Årsmødet 22 september - forslag om afvikling af lokalerne i Nørregade!

Kære medlemmer af Fyns Storkreds Alternativet.
Opdateret information omkring årsmødet - indkomne forslag - samt opstillede bestyrelseskandidater.

Lørdag den 22. september, 2018 - fra kl. 14.00 til 18.00 afholder vi årsmøde, og vil derfor gerne bede dig sætte kryds i kalenderen allerede nu. Under mødet skal vi bl.a. vælge ny bestyrelse. Kom gerne i god tid, da der kan være kø ved indskrivningen.

Mødets afholdes i Alternativets lokaler: Nørregade 71, 2 sal. th., 5000 Odense.

For at få arrangementet planlagt bedst muligt, har vi brug for det præcise antal deltagere til årsmødet. Derfor vil vi bede dig om at gå ind på eventet og trykke “tilmeld mig”, når du ved, om du kan komme. Deltagelsen er gratis og der vil være lidt forfriskninger at gå til.

Har du spørgsmål til årsmødet og/eller ønsker du at give en frivillig hånd eller tanke med, så skriv til storkredsen på storkreds.fyn@alternativet.dk

Opstilling til storkredsbestyrelsen:
Ønsker du at stille opstille til storkredsbestyrelsen, så kan du sende din ansøgning til storkredsmailen - med oplysninger om hvad der motiverer dig og hvad du kunne tænke dig at arbejde med.

Du er velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsens nuværende medlemmer, hvis du har spørgsmål til, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen. Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen.

Følgende har oplyst at de ønsker at opstille til bestyrelsen:
Ingvard Hansen, Tranekær
Kåre Wangel, Svendborg
Kaj Løvstrøm Nilsson, Nyborg

Følgende bestyrelsesmedlemmer har angivet at de stiller sig til rådighed for genvalg:
Carsten Roed Jensen, forperson
Bodil Helbo, næstforperson
Mogens Nielsen, Kasserer (har udtrykt forbehold)

Idet vedtægterne foreskriver at der skal vælges én forperson og 6 eller 8 menige medlemmer, foreslår bestyrelsen at listen åbnes for yderligere deltagere på selve årsmødet.

Forslag til vedtægtsændringer:
Har du forslag til vedtægtsændringer? Send disse og andre forslag til Alternativet /Storkreds fyns email: storkreds.fyn@alternativet.dk

Forslag skulle være modtaget senest søndag den 26. august, 2018 kl. 24.00.
- Forslag til vedtægtsændring 1:
Forslagsstiller: storkredsbestyrelsen

Ændres fra:
§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Ændres til:
§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Som overgangsordning afholdes første ordinære årsmøde i marts 2020. (I marts 2019 afholdes opstillingsmøde til tillidsposter – herunder HB medlem).

Forslaget omhandler ændring af tidspunkt for afholdelse af årsmødet, der foreslås flyttes fra september til marts med den begrundelse, at forslag bedre kan forberedes til landsmødet i maj – ligesom man nu er forpligtet til at vælge personer til en række tillidsposter – som man så kan vælge på selve årsmødet – så man ikke behøver at afvikle et separat opstillingsmøde.

- Forslag til vedtægtsændring 2:
Forslagsstiller: storkredsbestyrelsen

Ændres fra:
§ 20 Tegning og økonomi og data
Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af Storkredsbestyrelsen, eller af den samlede Storkredsbestyrelse.
Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

Ændres til:
§ 20 Tegning og økonomi
Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og kasseren.
stk 2 udgår - og de andre afsnit “rykkes op”
Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet revideres af valgt revisor ved årets udgang.
Stk. 4 Ved økonomiske årlige bidrag på 1.000 kr. eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

Forslaget vil betyde at det vil blive meget nemmere at skifte ud blandt forperson og kassere – når man skal have ændret i aftalerne med banken omkring brugen af netbank. Som det er nu kræver banken underskrifter fra alle i bestyrelsen.

dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum,
  Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til forperson
 8. Valg til bestyrelsen og 3 prioriterede suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Indkomne forslag pr. 26. august:

- Forslag 1:
fra forperson Ingvard Hansen, Langeland
Indgivet ved mail til Storkredsen den 22.08
Kære alle
Jeg har sendt vedhæftede forslag til årsmødet. Jeg håber at I får tid til at drøfte det - og har I spørgsmål eller kommentarer til forslagene er i velkomne til at kontakte mig.

Mit ønske med forslagene er at vi får en koordinerende Storkreds, hvor så mange lokalforeninger som muligt er repræsenteret. Det er også mit ønske at storkredsens møder afholdes rundt i lokalkredsene og at transportudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter afholdes af storkredsen.

Med venlig hilsen
Ingvard Hansen
forperson Alternativet - Lokalforeningen Langeland

Forslag 2:
Opsigelse af lejemålet Nørregade 71, 2. th.
Forslagsstiller: Storkredsbestyrelsen.

Storkredsen har gentagne gange oplevet at lokalerne ikke forefindes i en stand som gør dem brugbare som repræsentative - med andre ord - lokalerne anvendes som lagerrum - eller efterlades med opvask og affald - pletter på gulvet m.v. Flere har gjort store personlige anstrengelser for at holde lokalerne rene - men har løbende måttet give op.

Kredsen kan ikke længere forsvare de relative store udgifter som er forbundet med at bevare lokalerne - udgifter der har været dækket af tilskud som ellers kunne have gået til arbejdet i lokalforeningerne - ligesom det ikke har været muligt at finde nogen at dele udgifterne med.

Da valget ligger lige om hjørnet - forslås det at lokalerne opsiges fra maj 2019 - med fraflytning 3 måneder senere - senest den 31. juli 2019.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet alternative lokaler.

Vi glæder os til et møde hvor vi alle kan inspirere hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fyns Storkreds.