Dagsorden til årsmødet + oplæg til debat om involverende demokrati

Årsmødet foregår 26. februar i Højbygård Aktivitetscenter, Højby Hovedgade 67.
Vi starter klokken 18 med suppe og går i gang med det formelle klokken 18:30 og slutter 20:30.
Meld dig til og vælg samtidig din forplejning :wink:
Tilmelding → tryk her


Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Debat om involverende demokrati
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne (ingen)
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

OPLÆG TIL PUNKT 5 PÅ DAGSORDENEN: DEBAT OM INVOLVERENDE DEMOKRATI
Alternativet vil rigtig gerne skabe et involverende demokrati, hvor borgernes indflydelse ikke er begrænset til at sætte et kryds hvert fjerde år eller reagere på lovforslag med høringssvar og klager, der alligevel sjældent bliver hørt. Det sker ud fra en positiv forventning om, at borgerne gerne vil involvere sig og tage ansvar for lokal udvikling, hvis de får et klart indtryk af, at de bliver lyttet til og at de får reel indflydelse på beslutningerne. Borgerne skal sidde med ved bordet – ellers er de på menuen!
Men hvordan ser et ’involverende demokrati’ ud i praksis og hvordan kommer vi længere i den retning?? Vi har sat ½ time af på årsmødet til at debattere dette, så den kommende nye bestyrelse kan få inspiration til dette arbejde. Vi håber, at I vil være med til at sætte ord på, hvad ’demokrati’ er i praksis og hvad vi som lokalafdeling kan gøre for at udvikle det.
På årsmødet får vi besøg af Nilas Bay Foged, der er fmd. for Hovedbestyrelsen. Han vil kunne fortælle meget mere om de aktuelle indsatser for at stimulere “den demokratiske samtale” i Alternativet. Bestyrelsen vil i dette oplæg dele nogle af vore tanker og overvejelser – rettet til de, der gerne på forhånd vil vide mere om, hvad vi tænker os.

SKAL VI HAVE ET POLITIKUDVIKLINGS- OG VISIONSUDVALG?
Bestyrelsen forestiller sig, at vi ud over at have et ’kommunalpolitisk udvalg’, der arbejder med at fremføre og skabe opbakning til Alternativets politik, også skal have et ’politikudviklings- og visionsudvalg’, der arbejder med at få vores medlemmers (og i videre perspektiv borgernes) behov og ønsker sat på dagsordenen (vi har udarbejdet et inspirationsoplæg til fremtidig struktur, se bilag).
Formålet med debatten på årsmødet er derfor også at give nogle holdningstilkendegivelser og idéer om en sådan ny struktur videre til den nye bestyrelse: 1) Er det en god ide med en fremtidig struktur som fremlagt i bilaget? 2) Hvad er jeres forslag til, hvad et politikudviklings- og demokratiudvalg skal arbejde med og hvad det skal være opmærksom på? 3) Mange lokalsamfund vil gerne arbejde med udvikling, men nødigt associeres med et politisk parti. Hvordan skelner vi mellem at optræde hhv. som repræsentant for Alternativet og som repræsentant for demokratiet/lokalsamfundet?

VISION OM LOKALSAMFUND MED BESTEMMENDE INDFLYDELSE
Debatten på årsmødet kan tage udgangspunkt i en vision om et endnu større lokalt demokrati og lokal selvforvaltning end den, kommunen arbejder med. Kommunens lokaldemokratiudvalg placeres fremover i kultur- og fritidsforvaltningen, fordi aktivt medborgerskab i kommunalt regi forbindes med alt det, der sker i fritiden. Vi forestiller os imidlertid lokalsamfund, der selv udøver bestemmende indflydelse over egne basale behov, fx for energi- og varmeforsyning, fødevarer, affaldshåndtering, omsorg og tryghed, boliger, naturforvaltning mm. Vi er vant til, at dette er overladt til politikerne og erhvervslivet, men vi skal ikke længere tilbage til andelstiden, før vi finder lokalsamfund, der organiserede sig netop for at gøre sig fri af staten og de rige godsejere. Det er til dels et spørgsmål om menneskesyn. Troen på fællesskabets kraft skal genetableres. Alternativet har tillid til, at det lokale demokrati kan meget mere, end det i øjeblikket får lov til. Vi mener og tror på, at hvis vi igen overlader til lokalsamfundene at håndtere flere egne anliggender – ikke kun ’ufarlige’ kultur- og fritidsaktiviteter – så skal de også nok tage ansvaret på sig :blush:


1 Synes om