Ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde i Storkreds Østjylland 27. august 2022

 1. august 2022 i Kolonihaven Haveforeningen Oldhøjen 45 samt digitalt møde på zoom.

Ekstraordinært årsmøde

Referat:

 • Velkommen
  • Medlem af Storkredsbestyrelsen, Trine Aslaug Hansen bød velkommen og glædede sig over at se et par nye medlemmer på banen. Disse præsenterede sig for mødet.
 • Valg af dirigent
  • Thor Clasen Jonasen blev foreslået, hvilket forsamlingen bakkede op om.
  • Dirigenten konstaterede at valget var rettidigt indkaldt.
 • Valg af stemmetællere og referent
  • Mads Damgaard Mortensen og Thor Clasen Jonasen blev foreslået og valgt til at opsætte og sammentælle stemmer over den digitale funktion på AlleOs.
  • Trine Aslaug Hansen blev foreslået som referent og valgt.
 • Indsuppleringsvalg til Storkredsbestyrelsen
  • Det var at opstille på selve mødet, hvilket der var fem personer, der gjorde: Thomas Kortholm, Karsten Fyhn, Rasmus Rydahl, Lissi Bagge og Martin Chemnitz. Disse fortalte kort om sig selv, dog blev Lissi Bagge og Martin Chemnitz præsenteret af Rasmus Rydahl, da de ikke kunne deltage i mødet.
  • Der blev afholdt tillidsvalg, hvor alle fem personer fik vist tillid med 18 ud af 18 afgivne stemmer.
  • Da der med de fem nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er 10 bestyrelsesmedlemmer i storkredsbestyrelsen og der maksimalt må sidde 9, besluttede årsmødet at den samlede bestyrelse beslutter, hvem der skal være fuldgyldige medlemmer, og hvem der skal være suppleant.
 • Politisk dialog med Torsten Gejl
  • Torsten Gejl fortalte om situationen omkring Klimabevægelsens udmelding i Information og Alternativets svar tilbage i Politiken.
  • Der blev udvist stor opbakning til Den politiske ledelses håndtering og udmelding i medierne.
 • Slut på denne del af mødet
  • Første del af mødet afrundes.

Opstillingsmøde

Referat:

 • Velkommen
  • Medlem af Storkredsbestyrelsen og kandidatudvalget, Trine Aslaug Hansen bød velkommen.
 • Valg af dirigent
  • Thor Clasen Jonasen blev foreslået, hvilket forsamlingen bakkede op om.
 • Valg af stemmetæller og referent
  • Mads Damgaard Mortensen og Thor Clasen Jonasen blev foreslået og valgt til at opsætte og sammentælle stemmer over den digitale funktion på AlleOs.
  • Trine Aslaug Hansen blev foreslået som referent og valgt.
 • De to kandidater fortæller om sig selv
  • Mads Damgaard Mortensen fortalte om sig selv og sin bevæggrund for at opstille.
  • Verner Vest var ikke til stede på mødet, hvorfor Verners opstillingsgrundlag blev oplæst.
  • Der blev stillet spørgsmål til, om der har været samtaler med kandidataspiranterne, hvilket der ikke havde, da begge kandidater var kendte personer. Dette blev der udvist forståelse for, men det blev dog pointeret, at det er en god ide at forberede kandidaterne ved at spørge ind til, hvordan de forestiller sig at ville indgå i valgkampen. En anden vigtig grund til at afholde kandidatsamtaler er at lave baggrundstjek. Nogle fremførte, at det kunne være vanskeligt at stemme på en person man ikke kender og som ikke er til stede. Det blev derfor foreslået, at man bad Verner Vest vente med at opstille til næste møde, men dette forslag blev forkastet, da det muligvis ville være vedtægtsstridigt. Mødedeltagerne blev efterfølgende enige om, at Verner Vest skal opfordres til at deltage i det kommende opstillngsmøde 27/9, så det der vil blive muligt at stille spørgsmål til ham, og folk kan lære ham lidt bedre at kende.
  • Det blev også fremhævet, at det er vigtigt hurtigt at komme i gang med kandidattræning.
  • Sofie Groth blev nævnt mhp. at bede hende hjælpe med kandidattræning.
  • Der var også en kritisk røst omkring kommunikationen i storkredsen.
 • Dialog med og spørgsmål til kandidataspiranter
  • Dette punkt fyldte ikke rigtig noget, da Mads Damgaard Mortensen blot opstiller som listefyld, og Verner Vest ikke var til stede.
 • Valg
  • Valget var et tillidsvalg og begge kandidater blev valgt med stemmerne 16 stemmer ud af 16 til Mads Damgaard Mortensen og 14 stemmer ud af 16 til Verner vest.
 • Evt.
  • Punktet var ikke på den udsendte dagsorden, men mødet vedtog at dette punkt gerne måtte blive tilføjet.
  • Snakken gik herefter om kandidatgruppen. Det blev fremført, at det er vigtigt, at alle kandidater deltager i de møder, der indkaldes til for at være i synk med de øvrige kandidater. Dette blev dog problematiseret, da kandidater, der opstiller som listefyld, i så fald måske ikke kan overkomme at opstille. Der kom derfor et nyt forslag om et antal minimumsmøder, som alle forpligtes på at deltage i. En særlig kode blev også foreslået i tilfælde af at noget er særlig vigtigt for alle at vide.
  • Tråden på Telegram skal alle nye kandidater kobles på. Det efterspørges dog stadig, at der er en messengertråd for kandidater.
  • Thomas Quist Mortensen inviterer alle til at deltage i bestyrelsesmøde i Ebeltoft mandag 29/8.
  • Sune inviterer til koppedekorations-komsammen tirsdag. Det er samtidig med det store nationale Check-in-møde kl. 18.30 - 20.
 • Tak for i dag
  • Mødet afundes