Bestyrelsens beretning 2017

Alternativet Lokalforening Roskilde
Beretning for året 2017 i forbindelse med årsmødet 5. februar 2018
Året 2017 har været en krævende styrkeprøve for de relativt få personer, der har taget en tørn for Alternativet i Roskilde.
Den 8. februar 2017 blev den daværende bestyrelse valgt. Kun fire personer stillede op til hvervet (Martin Geysner, Jeppe Johansen, Kristian Gylling og Mads Kramshøj Christensen), og allerede i marts måtte Jeppe trække sig fra bestyrelsen på grund af flytning til anden kommune.
På års- og opstillingsmødet fik vi også valgt fire aspiranter, der gerne ville afklare, om de var klar til at stille op til kommunalvalget 2017. Det var Annemarie Krarup, Helle Chelina Jensen, Nadia Vega Vasiljev og Sven Christensen.
På mødet meldte der sig også en række medlemmer til vores kandidatudvalg, der skulle bistå aspiranterne i deres aspirantforløb, og afgive en indstilling til det endelige opstillingsmøde fire måneder senere. Gruppen bestod i starten af: Torben Pedersen, Anja Hvidberg, Flemming Tage Hansen, Gunvor Bennekou, Mads K. Christensen og Kristian Gylling. I den efterfølgende og længerevarende proces indgik dog kun Torben, Gunvor, Martin og Mads samt Kristian i begrænset omfang.
Allerede inden aspirantprocessen kom rigtig på skinner gennemførte Sven og Helle Chelina et samarbejde med Venstre, hvor de i fællesskab lavede en workshop på rådhuset med titlen ”Borgerparlament omkring beskæftigelsesindsatsen”.
Aspirant- og opstillingsprocessen
Efter årsmødet mødtes kandidatgruppen og diskuterede aspiranterne og inviterede til et møde, hvor hver aspirant fik mulighed for at svare på spørgsmål, dels for at træne dem i processen med at være i fokus og dels for at åbne op for en snak om stærke og svage sider.
Gruppen mødtes i de følgende par måneder ugentlig med kandidaterne for at få udformet et fælles lokalpolitisk handlingsprogram og derigennem udvikle aspiranternes politiske synspunkter. Desuden stod kandidataspiranter for at tilrettelægge og afholde to medlemsmøder med henblik på at diskutere lokal politikudvikling:
• Den 4. maj blev der holdt et møde om Socialpolitik, Beskæftigelse, Børn og Unge, Familiepolitik, Ældre og Pleje samt den tilhørende økonomi og organisation. Dette møde blev tilrettelagt at Sven og Helle.
• Og den 10. maj et medlemsmøde med fokus på økologi og mangfoldig natur. Dette møde blev tilrettelagt af Nadia.
To ganske spændende møder med gode oplægsholdere ude fra, men desværre alt for få deltagere. Et par medlemmer (Lone og Sven) tilrettelagde også en café-aften i april med musik og samtaler rundt om bordet, hvor alle fik mulighed for at byde ind.
Undervejs i aspirantprocessen stillede bestyrelsen flere gange spørgsmål ved, om vi overhovedet var modne eller kunne nå at blive modne til valget – dels på grund af aspirantgruppen størrelse, de relativt få kandidataspiranter og den generelle lave medlemsopbakning, og dels fordi flere af os mente, at kandidaterne ikke var egnede til at repræsentere Alternativet lokalt.
I løbet af processen valgte Annemarie og Nadia at trække sig – dels af personlige grunde, og dels fordi samarbejdet med de øvrige kandidater ikke fungerede.
Efter afslutningen på aspirantprocessen og tilbagemeldingen til Helle Chelina Jensen og Sven Christensen, der valgte at gå videre med deres opstilling, diskuterede bestyrelsen ressourcesituationen.
Det var vores vurdering, at vi i forhold til kommunalvalget ikke på nogen måder var klar: Vi manglede fx personressourcer i bestyrelsen, der med sine tre medlemmer var langt fra at være fuldtallig, vi stod stadig med et ufærdigt lokalpolitisk handlingsprogram, og så var det vores vurdering, at vi ikke havde et tilstrækkeligt bredt kandidatfelt, der kunne dække Alternativets samlede politiske profil.
