EN GRØN SKATTEPOLITIK - 5.0 Social og økonomisk bæredygtighed på europæisk og globalt niveau


(Mads Ringblom) #1

5.0 Social og økonomisk bæredygtighed på europæisk og globalt niveau
Nationalstaternes indbyrdes kamp om at tillokke store internationale virksomheder gennem en gentagende skatteorienteret underbudsrunde har taget karakter af en kompromisløs kamp mod bunden, der sker på bekostning af de respektive landes borgere.
Den omfattende brug af skattely samt de urimelige vilkår, som udviklingslandene underlægges ved tilblivelsen af dobbeltbeskatningsaftaler, demonstrerer, at der hersker en mangel på solidaritet og ansvarsbevidsthed både mellem internationale virksomheder og de respektive lande, de opererer i, og mellem handlende stater.
Alternativets vision er en langt større solidaritet mellem stater og virksomheder - både internt i EU og globalt.
En vision, der f.eks. kan opnås ved en ensretning af selskabsskatteområdet med fokus på en fælleseuropæisk og global minimumssats på selskabsskat og en retfærdig fordeling af skatteprovenuet fra globale virksomheder mellem de lande, hvor de respektive virksomheder opererer. Der kan desuden indføres en lovgivning, der forhindrer internationale virksomheder i at benytte sig af interne betalinger til at sænke deres effektive globale skattesats og for at forhindre forhindre, at udviklingslandenes skattebase udhules på baggrund af ulige forhold i forhandlinger om dobbeltbeskatningsaftaler. Endelig er det afgørende, at vi sikrer fuld gennemsigtighed omkring selskabers skattebetaling og ejerstruktur.

5.1 Skat på finansielle transaktioner
Vi vil arbejde for en skat på finansielle transaktioner, så omfanget af risikabel spekulation med potentiel stor finansiel ustabilitet som følge mindskes. Økonomisk velstand for de få skal ikke skabes ud fra et manglende hensyn til andre menneskers og hele nationer og verdensdeles samfundsmæssige velfærd.

Dette forslag og tilhørende delforslag vil blive behandlet på Politisk Forum d. 23. august 2015. Indtil da er ønsket og målet en offentlig debat her, hvor I skal være velkomne til at invitere jeres kredsmedlemmer, venner eller eksperter til at bidrage til en nuanceret debat.
Forslagene bliver ikke ændret inden Politisk Forum, men debatten kan være med til at kvalificere enkelte POFO-medlemmers beslutning om at stemme for eller imod et forslag og evt. danne grobund for kommende forslag/ændringsforslag.