Årsmøde Storkreds Fyn

Kære medlemmer i storkreds Fyn,

Dette er en orienteringsmail vedr. vores kommende årsmøde for Alternativets medlemmer i storkreds Fyn. Årsmødet finder sted…

lørdag d.17.September Fra kl.14.00 til 18.00 med efterfølgende fest fra 18.00 til 23.00 på Kammerateriet, Frederiksø 2, 5700 Svendborg
(Der er maks. 5 minutter til fods fra Svendborg station)

Man skal være medlem for at deltage i den formelle del af årsmødet, som i følge planen varer fire timer fra kl. 14.00 til kl.18.00. Vi åbner dørene en time inden årsmødets officielle start, altså kl.13.00 så folk har god tid til at blive skrevet ind, hilse på og få snakket med hinanden. Man skal møde senest 13.45 til indskrivning.

Kl.18.00 har vi arrangeret fællesspisning med efterfølgende fest, og her må venner og familie også meget gerne deltage. Der er plads til ca. 100 til spisningen og mange flere til festen bagefter. Vi håber at se så mange som muligt til en dejlig aften med masser af hygge, dans, snak og musik. Man kan købe drikkevarer på stedet.

Praktisk info

Maden: Vi serverer både vegansk og ikke-vegansk mad.

Tilmelding til årsmøde + betaling foregår via Biletto på dette link:

Tilmeldingsfrist til årsmødet: 3. September

Hvis man ikke har adgang til computer og internet eller ikke har nogen, som kan hjælpe med tilmeldingen, så kontakt Bente Kjær på telefon 2338 9369 eller på bente.kjaer@alternativet.dk, så vil hun tilmelde jer.

Program
13.00 Dørene åbner
14.00 Årsmødet starter
15.15 pause
15.30 Årsmøde fortsat
16.45 pause
17.00 Årsmøde fortsat
ca. 18.00 Årsmødet slutter - vær forberedt på at årsmødet muligvis kan trække lidt ud.
19.00 - 23.00 Fest :slight_smile:

Opfordring
Vi har brug for dedikerede folk til at stille op til vores bestyrelse i storkredsen, idet flere bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller. Vi skal også vælge kandidater til de landsdækkende fora Politisk Forum, konfliktmæglingsråd og ombudsråd. Beskrivelser af disse fora findes nedenfor i denne mail.

Opstillingsfrist: 3.September
Alle kandidaturer skal meldes per mail til storkreds.fyn@alternativet.dk senest d.3.September. Alle medlemmer kan stille op til hhv. storkredsbestyrelsen, forpersonsposten, Politisk Forum, konfliktmæglingsråd og ombudsråd.

Frist for indsendelse af vedtægtsforslag: 3.September
Gældende vedtægter for storkreds Fyn findes nederst i denne mail:
Anbefalede minimumsvedtægter fra det nationale årsmøde findes her:
https://drive.google.com/file/d/0B2Kgmk-AnOwXLTZ0bjJtdk5kX3M/view

Ca. en uges tid inden årsmødet, vil I modtage endnu en orienteringsmail indeholdende vedtægtsforslag, kandidatlister og endeligt program med dagsorden.

Vi glæder os meget til at se jer

Med venlig hilsen
Forperson Thor Loldrup
på vegne af storkreds Fyns bestyrelse

Bilag 1)

Beskrivelser af storkredse, Politisk Forum, konfliktmæglingsråd og ombudsråd - taget direkte fra de nyligt vedtagne vedtægter fra det nationale årsmøde:

Storkredse

Storkredsforeningerne arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele storkredsens område. Storkredsforeningerne har ansvaret for at koordinere indsatsen i storkredsen forud for og i forbindelse med alle valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet.

Politisk Forum

Politisk Forums opgave er at være et strategisk og politisk udviklingsforum.
Politisk Forums opgave er derudover at skabe grundlag for det politiske arbejde. Politisk Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene skal være medlem af storkredsens bestyrelse), Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse. Politisk Forum mødes mindst 3 gange årligt.

