Bestyrelsesreferat fra 3. Januar

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d.3/1 2022 kl. 19:30 til 21:30
Mødet foregår på Zoom, som Nanna etablerer.

Deltagere: Karen, Allon, Nanna, Simon, Nikolaj, Ingrid, Christa (ref)

 1. Nytårskur d. 8/1. Hvem gør hvad?
  • Reminder, hvem skriver? Der er sendt reminder
  • Tilmeldte d.d. 14 tilmeldte. Vi regner med ca 20.
  • Digitalt udstyr, opsætning og styring. Maud sørger for det.
  • Opsætning af borde. Hygge i rummet. Godt hvis flere kommer og hjælper til i god tid.
  • Forplejning. Maud sørger for det.
  • Budget. Max 4.500Kr.

 2. Nye medlemmer.
  På LOS møde d. 8/12 blev der informeret om medlemsudvalgets arbejde
  • Der sendes sms til hvert nyt medlem, om der ønskes telefonisk kontakt.
  • De, der ønsker kontakt, ringes op af 4 gamle medlemmer, bl.a. Mariane.
  • Der sendes brev med information. Rune fra udvalget lovede at sende et til hver kreds, så vi ved, hvad nye medlemmer får at vide.
  • Vi kan godt regne med, at hvis medlemmer ikke er i AlleOs, er det fordi de “bare” støtter Å, og vi skal ikke kontakte dem.

Hvordan supplerer vi disse tiltag i Storkredsen/ lokalt?
Det er lokalforeningerne, der sørger for at holde øje med, om der kommer nye medlemmer og aftaler, hvordan de kontaktes. Halsnæs holder øje med Frederikssund og Gribsskov, Furesø Egedal. Hørsholm-Fredensborg Hillerød.

 1. Sammenlægning af lokalforeninger/ kontakt til kommuner uden lokalforening.
  • Erfaringer fra Hørsholm/Fredensborg.
  Erfaringerne er gode. Der holdes årsmøde d.9/2 for Hørsholm-Fredensborg, hvor medlemmer fra Hillerød også er inviteret.
  • Halsnæs/ Gribskov
  Har aftalt sammenlægning. Holder fælles årsmøde snarest.
  • Rudersdal/Allerød
  Holder årsmøde for begge foreninger med beslutning om sammenlægning på dagsordenen d.19/1
  • Kontakt til Frederikssundmedlemmer, Egedal og Hillerød
  Kontaktes ligesom af de bestyrelser, der kontakter nye medlemmer.

 2. Nyt fra HB
  • Faggrupper og interessegrupper.
  Simon gjorde rede for HB´s forslag om dannelse af faggrupper og interessegrupper (netværk). Der blev debatteret fordele og ulemper ved en ekstern (udenfor Christiansborg) ordfører som mellemled mellem faggrupper og Christiansborg-ordfører FM. Afventer HB’s beslutning.
  • Grøn opposition
  Regeringsgrundlaget lægger op til en stærk grøn opposition. I bestyrelsen er vi meget enige om, at Å skal gøre sig stærkt gældende som den mest grønne.

 3. Årshjul.
  Forslag: vi skal udarbejde et årshjul.

For de næste tre måneder:

• Kredsbestyrelse: 2. Onsdag i måneden 19:30 til 21:30

• Årsmøde 18/3, indkaldelse 4/2.
o Ingrid skriver indkaldelse
o Allon gennemser vedtægter – og sender dem til os andre.
o Andre end medlemmer af en lokalforening kan vælges til bestyrelsen jvnf. Vedtægter vedtaget marts 2022.
o Karen tilbød som naturguide at lave en “udflugt” for deltagere i årsmødet inden generalforsamlingen. Karen udarbejder et forslag inden 4/2.
o Christa laver forslag til beretning og sender til bestyrelsen hurtigst muligt.
Lokale blev ikke aftalt.

• Hvilke politiske medlemsmøder i Kredsen/ lokalt?
Der bliver fra centralt hold udviklet Politiske Tænketanke – en om måneden. Første gang d.26/1 om klimapolitik med Theresa Scavenius. De afholdes digitalt på nationalt niveau. (De er slået op i kalenderen) Det foreslås, at man lokalt holder fysisk ( eller digitalt) Tænketank inden det nationale. Hertil er der udarbejdet en samtaleguide.
Christian Poll spørges om han vil “holde samtalen” i kredsen digitalt. Der var ikke stemning for endnu et fysisk møde i januar. Tidspunkt aftales med Christian på søndag.

Landsmøde d.20. Og 21.
Allon og Ingrid overvejer.

• 5.juni. Skal vi holde en demokratiets dag?
o Hvordan?
o Udvalg?
o En demokratitaler?
Beslutning udskydes til næste møde

 1. Nyt fra lokalforeninger.
  Rudersdal og Allerød holder årsmøder d19/1 med henblik på sammenlægning.
  Hørsholm-Fredensborg med Hillerødd 9/2

 2. Regnskab for valget.
  Bilag er sendt.

Principiel stillingtagen til udlæg til annonceudgifter for Halsnæs: lokalforeningen refunderer udlæg, når kommunetilskud kommer. Helsingør lokalforening overfører til kredsen det bødeudlæg kredsen har foretaget.
Ellers ingen kommentarer

 1. Fælles Kandidat udvalg.
  På LOS møde blev det foreslået, at der blev lavet et fælles kandidatudvalg med medlemmer fra Storkreds- og lokale udvalg.
  Hvad tænker vi om det? Fordele og ulemper.
  Udskydes til næste møde.

 2. Fordeling af regionsmidler
  Vi besluttede, at vi ønsker regionsmidler for 2023 fordelt efter medlemsantal, og at Allon meddeler KBH-lokalforening det.

 3. Opgavefordelingen i bestyrelsen
  Holder den?
  Bilag fremsendt.
  Udskydes til næste møde.

 4. Næste bestyrelsesmøde.
  Onsdag d.8/2 2023 kl. 19:30 til 21:30
  Emner:
  • Årsmøde.
  • Tænketank februar
  • Punkter fra mødet i dag.

 5. Hvordan har mødet været i dag?
  Fint og hyggeligt.

 6. Kalenderen

8/1 Nytårskur
18/1 bestyrelsesmøde, Rudersdal og Allerød
19/1 årsmøde Allerød og Rudersdal
? Nordsjælland Tænketank
26/1 Tænketank med Theresa Scavenius
30/1 check in møde
Februar:
8/2 bestyrelsesmøde
9/2 årsmøde Hørsholm-Fredensborg
?/2 Nordsjælland tænketank
23/2 Tænketank
27/2 check in møde

Marts:
8/3 bestyrelsesmøde
18/3 årsmøde
27/3 check in møde
?/3 nordsjælland tænketank
30/3 Tænketank

 1. Evt. Intet.