Danmark – det bedste land for verden

Visionstekst

Alternativet er en del af en international bevægelse. Det betyder, at vi i al vores politik tænker globalt og helhedsorienteret.
I Alternativet tror vi ikke på ideen om at føre udenrigspolitik separat fra vores nationale dagsorden. De beslutninger vi træffer har betydning for mange andre end os selv, ligesom den globale udvikling, magtforskydninger og forandringer har stor indvirkning på os herhjemme i Danmark. I stedet for at handle globalt for at sikre vores egne interesser, bør vi tænke og handle både globalt og lokalt på én og samme tid.

Alternativets globale politik og engagement handler om at give vores værdier, dogmer og mål en global dimension. Vores internationale engagement skal være et positivt bidrag til den virkelighed verden befinder sig i dag. Alternativets globale politik skal adressere de tre kriser, som Alternativet er sat i verden for at løse: empatikrisen, systemkrisen og klimakrisen.
Der er brug for et grundlæggende opgør med global ulighed. Det kræver, at vi sammen tager hastigere skridt hen imod en seriøs global bæredygtig omstilling. Derfor ønsker Alternativet at være en del af en global forandringsproces. Vi ønsker at bidrage positivt til et globalt opgør med rovdriften på klodens ressourcer, den ekstreme globale ulighed, udemokratiske strukturer og fastlåste konflikter.

Som svar på den globale klima- og ulighedskrise har vi behov for bedre samarbejdsformer, mere demokratiske beslutningsprocesser og en langt mere lige tilgang til fordelingen af klodens ressourcer. Økonomisk vækst og materielt forbrug skal ikke være målet for alting.
Vi opnår bedst indflydelse ved at styrke det internationale samarbejde, og ved at hjælpe og bidrage konstruktivt, hvor vi kan. Beslutninger skal træffes, der hvor det giver bedst mening – alle fra byråd til FN’s Sikkerhedsråd skal deltage og tage ansvar for vores klode.

For os er målet med udenrigspolitikken ikke at tilføre Danmark ressourcer, sikre økonomisk vækst eller vinde international prestige. Målet er først og fremmest at skabe de nødvendige forudsætninger for en global bæredygtig omstilling. Det handler om at skabe de bedste vilkår for værdige levestandarder, udvikling, fred og bæredygtig omstilling for alle klodens indbyggere. Vi styrker bedst menneskerettighederne, frihedsrettigheder og politisk inklusion ved at arbejde gennem stærke fællesskaber baseret på gennemsigtighed, dialog og håndhævelsen af universelle rettigheder.

Danmark skal ikke bare være det bedste land i verden, vi skal være det bedste land for verden.

Tre konkrete forslag

 1. Her er ikke lavet konkrete forslag da dette skal ses som indlednings visionen til det globale område.

Tre ulemper

 1. Når man samtænker så mange for politik områder er der en fare for at dele bliver glemt eller underprioriteret.
 2. Overskriften har før virket stærkt provokerende på nogen, dermed kan den stå i vejen for indholdet.
 3. Fokus på den globale situation og ikke Danmarks.

Baggrund for visionen

Efter der i efteråret 2015 var initiativer til at udvikle en fredspolitik, var afholdt politiske laboratorier og udarbejdet et udkast til udviklingspolitik og en europapolitisk vision var vedtaget i politisk forum, opstod ideen om at sikre samtænkning af Alternativets globale politikområder.
Denne ide blev specielt forstærket af vedtagelsen af FN’s nye 17 mål for bæredygtig udvikling var også en drivkraft, Paris aftalen fra COP21 og ikke mindst regeringens udenrigspolitiske udredning.

Hvordan er visionen udarbejdet

Opstarten og forberedelse af Politiske laboratorier: På initiativ af de 3 ordførere igangsattes arbejdet med at udvikle en global vision, som senere kan danne baggrund for konkrete politikker på udenrigs-, udviklings-, handels-, freds- og forsvarspolitik. I marts 2016 nedsattes en arbejdsgruppe bestående af 6 frivillige, der mødtes 4-5 gange, herunder også lejlighedsvist med ordførerne, den udenrigspolitiske rådgiver, Landssekretariatet politisk udviklings ansvarlige og en praktikant og tilrettelagde forløbet med afholdelse af Politiske laboratorier.
Før dette forløb ligger der også en næste færdig redigeret udviklingspolitik lavet i efteråret 2015, gennem laboratorier og en række møder med NGO og forskere, da ideen om en samlet global politik opstod blev det besluttet at det meget gennem arbejdede udstil på udviklingsområdet skulle indgå i det samlede arbejde.

Politiske Laboratorier: Temaerne for de enkelte loboratorier blev; Migration, Klima, Handelspolitik, Økonomi og demokrati, Sikkerhedspolitik, Økonomi og Ulighed, Rettigheder og konventioner, bæredygtig omstilling, vækstbegrebet, og endelig Rigsfællesskabet særligt til afholdelse i det grønlandske hus. I perioden mellem 9.4 og 25.4 afholdtes i alt 8 laboratorier hhv. København, Nordsjælland, Sjælland, Københavns Omegn, Odense, Århus, Ålborg og i Det Grønlandske Hus i København. I hver laboratorie deltog 1-2 inviterede videnspersoner fra et bredt spektrum af forskere, NGO-repræsentanter, lokale eksperter mfl. og i alt samlede laboratorierne cirka 150 deltagere.

Hvem har været inddraget

Ordføreren for området
Arbejdsgruppen
Rådgivere fra det politiske sekretariat.
deltagere i de politiske laboratorier
en række forskere og NGO’er

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Efter perioden på dialog er teksterne færdig redigeret så længden overholder de formelle krav, samt de kommentarer er har været på politisk indhold og sprog er indarbejdet.

Visionsstillere

 1. Rasmus Nordqvist
 2. carsten bering jakobsen
 3. Jakob Gorm Andreasen
 4. Leila Stockmarr
 5. Lene Kirkeby Brogaard
 6. Marianne Victor Hansen
 7. Poul Brandrup
 8. René Gade
 9. Tobias Johan Sørensen
 10. Ulla Sandbæk

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.