ASYLPOLITIK - 2.0 Øget retssikerhed


(Mads Ringblom) #1

2.0 Øget retssikerhed
Vi taler hverken for eller imod et øget antal opholdstilladelser til flygtnin-ge, men udelukkende for at øge retssikkerheden for de mennesker, der er i asylsystemet. Det kan bl.a. ske igennem en forenkling af den nuværende lovgivning på området.

2.1 Bistand, tolkning og dokumentation under behandling af sag
Andre vigtige veje til retssikerhed for flygtninge er: Ret til kvalificeret bi-stand både før, under og efter behandlingen af ens sag, adgang til kompe-tent tolkebistand og optagelse af de samtaler, som ligger til grund for asyl-behandlingen.

Dette forslag og tilhørende delforslag vil blive behandlet på Politisk Forum d. 23. august 2015. Indtil da er ønsket og målet en offentlig debat her, hvor I skal være velkomne til at invitere jeres kredsmedlemmer, venner eller eksperter til at bidrage til en nuanceret debat.
Forslagene bliver ikke ændret inden Politisk Forum, men debatten kan være med til at kvalificere enkelte POFO-medlemmers beslutning om at stemme for eller imod et forslag og evt. danne grobund for kommende forslag/ændringsforslag.