I særdeleshed manglede vi kandidater, der havde indsigt i og engagement for miljømæssig bæredygtighed. Bestyrelsen kunne således ikke støtte kandidaterne. Det var derfor vores forudsætning, at der på opstillingsmødet meldte sig en række medlemmer til en aktiv Kv17-gruppe, der kunne støtte op omkring kandidaterne og samtidig tiltrække flere kandidater og ressourcepersoner til det afsluttende opstillingsmøde, - der på dette tidspunkt var fastsat til slutningen af august.
På opstillingsmødet, der også var en ekstraordinær generalforsamling, blev Torben Pedersen valgt ind i bestyrelsen. Samtidig blev Torben valgt som tredje kandidat til kommunalvalget. Desuden meldte der sig en række engagerede medlemmer til Kv17-gruppen, hvilket var en meget stor styrke, da flere bidrog gennem hele valgkampen.
Set i bakspejlet burde vi som bestyrelse på opstillingsmødet i juni have meldt langt klare ud, at vi ikke mente, at Helle Chelina Jensen var egnet som kandidat. Samtidig gjorde mødets form det ikke muligt for medlemmerne i tilstrækkeligt omfang at vurdere kandidaternes politiske og personlige kompetencer. Så læren er, at synspunkterne skal på bordet og ikke pakkes ind, når vi fremover skal vælge kandidater til officielle poster.
Henover sommeren mødtes Kv17-gruppen løbende ca. en gang om ugen med Torben Pedersen som repræsentant for bestyrelsen. Imidlertid fungerede samarbejdet med og mellem kandidaterne ikke tilfredsstillende og Torben valgte at trække sig.
Herefter trådte bestyrelsen igen ind processen med henblik på, at vi i fællesskab kunne tage stilling til den videre proces, da det ikke var lykkedes for Kv17-gruppen at skaffe flere potentielle kandidater og flere medlemmer til bestyrelsen samt udforme et lokalpolitisk handlingsprogram.
På dette tidspunkt var der allerede indkaldt til et afsluttende opstillingsmøde den 7. september, men i fællesskab blev det besluttet at udskyde mødet med henblik på at finde flere kandidater.
Sidste opstillingsmøde og ekstraordinære generalforsamling
Den 21. september – ganske tæt på deadline for opstilling af kandidater til byrådsvalget – afholdte vi så det sidste opstillingsmøde og ekstraordinære generalforsamling. Det lykkedes os endelig at få udvidet kandidatlisten til syv personer og samtidig fik vi to nye medlemmer af bestyrelsen, Sussie Thorslund og Tirsa Breinholdt – begge medlemmer af Kv17-gruppen.
Mødet gav en del uro blandt nogle af medlemmerne, da vi – desværre for sent - udsendte en revideret dagsorden, hvor vi forsøgte at sætte Helle Chelina Jensen på genvalg. Det var stadig vores klare opfattelse, at hun ikke egnede sig som kandidat og samtidig var hovedårsagen til lokale samarbejdsvanskeligheder både internt og eksternt. Bestyrelsen overvejede at køre en eksklusionssag og er stadig af den opfattelse, at både Helle og Sven har været med til at sprede voldsom intern uro i lokalafdelingen – i særdeleshed på de sociale medier, hvilket er helt ude af trit med Alternativets grundlæggende værdier, og en despekt for det store frivillige arbejde som bestyrelsen, Kv17-gruppen og kandidaterne har lagt i valgkampen.
På mødet blev følgende kandidater valgt i den nævnte rækkefølge: Lene Okholm (som spidskandidat), Torben Pedersen, Kristian Gylling, Hanne la Cour, Helle Chelina Jensen, Martin Geysner og Sven Christensen. På opstillingsmødet blev det vedtaget, at kandidaterne blev opstillet som partiliste med Lene Okholm som spidskandidat.
Selv efter det afsluttende opstillingsmøde, der blev ledet af Peter Laudrup fra Alternativets vedtægtsudvalg, vedblev en række medlemmer med at skabe uro på de sociale medier. Det virkede som om, at de havde svært ved at acceptere mødets demokratiske processer, da de stillede spørgsmål ved både processen og kandidaternes kompetencer og intentioner. Dette var måske påvirket af, at Lene Okholm dagene efter valget til spidskandidat var i tvivl om hun kunne løfte opgaven.
