Den Åbne Kaffeklub

Den Åbne Kaffeklub – Opsummering fra opstartsmødet den 29. november 2017

Baggrund:
Med et flot valg og 6 kandidater på rådhuset træder Alternativet København nu for alvor ind i virkelighedens verden. Med det baggrund skal vi være bevidste om vores politiske kultur og hvordan vi samarbejder på tværs af organisationen.

Formålet med den Åbne Kaffeklub er, at sætte gang i nogle konstruktive samtaler om, hvad det er for en politisk kultur, vi fremover vil udfolde i vores parti og bevægelse. Vi vil derfor gerne debattere og forhåbentligt derigennem udvikle på følgende:

 • Alternativet som bevægelse.
 • Alternativets som organisation.
 • Alternativet som politisk parti.
  og ikke mindst samspillet mellem de tre områder.

Kaffeklubben er tænkt som et fremadrettet forum, hvor vi er allermest optaget af, hvordan vi kan gøre ting bedre, så vi kan få endnu større indflydelse på de ting, vi gerne vil forandre i Danmark og Verden.

For at se fremad er vi selvfølgelig nødt til også at samle op på de erfaringer, vi allerede har gjort os, og det skal der være plads til. Blot er det vigtigt for os, at det bagudrettede altid har som mål at lære af fortiden for at skabe en bedre fremtid.

Alle, som har lyst, er velkomne til at være med.


 1. Møde

Det første møde havde fokus på følgende emner:

Hvad kan lære af KV17-processen, og hvordan kan vi bruge den læring for en bedre politisk kultur i fremtiden?

Med 47 deltagere delte vi os op i 5 grupper, som kom frem til følgende emner, som vi skal diskutere i fremtiden for at skabe en bedre politisk kultur:

Gruppe 1:

 • En bedre inputproces til valgprogrammet frem for fokus på valgkamp og resultat.
 • Tydelig og eksplicit ledelse. Hvad er god ledelse?
 • Etablering af vidensnetværk til valgte kandidater, sammensat af fagpersoner

Gruppe 2:

 • Vi skal behandle emnet magt. Hvad er magt i god politisk kultur? Hvordan taler vi om det?
 • Struktur skal være på plads for at have en god proces. Hvilken struktur skal vi have i fremover? Forventninger til sammenhængen, ansvarsfordeling og opgaverne i parti, organisation og bevægelse.
 • Køreplan, forventninger og ambitioner mod KV 21. Formulere konkrete kernemål for processen og forventninger til vores bestyrelse, politikere, m.v.

Gruppe 3:

 • Nytænke organisationen. Hvad kan vi lære af andre (også internationalt)?
 • Mere skarp og professionel organisation. ”Walk the Talk”
 • Politikudvikling med valgte kandidater. Hvordan skaber vi en bro mellem Politik og Bevægelse?
 • Samle ønsker til en ny bestyrelse (organisation og ambition)

Gruppe 4:

 • Valgproces. Arbejde med at kandidatudvalg og en screeningsproces for at vide, hvem vi stemmer på. Politik før personer. Vi skal udvikle politik før vi vælger kandidater
 • Hvad er magt i god politisk kultur
 • Hvordan kan vi skabe sammenhæng mellem forskellige politiske niveauer og fløje?
 • 3 Bundlinjerne skal spille sammen.

Gruppe 5:

 • Sammenhæng mellem niveauer på det politiske plan. Medlemsindflydelse i Borgerrepræsentation
 • Efterleve vores værdier internt
 • Åbne bestyrelsesmøde og åbne beslutningsprocesser.

Gruppe 6:

 • Kommunikation: Skal være tydelig, ærlig og ikke båret af frygt for at tabe ansigt. Det gælder både internt og eksternt.
 • Tillidsvalgte: Til politiske hver såvel som organisatoriske. Vi skal kende dem bedre. Eventuelt øge antallet af stillere til til tillidshverv.
 • Kaffemøder: Møderne i det fysiske rum er vigtige.
 • Beslutningsproces: Hvornår er det flertal, og hvornår er det konsensus. Skal et mindretal have lov til at påføre flertallet ulemper? Eksempelvis buksevand eller tab af stemmeret i andre sammenhænge.

Baseret på en åben diskussion efter gruppearbejdet kom vi frem til, at vi vil tale om følgende emner ved vores andet møde den 7. december:

· Hvordan kan vi sikre mere åbne beslutningsprocesser i Å København i fremtiden?
· Hvordan kan vi have en mere åben dialog om magtfordeling i organisationen?


