Ekstraordinært Landsmøde 3. februar 2019


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #21

I forhold til forslag 1 har jeg følgende spørgsmål (stk-angivelserne er de foreslåede/nye, og ved ikke hvorfor noget er blevet med fed):

§9 stk. 2
Hvorfor vil man ændre det fra to til kun én næstforperson – hvad er erfaringerne som gør at man bevæger sig væk fra to næstforpersoner?

§9 stk.4
Forslag: Hver storkreds vælger to suppleanter for sin delegerede på det årlige opstillingsmøde, så vidt det er muligt.

Formål: at mindske omfanget af ekstraordinære opstillingsmøder og det som det fører med sig af forbrug af ressourcer for både storkreds og medlemmer.

§9 stk.7

Hvorfor ændring? Alle har haft mulighed for at stille op som forperson på landsmødet, vil foreslå man i højere grad motiverer til at gøre det, så det bliver medlemmernes stemmer som afgør forperson og ikke hovedbestyrelsen selv. Den med næstflest stemmer skal være 1. suppleant og so fort.

Man kunne også tilføje en konstitueringsvægtning ved valg af ny forperson i HB, hvor stemmetallet fra landsmødet får en vis vægting og hovedbestyrelsens medlemmer en vis vægting, som tilsammen skal kunne vise hvem der skal være forperson ved afstemninger ved omkonstitueringer hvor forpersonsposten er i spil.

§9 stk 17

Hvem er vedkommendes suppleant, når hb-medlemmet er valgt på landsmødet?

Fire uger? Er det ikke meget kort tid - Har I ikke møde cirka en gang om måneden? Måske det skulle ændres til ”i mindst 8 uger eller i to fortløbende møder.”? Dog gamle regler ved forperson.


(Janni Olsson Pippilotta Kreikenbohm) #22

I forslag til forslag 2 har jeg følgende spørgsmål/kommentarer (har brugt de foreslåede stk.-numre):

§9 stk.2

Af hvilke grunde ønskes HB ikke udvidet med landsmødevalgte medlemmer, udover forpersonen, som i forslag 1. Fordele og ulemper ved de to forslag på dette punkt?

Er den tidligere formulering hvor næstforpersonen/erne har “specifikt ansvar for samarbejde med storkredse og lokalforeninger i hhv. øst og vest. Storkredsene opfordres kraftigt til at arbejde for og sikre en ligelig kønsfordeling” fjernet fordi det i princippet vil blive en storkredsledet HB, og hvad er fordelene og ulemperne ved det? Eller hvad er grunden?

Hvorfor gå ned fra to næstforpersoner til én?

§9 stk. 4

Foreslår at to suppleanter bliver valgt på storkredsenes årsmøder i stedet for blot én, så vidt det er muligt, for at undgå at misbruge medlemmernes, HBs og LS’s ressourcer og tid.

§9 stk.7

Kan se at her adskiller forslag 1 og 2 sig meget. Har gengivet begge her nedenfor omkring ny forperson og konstituering herefter:

Forslag 1
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig med undtagelse af posten som forperson. Er forpersonen udtrådt af bestyrelsen kan også denne post besættes i konstitueringen.

  • stk. 6 Hvis forpersonen udtræder, indsuppleres en suppleant valgt på landsmødet, og Hovedbestyrelsen omkonstituerer sig derefter på næstkommende møde.

((Er forvirret over forslag 1 stk. 7 og 6, da der både forekommer at den nye forperson skal være valgt på landsmødet (suppleant for forpersonen), eller skal findes i den eksisterende HB ved omkonstituering.))

Forslag 2 Hvis forpersonen trækker sig indkaldes til ekstraordinært landsmøde hvor ny forperson vælges. Indtil da varetager næstforpersonen forpersonens rolle.

Nuværende: Hovedbestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig med undtagelse af posten som forperson. + Hvis forpersonen, kassereren eller en næstforpersonen udtræder af Hovedbestyrelsen, indkaldes den udtrådtes personlige suppleant og Hovedbestyrelsen omkonstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvad er formålet og argumentationen for disse ændringsforslag - hvilke ulemper løser forslag 1 og 2 ift. den nuværende vedtægtsformulering ift. at få ny forperson hvis en på landsmødet valgt forperson udtræder?