Biodiversitet - kort fortalt

Phillip Hahn‐Petersen fra Habitats fremlægger om biodiversitet /Naturzoner /Naturområder:
Arbejder for et samskabende miljø mellem mennesker og natur. Arbejder med biodiversitet. Menneskers virke og færden har længe bidraget til nedbrydning af biodiversiteten og arters forsvinden.
Områder hvormed man kan arbejde med at standse tabet af arter.
Naturen mangler plads, mennesker bruger plads til at bo, arbejde og forlyste sig.
Giver arterne ”krykker”: (der menes vist at den skal hjælpes…), med flg. Hjælp:
- Målrettet pleje. Omsorg for truede arter ved at skabe grundliggende habitatvilkår.
- Zoner til naturen. Fri bevægelse. Store sammenhængende vilde områder.
- Samspil (landbrug understøtter ikke diversiteten men modarbejder den) Der skal arbejdes for kulturændring af vores landbrug således at det samarbejder bedre med biodiversiteten.

Vi skal have en Zone i Danmark (i Planloven) hvor vi har mulighed for at planlægge bedre end § 3 områder. Bestem på natur typer. Eks overdrev, skov, eng, ørken
”Rewilding”: Hegne store arealer ind til at genskabe wildlife? Det bliver kunstigt at genskabe den slags habitater, som det gøres nu med fx § 3, som er styret efter hvilken natur man ønsker. Det er tilbagebetaling at genoprette nogle gamle beskadigelser, med fx græsning af store dyr, der hurtigt genskaber en tidl. biotop. Det kan vi gøre ved at “lade stå til”: Fx lader kysten erodere ved storme og havvandsstigninger. Når vi laver diger mister vi diversitet fordi vi beskytter os selv mod nye plantearter. Det bør overvejes
Vi kunne oprette nogle områder, vi kalder for naturzoner, hvor der decideret lovgives/forbydes at manipulere med naturen og kun lader den stå som den forvalter sig selv. Skal dog sættes i gang nogle steder med fx store græssere.
67% af Danmark er under plov. Verdensrekord. En del af det kunne omdannes til Naturzoner.