EN GRØN SKATTEPOLITIK - 4.0 Social og økonomisk bæredygtighed i Danmark


(Mads Ringblom) #1

4.0 Social og økonomisk bæredygtighed i Danmark
Gennem det seneste årti har den sociale ulighed i Danmark været stigende. Udviklingen er yderst problematisk for sammenhængskraften i det danske samfund, og Alternativet ønsker på den baggrund gennem skattesystemet at skabe rammerne for en fremtid med mindre ulighed.

4.1 Skattelettelser i bunden
Alternativet vil prioritere skattelettelser for borgere med de laveste indkomster.

4.2 Bredeste skuldre skal bære mere
Vi vil arbejde for en formueskat, der tager udgangspunkt i værdiafkast og transaktioner. De bredeste skuldre komme til at bære lidt mere end i dag, hvorved afstanden mellem ressourcesvage og –stærke mindskes.

4.3 Eftersyn af boligskatten
Alternativet ønsker at gentænke boligskatten, da den nuværende model hverken er socialt eller økonomisk bæredygtig. Det er dog afgørende for Alternativet, at en eventuelt ny model tager hensyn til de store forskelle, der eksisterer i forhold til boligejernes økonomiske situation.

4.4 Socialt balancerede afgifter
Alternativet arbejder for en socialt balanceret afgiftsreform, der letter afgiftstrykket for dem med færrest midler. Det kan eksempelvis være en omlægning af medielicens til personskat og en omtænkning af forsyningsafgift/abonnement for gas, vand, varme og el, således at man kun betaler for forbrug og abonnement fjernes. Det vil opveje den sociale slagside i det nuværende system, hvor mennesker med de laveste indkomster bruger forholdsmæssigt en langt større del af indkomsten på forbrugsudgifter sammenlignet med mennesker med højere indkomster.

Dette forslag og tilhørende delforslag vil blive behandlet på Politisk Forum d. 23. august 2015. Indtil da er ønsket og målet en offentlig debat her, hvor I skal være velkomne til at invitere jeres kredsmedlemmer, venner eller eksperter til at bidrage til en nuanceret debat.
Forslagene bliver ikke ændret inden Politisk Forum, men debatten kan være med til at kvalificere enkelte POFO-medlemmers beslutning om at stemme for eller imod et forslag og evt. danne grobund for kommende forslag/ændringsforslag.