Gruppe 1 – Baggrundsmateriale

Samtalerne var struktureret efter det mundtlige oplæg og faldt i følgende rækkefølge:

 • Hvad lykkedes knapt så godt
 • Hvad fungerede
 • Hvad har vi lært

Hvad var ikke så godt:
· Gennemskuelighed ved valg af kandidater. Hvad der kvalificerede til valg uklart.
· Kandidaterne fremstod ikke som et hold med klare formulerede roller, men forfulgte egne kæpheste og var derfor ikke konsistente i deres valgkamp.
· De 17 verdensmål som de var formuleret i avisen blev ikke brugt som en samlende faktor.
· Medlemmernes arbejde med politikken nåede ikke ud til kandidaterne.
· Dialogen mellem kandidaterne, bestyrelsen og medlemmerne var mangelfuld.
· Større sammenhæng og dialog med resten af Danmarks kandidater.
· Mål for partiet ikke tydeliggjort derfor shitstorm
· Dårlig performance af spidskandidaten fordrer mere træning af alle kandidater

Hvad fungerede:
· Valgavisen godt og professionelt arbejde.
· Vi fik et godt valg, trods nedgang i forhold til FV og kun 13% af stemmerne til spidskandidaten.

Hvad har vi lært:
Vi endte med at komme med nogle konkret forslag til forbedringer i form af en tretrinsraket:

 1. Medlemmerne er med i udviklingen af kommunalpolitikken inden kandidaterne selv er indfedtet fra begyndelsen. De skal selvfølgelig kunne se sig selv i ordførerskaberne. Valgene af mærkesager tilbagekommunikeres med forklaring på valgene. Meget fin avis, men hvor blev den af i valgkampen og i medierne.
 2. Mere synlig og eksplicit ledelse, med mere kommunikation og udmelding så der sker en forventningsafstemning før valgkamp uden manipuleret topstyring.
 3. Et vidensnetværk til alle kandidaterne indenfor hvert deres felt, sammensat af fagpersoner.

Gruppe 2 – Baggrundsmateriale

Udfordringer i KV17-processen:
Processen var uplanlagt og derfor uigennemsigtig og præget af hovsa-løsninger. Derfor blev det også uklart hvem som bestemte hvad og hvorfor. Og logistikken sejlede hele vejen igennem. Derfor blev det også demotiverende for medlemmerne at være frivillige.

Magthåndteringen var præget af indspisthed og lukkede rum. Samtidig var det et stort problem med sammenblandingen af ansatte og politikere/bestyrelsesmedlemmer mv. Det med magten har spillet igennem hele vejen og kulminerede ved konstitueringsforhandlingerne, hvor bevægelsen blev koblet helt af og intet kunne gennemskue af det som foregik.

Hvordan kunne det gøres bedre?
· Vigtigt at lave en plan/tidslinje hvor man regner baglæns fra evalueringen af valget og til starten af valgforberedelserne. Det starter med vedtægter og slutter med evaluering.
· Ud fra planen skal man danne sig et overblik over de opgaver, som skal løftes.
· Der skal beskrives klare roller/mandater til at løfte de forskellige opgaver samt hvilke kompetencer det kræver.
· Magt og beslutningsprocesser skal i hele processen kunne tematiseres, udfordres og forhandles åbent.

NB! Det betyder ikke, at vi skal blive ved med at genåbne diskussioner. Det betyder, at der skal være klarhed over beslutningsgangene og over beslutningstagernes grund til at tage de beslutninger de tager. Og klarhed over hvornår og hvor meget beslutningerne er til debat.


Gruppe 3 – Baggrundsmateriale

Hvad gik godt I KV 17 processen:
• Gode kandidater
• Man har været god til at aktivere frivillige, i udgangspunktet (der var mange frivillige til at starte op på)

Hvad gik knapt så godt:
• Oplevelse af at Den Grønne Gang satte sig på politikudviklingen (gennem ansatte)
• Kandidater der pludseligt “poppede op” (kan man bare komme ind fra højre og blive kandidat?)
• Man har følt at arbejdet i udviklingsprocessen har været spildt.
• Vi manglede/mangler organisatorisk professionalisme.
• Manglende holdånd

Temaer:

 1. Organisationen skal retænkes. Armslængde princip fra ledelse, ansatte og sekretariat - mere gennemsigtighed. Måske skal man indføre mere “gennemprøvet” organisatorisk struktur (fra andre foreninger - mere klassisk).
 2. Interface mellem bevægelse og politik.
  Hvordan går vi fra bevægelse til politik - meget politikudvikling starter som bevægelse, men kuldsejler når det møder politik og politikere.
 3. Hvordan tænker vi en Alternativet politiker skal indgå i den kommunale struktur med hver deres kompetencer.
 4. Vi mangler et system for validering af politisk udvikling (POLAer)
 5. Hvordan styrer vi magten
 6. Arbejdsgruppe til vedtægtsændringer. Basis vedtægter, som kan udvikles i en “Alternativ” retning, i langsomt og ansvarligt tempo.
  Man bør IKKE starte med de Alternativet vedtægter, da det risikerer at kuldsejle og skabe frustration.

