Bestyrelsen Forretningsorden Gældende fra 04-04-2018

Alternativet – Lokalforeningen Roskilde

Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsorden er en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen for Lokalforeningen i Roskilde tilrettelægger sit arbejde. Forretningsordnen kan løbende revideres og skal være i overensstemmelse med den måde bestyrelsen arbejder.

Denne forretningsorden er den gældende og er senest vedtaget på mødet den: 04-04-2018

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig så vidt, det er muligt med:

 • en 2 forpersoner: en organisatorisk og en politisk forperson
 • en valgkoordinator
 • en kontaktperson til Sjællandskredsen
 • en kasserer

De konstituerede personer kan lave undergrupper, så der er flere til at løfte de opgaver, der ligger i ansvarsområderne.

Mødefrekvens, tid og sted
Bestyrelsen holder møde mindst en gang månedligt. Tid, sted og dag varierer efter behov.
Tid og sted for møderne offentliggøres på AlleOS.

Dagsorden
Det er den organisatoriske forpersons overordnede opgave at tilrettelægge den indholdsmæssige dagsorden for møderne i henhold til foreningens opgaver (se nedenfor). Fra gang til gang kan medlemmerne rejse nye punkter på dagsordenen for kommende møder.

Dagsordnen skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst.
• Punkt 2: Godkendelse og prioritering af dagsorden.
• Beslutningspunkter
• Orienteringspunkter
• Næstsidste punkt: Fastlæggelse af næste møde samt forslag til punkter til næste møde.
• Sidste punkt: Eventuelt – samt kort evalueringsrunde.

Herudover skal kassereren hver tredje måned fremlægge (kvartals)regnskab. I forbindelse med fremlæggelsen skal bestyrelsen tage stilling til om budgettet eventuelt skal revideres.

Opgaver

 1. Aktivitetsplan: Bestyrelsen udarbejder en årlig aktivitetsplan/årshjul plan for afholdelsen af
  politiske events, medlemsarrangementer (politiske laboratorier, fællesspisning, popup-caféer
  m.v.), der løbende revideres efter behov. Den skal være til rådighed for medlemmerne på
  foreningens hjemmeside eller løbende distribueres til medlemmerne.

 2. Lokalpolitisk handlingsplan: Bestyrelsen reviderer den lokalpolitiske handlingsplan efter
  behov.

Referater
Det besluttes fra gang til gang, hvem der tager referat. Der tilstræbes korte og primært beslutningsprægede referater, hvor beslutningerne fremstår begrundede. Eventuelle mindretalsbetragtninger skal medtages. Det er referentens opgave at sikre, at et givent referat bliver tilgængeligt på AlleOS.

Ordstyrer
Ordstyrerrollen går så vidt muligt på omgang, men ellers er det den organisatoriske forperson, der varetager mødets ledelse.

Pressen
Alle udmeldinger til pressen (annonceringer, politiske meningstilkendegivelser, læserbreve m.v.), som bestyrelsens medlemmer ønsker at offentliggøre på bestyrelsens vegne, skal godkendes på et bestyrelsesmøde eller over mail i fællesskab. Bestyrelsen kan dog vælge at give et eller flere medlemmer mandat til at varetage en eller flere presseopgaver.

Forventninger
Bestyrelsesmedlemmerne forventer af hinanden;
• at alle overholder Alternativets debatdogmer
• at den enkelte tilstræber at efterleve de grundlæggende værdier i overensstemmelse med
situationen
• at vi tilstræber at skabe enighed i de løbende beslutninger
• at vi så vidt muligt skaber medlemsaktiviteter og arrangement i fællesskab og forsøger at
prioritere ressourcerne, så vi fagligt og politisk får størst mulig gennemslagskraft.