DAGSORDEN for THY-MORS - ONLINE ÅRSMØDE OG OPSTILLINGSMØDE ONSDAG DEN 10. JUNI KL. 19.00

DAGSORDEN for THY-MORS - ONLINE ÅRSMØDE OG OPSTILLINGSMØDE ONSDAG DEN 10. JUNI KL. 19.00

Hermed følger dagsorden til årsmødet (den lokale generalforsamling). Indkaldelsen blev udsendt den 27. april 2020.

På mødet onsdag den 10. juni 2020, skal vi bl.a. vælge bestyrelse og finde aspiranter (en slags foreløbige kandidater) til kommunalvalgene i Morsø og Thisted kommuner.
De nuværende kommunalbestyrelsers valgperioder udløber i november 2021, mens deres funktionsperioder udløber 31. december 2021.

Bestyrelsen har planlagt, at vi holder endnu et opstillingsmøde i november 2020, hvor aspiranterne skal afløses af ’’rigtige’’ kandidater til kommunalbestyrelserne.

Her under corona–krisen afholdes mange af Alternativets lokale årsmøder som online møder.
Dette vil vi også gøre her i Thy-Mors.
Du vil senere få tilsendt koder mv. så du kan deltage fra din computer.

Hvis det delvise forsamlingsforbud bliver ophævet inden 10. juni, så vil vi omdanne mødet til et kombineret fysisk og digitalt årsmøde på det samme tidspunkt.
(Alternativets ekstraordinære landsmøder i januar–februar 2020 var kombinerede fysiske og digitale møder).

Dagsorden for årsmødet :

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet Thy–Mors
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne (skal indsendes til : thy.mors@alternativet.dk senest søndag den 24. maj 2020. Der var ikke modtaget nogen forslag ved fristens udløb. Gode ideer kan drøftes under andre punkter eller under eventuelt.)
 6. Valg til bestyrelsen (antal medlemmer og suppleanter fastsættes af årsmødet. Vi har 2 skriftlige tilsagn om at stille op. Man kan også opstille på selve mødet.)
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

Umiddelbart efter selve årsmødet vil vi holde et opstillingsmøde (med indstillinger eller valg til politiske poster).

Dagsorden for opstillingsmødet :

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

 3. Valg af medlem (fra Thy-Mors) til storkredsens kandidatudvalg. (Vi har p.t. 1 medlem i udvalget.)

 4. Opstilling af aspiranter til Morsø Kommunalbestyrelse

 5. Opstilling af aspiranter til Thisted Kommunalbestyrelse. (Vi har p.t. 3 forslag til aspiranter. Man kan også opstille på selve mødet.)

 6. Opstilling af aspiranter til Nordjyllands Regionsråd

 7. Indstillinger til storkredsens årsmøde og opstillingsmøde:

a. Indstilling af folketingskandidat

b. Indstilling af delegeret eller suppleant til Hovedbestyrelsen (HB)

c. Indstilling af medlem til Alternativets Dialogråd (konfliktmæglingsrådet)

d. Indstilling af medlem til Politisk Forum (POFO). (Vi har modtaget eet forslag.)

e. Indstilling af medlem eller suppleant til storkredsens bestyrelse. (Vi har modtaget eet forslag.)

 1. Eventuelt.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Om vedtægterne for Alternativet Thy - Mors

Vi planlægger en gennemgribende revision af vedtægterne i november 2020, så de vedtægtsændringer, der er blevet vedtagne på landsmøderne i de senere år, kan indarbejdes i de lokale vedtægter. (Så kan vi også nå at få de vedtægtsændringer, der bliver vedtaget på landsmødet den 26. september 2020, med i de nye lokale vedtægter.)

Indtil november 2020 bruger vi Alternativets standardvedtægter med traditioner, som vi har udviklet sig på Mors og i Thy som en del af vores fortolkning af vedtægterne.

De lokale traditioner er :

Forpersonen vælges, når bestyrelsen konstituerer og altså ikke på selve årsmødet.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år fastsættes på selve årsmødet. Bestyrelsen har altså ikke noget fast medlemstal. Der kan også vælges et antal suppleanter.

Valgperioden for medlemmer af bestyrelsen er på 12 måneder, dvs., at alle i bestyrelsen er på valg hvert år.

Aspiranter til bestyrelsen er velkommen til at indsende deres opstillingsgrundlag (skriftlige tilsagn om at ville opstille til bestyrelsen). Som en ekstra service udsender bestyrelsen de modtagne opstillingsgrundlag inden årsmødet. Man kan også opstille på selve årsmødet. I dette tilfælde er der ikke noget krav om, at man har indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag.

Bilag :

  • Landsvedtægter af 27. april 2019 (for kommuneforeninger)
  • Inger Isaksens tilsagn om opstilling
  • Gustav S. Sørensens tilsagn om opstilling
  • Tal fra Regnskab for 2019