Inden- og udenlandske samarbejdspartnere kan inviteres til at sende en observatør til møder i Politisk Forum. Observatører deltager uden tale- og stemmeret. Politisk Forum har imellem årsmøder myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest som kun kan ændres på Landsmøder. Politisk Forum skal så vidt muligt involvere borgere, organisationer og medlemmer i det politiske udviklingsarbejde.

Konfliktmæglingsråd

Konfliktmæglingsrådets primære opgave er at hjælpe Alternativets foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter. Konfliktmæglingsrådet støtter endvidere Hovedbestyrelsen i at udvikle Alternativets beredskab i forhold til konflikthåndtering.

ombudsråd

Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer.

Bilag 2)

Vedtægter for Alternativet – Storkreds Fyn

§1 Navn og omfang
Stk.1. Navnet på storkredsen er ”Fyns Storkreds”, herefter omtalt som ”storkredsen”.

§2 Vedtægternes rangorden
Stk.1. Storkredsforeningen er underordnet Alternativets Landsforening, og dennes vedtægter har derfor forrang ved tvivlsspørgsmål eller vedrørende spørgsmål som ikke eksplicit er nævnt i indeværende vedtægter.

§3 Formål for Alternativet
Stk.1. Det er storkredsens opgave at engagere og organisere medlemmerne, ved at støtte op om og igangsætte lokalforeninger og lokale initiativer, som arbejder hen imod Alternativets formål som defineret i landsorganisationens vedtægter.

§4 Medlemmer i storkredsen
Stk.1. Medlemmerne af Alternativets landsforening er automatisk medlem af og har stemmeret i, de storkredse og lokalforeninger, hvor de har bopæl.

§5 Lokalforeninger
Stk.1. Disse vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter
Stk.2. I kommuner, hvor der ikke er etableret en lokalforening, kan
storkredsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig.
Stk.3. Der kan etableres en lokalforening pr. kommune i Storkredsen. Under
Storkredsen eller under kommunale lokalforeninger, kan der oprettes bydelsgrupper og andre mere eller mindre uformelle fællesskaber.
Stk.4. Der udarbejdes vedtægter for lokalforeningen. Disse skal godkendes af Storkredsbestyrelsen.

§6 Storkredsbestyrelsen
Stk.1. Storkredsen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 7 eller 9 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.
Stk.2. Ved årsmødet vælges forperson og 6 eller 8 menige medlemmer.
Stk.3. Storkredsbestyrelsen konstituerer herefter sig selv med kasserer og
næstforperson.
Stk.4. Storkredsbestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt kontingent.
Stk.5. Et medlem kan ikke både bestride folkevalgt tillidspost samt sidde i
storkredsbestyrelsen. Såfremt et storkredsbestyrelsesmedlem bliver folkevalgt, skal personen træde ud af bestyrelsen og den højst rangerede suppleant (ud fra antal stemmer) indtræder.
Stk.6. Storkredsbestyrelsesmedlemmer er valgt for to år ad gangen og medlemmer kan genvælges. Forperson og 3 eller 4 medlemmer vælges i ulige år. 3 eller 4 medlemmer vælges i lige år.
Stk.7. Hvert storkredsbestyrelsesmedlem har en stemme. Ved fravær kan
storkredsbestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem vedr. konkrete beslutningspunkter på dagsordenen.
Stk.8. Storkredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af
bestyrelsen er tilstede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson.
Stk.9. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme
afgørende.
Stk.10. Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og behandling af budget og regnskab for storkredsen.
Stk.11. Storkredsbestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.
Stk.12. Hvis forpersonen trækker sig fra storkredsbestyrelsen, bliver
næstforpersonen konstitueret som forperson. Der indkaldes den højst rangerede suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny næstforperson.
Stk.13. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal tilstræbes alsidighed mht. køn, uddannelse og livserfaring.