Gruppe 4 – Baggrundsmateriale

Samtalerne var struktureret
· Hvad har vi på hjertet –Tematisk
· Hvad fungerede
· Løsningsforslag
· Forslag til kommende temaer

Hvad har vi på hjertet – Tematisk.

 1. Mangler klare prioriteringer om hvilken politik vi gik til valg på, og hvad vi ville prioritere af poster i BR.
 2. For lidt reel borger/medlemsinddragelse i politikudviklingen.
 3. Mangler åbenhed og ærlighed omkring agendaer og ambitioner
 4. For meget kammerateri.
 5. Konflikt og magtforskrækkelse. Vi skal turde tale om magt.
 6. Kæmpe problem med den digitale afstemning.
 7. Græsrødder/medlemmerne skal have MOD til at spørge kritisk ind til beslutninger, organisering, praksis osv.
 8. Vi må erkende at vores tilgange til de politiske dagsordner er forskellige.
 9. Manglende medlemsinddragelse af valg af borgmester post.
 10. Vi mangler en procedure for hvordan vi møder og inddrager nye medlemmer.
 11. Vi er bange for at være uenige.
 12. Uklarhed omkring procedure i forbindelse med donationer og økonomi.

Hvad fungerede:
· I Århus havde man ikke valgt en spids, og der var et minimum af konflikter. Måske er der en sammenhæng.

Løsningsforslag
· Vi skal turde tale om magt.
· Beslutningsmandater og kompetencer skal være eksplicitte.
· Vi skal have respekt og anerkende de mennesker vi giver magt/valgresultater
· Vi skal give flere processer tid, Ideerne tid til at modnes.
· Nedsætte et Københavner vedtægtsudvalg.
· Udvikle screening af kommende kandidater.

Vi endte med at komme med nogle konkret forslag til forbedringer i form af en tretrinsraket.

 1. I forbindelse med valg. KV,RV, FT osv. er det vigtigt at have det politiske program og eventuelle mærkesager på plads inden kandidatvalget. For på den måde går en kandidat til valg på en bestemt politik, evt.- også en bestemt prioritering af politikken. Dvs. at politikken kommer før kandidaten. Indholdet kommer før personen, Sagen kommer før mennesket.
 2. Vi skal forholde os til begrebet magt.
 3. Vi må arbejde for at finde et fælles tredje, som forbinder bevægelsen og det politiske, således at der er respekt, uanset om man er mest på den økonomiske, sociale eller grønne dagsorden. Bundlinjerne skal spille sammen.
 4. Vi må have de forskellige organisationsniveauer i samspil.

Forslag til temaer fremadrettet:

 1. Organisering af kandidatvalg – screening af kandidat + politik før kandidat
 2. Hvad er magt i god politisk kultur
 3. Organisationsniveauerne i samspil
 4. Bundlinjerne i samspil.

Gruppe 5 – Baggrundsmateriale

Samtalerne var struktureret
· Hvad fungerede
· Hvad fungerede ikke
· Løsningsforslag

Hvad fungerede
· Gode videoer under valgkampen
· Håb-kampagne
· Aktivisme – selvom den var bedre under valgkampen til Folketinget. Skal ikke kun være ”high-five” men også aktivisme om specifikke emner/budskaber
· Ring medlemmer op for at få dem aktiveret

Hvad fungerede ikke
· Prioritering af borgermesterposten skal være åben. Begrunde valget
· Større ydmyghed over for hvor mange stemmer, man har fået
· Kedelige plakater. Hvad kan være alternativet til plakater?
· 3 bundlinjer skal vægtes lige og det skal også stå frem tydeligt i medierne

Løsningsforslag
· Åbne bestyrelsesmøder
· Efterleve værdier internt
· Medlemsindflydelse i borgerrepræsentation, fx i forhold til den sociale bundlinje
· Gennemsigtig og åben kommunikation
· Pli
· Regelsæt i forhold til sammensætning af bestyrelser, kandidater, etc.
· Ingen nepotisme i ansættelser

2 Synes om