af økonomiske grunde ikke lade sig gøre at bibeholde egne lokaler (evt. nogle andre mere iøjenfaldende), har der så været taget kontakt f.eks. til Byens Højskole i Odense om en prisbillig mulighed for at afholde møder m.m. i deres lokaler?)

Bedste hilsner til alle gæve folk, der vil påtage sig/har aftjent en tjans et sted i organisationen. Tak for det! :green_heart:

Gode overvejelser, Randi.
Jeg er enig i at det er en udfordring med at finde nok aktive i lokalforeningerne. Det er en lige så stor udfordring at finde kandidater til stokredsbestyrelsen. Det er derfor vi har skrevet 5-10 medlemmer af stokredsbestyrelsen. Så vi ikke lægger for stort pres på de mindre kredse, samtidig med at vi sikrer at det ikke kun er Svendborg og Odense der styrer storkredse. Det er vigtigt for os.
Det næste vi gerne vil arbejde på med lokalkredsene, er at gøre dem mere simple og ikke skulle have så meget pligtarbejde med årsmøder, faste bestyrelsesmøder m.m. Det er også derfor vi vil gøre det muligt at udpege en repræsentant til storkredse. Frem for at det skal ske på årsmøder.
Kh Kåre