Dagsorden og vedtægtsforslag, generalforsamling/opstillingsmøde

Kære alle

Øver mig stadig i at bruge “AlleOs” der er et fælles kommunikationsforum for Alternativet. Det er ikke nemt. I foregegående indkaldelse til generalforsamling og opstillingsmøde manglede dagsorden og forslag til vedtægtsændringer. De føler her. Vil du have en mere læseværdig udgave af dagsorden og vedtægtsforslag, så se: Redirecting... under filer. Eller skriv til thielejrgen@gmail.com, så sender jeg dig det ønskede.

venlig hilsen
Jørgen Thiele

Dagsorden

Alternativet, Favrskov

Generalforsamling og opstillingsmøde 26. marts 2017

 1. Velkomst

 2. Valg af:
  a. Dirigent
  b. Referent
  c. Stemmetællere

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af indkomne forslag
  a. Vedtægter
  b. Andet

 6. Valg af bestyrelse
  a. Præsentation af kandidater
  b. Valg af bestyrelse og supleanter
  c. Valg af revisor(er)

 7. Præsentation af kandidater til kommunalvalget

 8. Spisning

 9. Valg af: Kandidater til kommunalvalg

 10. Mini POLA om centrale værdier.
  Med udgangspunkt i ALTIVISTENS 3 centrale spørgsmål Hvordan lever vi bæredygtigt? Hvordan skaber vi gode liv? Hvordan udvikler vi demokratiet?

 11. Eventuelt

 12. Afslutning

Forslag til vedtægter for Alternativet Favrskov til afstemning på generalforsamling d. 26.3.2017

Kapitel 1 Indledning

§ 1 Navn og område
Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet Favrskov.
Stk. 2 Lokalforeningen omfatter og har hjemsted i Favrskov Kommune.

§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske
  modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,
  hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer
  med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske
  visioner kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

§ 4 Mangfoldighed
Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

Kapitel 2 Lokalforeningen

§ 5 Lokalforeningens formål
Stk. 1 Lokalforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål

§ 6 § 6 Lokalforeningens opgaver
Stk. 1 Lokalforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.

§ 7 Medlemmer i Lokalforeningen
Stk. 1 Medlemmer i Lokalforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Lokalforeningens område.
Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen.
Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.
Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

§ 8 Lokalforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Lokalforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst seks ugers varsel.
Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jf. § 7, stk. 2.
Stk. 3
Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt
  Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.
  Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 1 medlem af Lokalforeningen.
  Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest tre uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
  Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

§ 9 Lokalforeningens ekstraordinære årsmøde
Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt et flertal af Lokalforeningens bestyrelse eller 5 % af medlemmerne, dog mindst fem personer, begærer det, ledsaget af ønsker til punkter til dagsorden.
Stk. 2 Bestyrelsen sammensætter en relevant dagsorden som indeholder de fremsatte punkter og indkalder senest en uge efter gyldig begæring er modtaget eller beslutningen er truffet til den ekstraordinære generalforsamling, som skal finde sted senest 3 uger efter at begæringen er fremsat eller beslutningen er truffet.
En ekstraordinær generalforsamling kan ikke indkaldes med kortere varsel end 1 uge, fraset i tilfælde af folketingsvalg, hvor der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to dage efter valgets udskrivelse.
Det påhviler bestyrelsen at sikre, at indkaldelse til generalforsamling sker på en måde, så alle medlemmer har god mulighed for at være orienteret om generalforsamlingens afholdelse. Dette krav anses for opfyldt, for eksempel hvis en generel annoncering på relevant hjemmeside eller Facebook-gruppe suppleres med, at hvert medlem tilskrives i mail eller e-boks ud fra den seneste medlemsliste.

§ 10
Lokalforeningens bestyrelse
Stk. 1 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 5 personer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet.
Stk. 3 Der vælges op til 3 suppleanter, ud fra antal af stemmer ved valg til bestyrelsen. Der afholdes ikke separat suppleantvalg.
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med enten med forperson og næstforperson eller med talspersoner i forhold til offentligheden og kontaktpersoner i forhold til Alternativets øvrige organisation senest to uger efter valget og kan til enhver tid omkonstituere sig. Bestyrelsen udpeger også den person, der kan tegne lokalforeningen jvf. § 15, stk. 1, samt ansvarlig kontaktperson i forhold til banken (kasserer).
Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen.
I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer.
Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Stk. 6 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.
Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede, eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.
Stk. 8 Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
Stk. 9 Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.
Stk. 10 Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende suppleant. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.
Stk. 11 Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i mindst fire uger i træk, indkaldes den højst rangerende suppleant.
Stk. 12 Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af Alternativet Favrskov og alle har taleret. Bestyrelsen kan beslutte at særlige punkter skal være lukkede, og kan beslutte at begrænse taleretten for besøgende medlemmer under udvalgte punkter.

Kapitel 3 Valg af kandidater

§ 11 Tillidsvalgte
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.
Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.
Stk. 4 Alle tillidsvalgte i Lokalforeningen er valgt for et år og kan genvælges.
Stk. 5 Alternativets kandidater til og Alternativets medlemmer af Favrskov kommunalbestyrelse kan udtale sig på vegne af Alternativet Favrskov.

§ 12 Lokalforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Lokalforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalg.
Stk. 2 Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
Stk. 3 Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

§ 13 Indstilling af kandidater til Folketinget
Stk. 1 På et opstillingsmøde kan Lokalforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Lokalforeningen betyder, at de får Lokalforeningens anbefaling.
Stk. 2 Lokalforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.
Stk. 3 Lokalforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.
Stk. 4 En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen.

§ 14 Afstemninger og valg
Stk. 1 Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk. 5 Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.
Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud 2 uger før mødet.

Kapitel 5 Økonomi

§ 15 Tegning og Økonomi
Stk. 1 Lokalforeningen tegnes af enten forpersonen, såfremt der er en sådan, eller en navngiven person, bestyrelsen vælger til det, og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Stk. 2 Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire uger i før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til medlemmerne som bilag to uger før mødet.
Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.
Stk. 4 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 5 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.
Stk. 6 Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

§ 16 Hæftelse
Stk. 1 Lokalforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.

§ 17 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Lokalforeningen fra vedtagelsestidspunktet.
Lokalforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.

Stk. 3 Øvrige ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde i Lokalforeningen med 2/3 flertal blandt fremmødte medlemmer. Blanke stemmer tælles med.
Stk. 4 Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.
Stk. 5 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Lokalforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

§ 18 Opløsning
Stk. 1 Lokalforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal blandt fremmødte medlemmer på Lokalforeningens årsmøde. Blanke stemmer tælles med. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.
Stk. 2 Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål.