Der er vist problemer med link, så jeg sender hele teksten til mødet den 9. oktober

Jeg beklager meget, nu laver jeg copy/paste og håber så at alle får teksten

Thyholm den 26. august 2019

Kære alle medlemmer af Alternativet i Holstebro kommune

Som skrevet i tidligere brev, vil jeg som tovholder for Holstebro Kommune inviterer dig til et møde, hvor vi taler om, hvad der skal ske med Alternativet i Holstebro og eventuelt afholde et stiftende årsmøde for lokalafdeling.

Jeg har fået overført CVR-nummer til mig for Holstebroafdelingen og jeg sørger for, at der er bankpapirer klar så oprettelse af en konto. Den tidligere konto for foreningen er nedlagt, foreningen havde en formue på næsten 5000 kr., som pt. står hos Storkredsen, så der er midler til at starte for. Desuden har afdelingen ret til 7200 kr. pt pr. år til arbejde. Dog skal der i dette beløv fratrækkes det beløb, som foreningen kan få for kommunalvalg 2017 ca. 1800.

Mødet vil foregå onsdag den 9. oktober kl 19.00 2019 på Holstebro Bibliotek lokale 206. Jeg er der kl. 18.30 og sørger for lidt godt til ganen.

Aftenens program vil være som følger:

 1. Hvad skal der ske med Alternativet i Holstebro Kommune? Skal vi eventuelt oprette en lokalafdeling?
 2. Hvis der bliver svaret ja til punkt 1, vil programmet være som følger:
  Forslag til vedtægter(forslag til vedtægter er udsendt til alle, debat og godkendelse
  Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor – disse sidder kun til næste årsmøde, som er i marts 2020
 3. Hvis der svares nej til punkt 1, hvordan skal vi så arbejde i Holstebro for Alternativets mål – skal man eventuelt søge optagelse i en anden afdeling i Midt- og Vestjyllands Storkreds?

Mødet skal være slut kl. 21.45

Jeg håber, at se rigtig mange medlemmer.

Skulle du have en holdning til det som skal diskuteres, er man velkommen til at sende det til min mail.

Mange grønne hilsner

John Søndergaard
midtogvestbestyrelsesmedlem@gmail.com

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000081138 StartFragment:0000000497 EndFragment:0000081121

Vedtægter for Kommuneforening Holstebro

Alternativet

D

Kapitel 1: Indledning
§ 1 Navn og område
Stk. 1 Foreningens navn er Holstebro Lokalafdelng, herefter omtalt som Kommuneforeningen.
Stk. 2 Kommuneforeningen omfatter Holstebro Kommune
§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.

Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.|
|||
|§ 3|Organisationskultur|
|Stk. 1|Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.|
|Stk. 2|Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske

modstandere der, hvor de er.

 1. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

 2. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,

hvis vi har taget fejl.

 1. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer

med.

 1. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske

visioner kan nås.|
|Stk. 3|Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.|
|||
|§ 4|Mangfoldighed|
|Stk. 1|Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.|
|||
||KAPITEL 2: Kommuneforeningen|
|§ 5|Kommuneforeningens formål|
|Stk. 1|Kommuneforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål|
|||
|§ 6|§ 6 Kommuneforeningens opgaver|
|Stk. 1|Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.|
|||
|§ 7|Medlemmer i Kommuneforeningen|
|Stk. 1|Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Kommuneforeningens område.|
|Stk. 2|Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.|
|Stk. 3|Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.|
|||
|||
|§ 8|Kommuneforeningens ordinære årsmøde|
|Stk. 1|Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst fire ugers varsel. Det foregår i marts måned|
|Stk. 2|Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.|
|Stk. 3|Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen(Der kan laves en skriftlig beretning, som fremsendes til medlemmerne)

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse(skal forelægge skriftlig og fremsendes til medlemmerne)

 5. Bestyrelsens forslag til arbejde i det kommende år

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Valg af revisor (er)

 9. Eventuelt|
  |Stk. 4|Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.|
  |Stk. 5|Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, kan meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Dette gøres hvis kandidaten ønsker at få fremsendt sit kandidatur til medlemmerne. Der er mulighed for at meddele kandidatur på årsmødet|
  |Stk. 6|Alle forslag, beretninger og regnskab og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse.|
  |||
  |§ 9|Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde|
  |Stk. 1|Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse eller 5 medlemmer af foreningen begærer det. Begærer medlemmer indkaldelse af årsmøde, skal der forelægge en skrivelse om hvad årsmødet skal omhandle|
  |Stk. 2|Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen.

Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.

Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers varsel og materialet til dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest 7 dage inden mødet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to dage efter valgets udskrivelse.|
|||
|§ 10|Kommuneforeningens bestyrelse|
|Stk. 1|Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer og højst 7

medlemmer .|
|Stk. 2|Efter stemmetal vælges mindst en og op til 4 suppleanter i prioriteret rækkefølge|
|Stk. 3|Der kan vælges forperson, næstforperson og der skal vælges kasserer.

Man kan vælge tovholdere til at varetager funktioner som forperson og næstforperson. Dog skal der vælges en kontaktperson mellem landsorganisationen og kommuneforeningen.|
|Stk. 4|Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.|
|Stk. 5|Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.

Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.|
|Stk. 6|Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, er tilstede fysisk eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.|
|Stk. 7|I arbejdet tilstræbes enighed så afstemninger undgås. Er der behov for afsteming og der stemmelighed i bestyrelsen bortfalder et forslag|
|Stk. 8|Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.|
|Stk. 9|Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.|
|Stk. 10|Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende suppleant Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.|
|Stk. 11|Hvis et medlem af bestyrelsen ikke deltager i bestyrelsesarbejde i to måneder forespørger bestyrelsen, hvorfor vedkommende ikke deltager. Svarer vedkommende ikke senest 7 dage efter afstendelse af mail, har medlemmet tabt sit mandat og suppleant indkaldes. Svarer medlemmet indenfor deadline, skal bestyrelsen behandle sagen og der kan træffes beslutning. Ved udelukkelse af bestyrelsen kræves enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer|
|||
|§ 11|Bydelsforeninger|
|Stk. 1|Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.|
||KAPITEL 3: Valg af kandidater|
|§ 12|Tillidsvalgte|
|Stk. 1|Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.|
|Stk. 2|Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.|
|Stk. 3|Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.|
|Stk. 4|Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges.|
|Stk. 5|Tillidsvalgte er valgt for en et-årig periode. Valgperioden kan dog stækkes op til 24 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget.|
|Stk. 6|Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til kommunal- og regionsvalg, såfremt Hovedbestyrelsen giver dispensation hertil efter indstilling fra den pågældende kommuneforening, henholdsvis storkreds.|
|||
|§ 13|Kommuneforeningens opstillingsmøde|
|Stk. 1|Kommuneforeningens bestyrelse indkalder til opstillingsmøder efter behov. Her vælges eller genvælges kandidater til kommunalvalg, og kandidater til folketingsvalg kan eventuelt indstilles. Der skal i forbindelse med årsmødet afholdes ordinært opstillingsmøde|
|Stk. 1a|Kandidater der er valgt på opstillingsmøde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med opstillingsmødet.|
|Stk. 2|Bestyrelsen kan indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.|
|Stk. 3|Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst fire ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et eventuelt Kandidatudvalg] to uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest 7 dage før mødet.|
|Stk. 4|Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.|
|||
|§ 14|Indstilling af kandidater til Folketinget|
|Stk. 1|På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens anbefaling.|
|Stk. 2|Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.|
|Stk. 3|Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.|
|Stk. 4|En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen.|
|§ 15|Afstemninger og valg|
|Stk. 1|Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.|
|Stk. 2|Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.

Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.|
|Stk. 3|I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.|
|Stk. 4|Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.

Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.|
|Stk. 5|Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.|
|Stk. 6|En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.|
|Stk. 7|Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.|
|Stk. 8|Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i kommuneforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.|
|||
||Kapitel 4: Økonomi|
|§16|Tegning og Økonomi og Data|
|Stk. 1|Kommuneforeningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.|
|Stk. 2|Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire uger i før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til medlemmerne som bilag to uger før mødet.|
|Stk. 3|Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.|
|Stk. 4|Regnskabet følger kalenderåret.|
|Stk. 5|Regnskabet revideres af mindst en og højest to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. Man må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.|
|Stk. 6|Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.|
|Stk. 7|Bestyrelsen i lokalforeningen er ansvarlig for at leve op til Alternativets regler for beskyttelse og håndtering af persondata, herunder specifikt medlemmernes data.|
|§ 17|Hæftelse|
|Stk. 1|Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.|
|||
||KAPITEL 5: Øvrige bestemmelser|
|§ 18|Vedtægter og revision af vedtægter|
|Stk. 1|Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.|
|Stk. 2|Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet.

Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.|
|Stk. 3|Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal.|
|Stk. 4|Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.|
|Stk. 5|Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.|
|Stk. 6|Kommuneforeningsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende godkendelse hos Hovedbestyrelsen og Vedtægtsudvalget vedtage at fravige dele af minimumsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter.|
|§ 19|Opløsning|
|Stk. 1|Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Kommuneforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.|
|Stk. 2|Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål.|