§7 Politisk Forum
Stk.1. Storkredsens medlemmer vælger på årsmødet to medlemmer, samt to
prioriterede suppleanter, til Politisk Forum.
Stk.2. De valgte repræsentanter til Politisk Forum refererer til storkredsbestyrelsen og forpligter sig til at deltage i min. et bestyrelsesmøde i kvartalet.

§8 Opstilling af kandidater
Stk.1. Ved årsmøde vælger storkredsen kandidater til hhv. folketing og regionsråd, efter behov.
Stk.2. Lokalforeninger har ansvaret for opstilling af kandidater til
kommunalbestyrelsen. I de tilfælde hvor der i en kommune ikke er en lokalforening, eller hvor lokalforeningens bestyrelse ønsker det, kan storkredsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig.

§9 Storkredsens Ordinære Årsmøde
Stk.1. Storkredsens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Stk.2. Alle fysiske fremmødte medlemmer af Storkredsen, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede.
Stk.3. Alle medlemmer af Storkredsen, der ikke er i restance med kontingent er valgbare.
Stk.4. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for Storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg
  a) Formand, bestyrelse samt 3 prioriterede suppleanter
  b) 2 personer til Politisk Forum samt 2 prioriterede suppleanter
  c) Folketingskandidater, efter behov
  d) Regionskandidater, efter behov
  e) Ekstern revisor, efter behov
 7. Eventuelt
  Stk.5. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før mødets afholdelse.
  Stk.6. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum to medlemmer af Storkredsen. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces.
  Stk.7. Alle forslag skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets
  afholdelse.
  Stk.8. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. Årsmødet kan ved simpelt flertal dispensere fra dette krav.

§10 Ekstraordinært Årsmøde
Stk.1. Ekstraordinært Årsmøde indkaldes såfremt storkredsbestyrelsen eller flertallet af lokalforeningerne beslutter det.
Stk.2. Indkaldelsen skal ske med minimum 4 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom eller senest 4 uger efter beslutningen i bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan i tilfælde af valg indkalde med kortere varsel.

§11 Tegning af Storkredsen
Stk.1. Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af storkredsbestyrelsen eller af den samlede storkredsbestyrelse.
Stk.2. Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

§12 Revision af vedtægter
Stk.1. Storkredsen skal inden for maksimum 2 år revidere disse vedtægter for at sikre, at de skaber det fornødne fundament for kredsen og lokalforeningernes udvikling.
Stk.2. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et Årsmøde med 2/3 flertal.

§13 Organisationskultur
Stk.1. Alt arbejde i Storkredsen skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier og manifest.’
Stk.2. Organisationen skal tilstræbe størst mulig mangfoldighed i alle arbejdsgrupper.
Stk.3. Storkredsen skal altid tilstræbe at leve op til Alternativets debatdogmer.

§14 Økonomi
Stk.1. Regnskabet følger kalenderåret
Stk.2. Regnskab foretages og revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges ved det ordinære Årsmøde.

§15 Hæftelse
Stk.1. Storkredsen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder storkredsbestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§16 Opløsning
Stk.1. Storkredsen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Storkredsens Årsmøde.
Stk.2. Ved opløsning overføres eventuel formue til velgørenhed indenfor Alternativets formål.

§17 Afstemninger og valg
Stk.1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
Stk.2. Ved valg af mere end to kandidater har hver stemmeberettiget person
stemmer svarende til halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges, plus en. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
Stk.3. En anden afstemningsform kan stilles som ændringsforslag til årsmødet. Hvis dette forslag falder anvendes afstemningsmetoden beskrevet i stk.2.

§18 Vedtægternes ikrafttrædelse
Stk.1. Disse vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft efter
behandling på Storkredsen Årsmøde og efter godkendelse fra Alternativets
Hovedbestyrelse.
Stk.2. I fald Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægterne skal der indkaldes til Ekstraordinært Årsmøde.
Stk.3. Alternativets Hovedbestyrelse inviteres til det Ekstraordinære Årsmøde, for at kunne begrunde den manglende godkendelse.

Disse vedtægter er sidst ændret på Ordinært Årsmøde den 24.09.2015