Det lykkedes os dog at fastholde Lene og dermed kunne vi den 29. september indgive den endelige opstillingsliste til kommunalvalget.
Valgkampen
De følgende 2½ måned fik kandidaterne (i særdeleshed Lene og Torben), bestyrelsen og de få øvrige aktive en meget intens periode i deres liv. Her går en særlig tak til:
• Bodil Nissen for hendes indsats med at få færdigbearbejdet vores lokalpolitiske handlingsprogram og bidrag til vores stand på Stændertorvet fik et smukt æstetisk udtryk.
• Sascha Faxe for hendes store arbejde med de sociale medier, kandidatsparring og processerne med at involvere flere unge.
• Lene Lindkvist Okholm for at tegne en god lokal profil og forsøg på at komme ud og møde så mange vælgere som muligt.
Yderligere en stor tak til Ursula Engbart Smith, Lotte Jørgensen, Rigmor Fischer, Simon og Jonas for at stille op til en lang række af valgkampsaktiviteter.
I løbet valgkampen lykkedes det os:
• At få organiseret opgavefordelingen så vi nogenlunde kunne tackle udfordringerne – trods almindeligt lønarbejde og familieliv. For mange har det krævet adskillige timer om dagen.
• At få skrevet et lokalpolitisk handlingsprogram og få det på nettet.
• At være til stede på de sociale medier (Facebook) og få oprettet en ny hjemmeside.
• At få svaret på de ugentlige udfordringer i PaperBoy, hvor partierne på skift udfordrede hinanden.
• At være på gaden hver lørdag seks uger i træk med en kanon hyggelig stand på Stændertorvet – med god bemanding i fire time, gratis økologisk te, kaffe, hjemmebagte Å-kager, æbler og el-spare-pærer. Og ikke mindst hjemmesyede grønne tørklæder og flotte tøjflag! Flere gange havde vi også varmestue i Byens Hus med økologisk kage, kaffe og te.
• At få et stort og vellykket arrangement med Uffe Elbæk, de unge i centrum, god musik og rigtig god mad og kage.
• At få udformet og trykt valg-materialer (pjecer og foldere) til uddeling på gader, stræder og møder.
• At deltage i en lang række vælgermøder. Det kan her indskydes, at vi internt ikke har været enige om betydningen af at deltage i vælgermøderne, der traditionelt ikke flytter stemmer. Vi mener dog, at vælgermøder på fx gymnasier kan være med til at trække stemmer hos nye førstegangsvælgere.
Desuden nåede vi også:
• At få produceret og ophængt plakater – og taget dem ned igen.
• Og ikke mindst, at indgå et valgteknisk samarbejde med Socialdemokratiet og Enhedslisten. Et samarbejde der udviklede sig til også at blive et konstitueringsforbund, hvilket efterfølgende også har givet os poster. Det kommer vi til.
Selvfølgelig gik vi alle hjem med dyb skuffelse på valgnatten. Der er altid et tomrum efter sådan et uforløst engagement, men valgkampen gjorde os modne og langt klogere på, hvad det fordrer. Desværre for sent – men da vi både har været udfordret på de indre linjer lokalt og af Alternativets profil på landsplan, har en del af processen været op ad bakke.
Efter valget
Efter valget har vi mødtes med Socialdemokratiet og Enhedslisten flere gang. Som tak for samarbejdet gav de os en andel i en række råd- og nævnsposter i kommunen – i alt otte. Det drejer sig om:
• Klimarådet (Lene Lindkvist Okholm)
• Roskilde Gymnasium (Ursula Engbart Smith)
• Handicapidrættens Videnscenter (Tirsa Breinholdt)
• Margrethegården (Tirsa Breinholdt)
• Hedeboparkens Kollegium samt Ungdomsboligerne Himmelev Bygade, Ravnsholt og Roskilde Hvile (Torben Pedersen)
• Grundlisteudvalget: (Torben Pedersen)
Selvom vi ikke kom ind, har vi således fået etableret en lokalpolitisk handlingsplatform i Roskilde og ikke mindst fået en masse erfaringer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Martin Geysner (forperson og byrådskandidat)
Tirsa Breinholdt (næstforperson)
Mads Kramshøj Christensen (kasserer)
Kristian Gylling (medlemsansvarlig)
Torben Pedersen (byrådskandidat)
Sussie Thorslund (Kv17-koordinator)