Årsmøde / Opstillingsmøde i Alternativet Kalundborg

###Kære medlem af Alternativet Kalundborg

Der indkaldes hermed til:

 • Generalforsamling (Årsmøde) for Lokalforeningen Alternativet Kalundborg
 • Opstillingsmøde og valg af kandidater til Kommunalvalget 2017 (KV17)

DATO: Den 27. februar 2017 kl. 18:00 - 22:00
STED: Tilkommer når endelig dagsorden udsendes
De to møder afholdes samme dato, tid og sted.

ÅRSMØDE
Forslag til punkter til dagsordenen for Årsmødet skal være forpersonen i hænde senest 14 dage før Årsmødet - det vil sige senest den 13. februar.

Forslag til punkter til dagsorden sendes til kalundborg@alternativet.dk

Til Årsmødet skal der også vælges bestyrelsesmedlemmer til foreningen, så har du lyst til at præge Alternativets aktiviteter i Kalundborg Kommune er der altså her en oplagt mulighed.

OPSTILLINGSMØDE OG VALG AF KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET 2017
Ønsker du at stille dit kandidatur til Kommunalvalget 2017 kunne det være dejligt, hvis du fremsender en kort beskrivelse af dig selv, dine politiske interesser samt din motivation for at opstille som KV17-kandidat for Alternativet Kalundborg.

Meddelelse om kandidatur sendes til kalundborg@alternativet.dk

DIN DELTAGELSE ER VIGTIG!
Årsmødet den 27. februar kommer til at stå i KV17-tegn. Vi skal have valgt kandidater til kommunalvalget og vi skal have klædt vores kommende politiske byrådsrepræsentanter så godt på, som overhovedet muligt, i løbet af året.

Derfor er det guld værd, hvis du har mulighed for at bidrage med dit syn på vigtige emner, som Alternativet Kalundborg kan videreføre i det politiske arbejde i løbet af 2017 og frem til valget.

Du er altid mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du har opklarende spørgsmål eller andre input.

De bedste grønne hilsner

Rasmus Jørgensen
Forperson i Alternativet Kalundborg
T: 22 64 16 21
E: rasmus.nu@gmail.com

————————————
Vedtægternes ordlyd ang. generalforsamling

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 6 ugers varsel ved annoncering på hjemmeside og på øvrige sociale medier.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • valg af dirigent, referent og stemmetæller
 • forpersonens beretning
 • forelæggelse af det reviderede regnskab
 • behandling af indkomne forslag
 • valg til diverse tillidsposter
 • 5-9 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ved stiftelse dog således, at halvdelen vælges for 2 år og den anden halvdel vælges for 1 år.
  Mindst to suppleanter for 1 år
  En revisor for 1 år
  En revisorsuppleant for 1 år
 • Eventuelt.

Stk. 2 Møderet, taleret samt stemmeret har alle, der er medlem af lokalforeningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted. Et medlem har én stemme. Retten til at opstille til tillidsposter kræver endvidere minimum tre måneders medlemskab af Alternativet.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til forpersonen senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag og en påmindelse om generalforsamlingen udsendes samlet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, og såfremt ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd.

————————————
Vedtægternes ordlyd ang. valg af kandidater til Kommunalbestyrelsen

§ 7 Valg af kandidater til kommunalbestyrelsen

Stk. 1. Senest i januar i valgåret til kommunalbestyrelsen, indkalder bestyrelsen lokalforeningens medlemmer til opstillingsmøde. Mødet indvarsles efter reglerne i § 4. På mødet træffes bestemmelse om partiets spidskandidat.

Stk. 2. Opstilling af spidskandidaten til kommunevalget sker på opstillingsmødet. Valgbar er medlemmer som opfylder betingelsen i § 4 stk. 2.

 • Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 • valg af dirigent, referent og stemmetæller
 • valg af spidskandidat
 • valg af yderligere kandidater
 • beslutning vedrørende muligt valgforbund
 • eventuelt

Stk. 3. Kommunalbestyrelseskandidater opstilles sideordnet til valget.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen, der bliver valgt som kandidater(er) til folkevalgte tillidsposter, udtræder fra bestyrelsen gældende fra samme dato som opstillingsmødet er afholdt. Medlemmet indtræder på ny i bestyrelsen såfremt medlemmet ikke opnår valg.