Årsmøde og opstillingsmøde lørdag den 21. marts 2020

Alternativet i Storkredsen Midt- og Vestjylland
Kredsen dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Holstebro, Silkeborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern
mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk

Midt- og Vestjylland den 28. januar 2020

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vest!

Hermed en hilsen fra de Storkreds. Storkredsen omhandler følgende kommuner; Silkeborg, Ikast-Bande, Herning, Viborg, Ringkøbing/Skjern, Skive, Stuer, Holstebro og Lemvig.

En af storkredsens opgaver er, at sørge for opstilling af folketingskandidater i Storkreds Midt- og Vest. Skulle du gå med lyst til at være folketingskandidat for partiet her, er du velkommen til at henvende dig til Storkredsens kandidatudvalg på storkreds.vestjylland@alternativet.dk.

Gør det gerne så hurtigt som muligt. Så kan du nemlig komme med i processen omkring hvad du har at tilbyde og hvad der forventes af en folketingskandidat. Desuden kan man få indblik i hvor meget hjælp, som der gives til folketingskandidater. Der er også spørgsmål som organisering af en valgkamp.

Og ellers går året på hæld – og vi kan begynde at se hen til årsmøde og opstillingsmøde.

Derfor kommer der med dette brev indkaldelse til årsmøde, som afholdes lørdag den 21 marts kl. 14.00-16.00 i Det mobile Hjerterum Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg

Foreløbig dagsorden

Valg af dirigent

 1. Valg af stemmetællere og referenter
 2. Bestyrelsens beretning for storkredsen. Vi vil tilstræbe, at det som er beretning udsendes i forvejen og ellers være mere fremadrettet. Bl.a. ønsker bestyrelsen at diskutere om vi skal fortsætte med at være en selvstædig storkreds eller sammenlægges med Østjyllands Storkreds til en Regionskreds. Desuden vil der nok være mere om tanker til strukforandring.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Regnskabet vil blive udsendt og vi vil tilstræbe så kort debat som muligt.
 4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  a) Politisk Forum v. Louisa Bisgaard.

b) Dialogråd v. Brian Bruun

c) Kandidatudvalg v. John Søndergaard

d) Hovedbestyrelsen v. Louisa Bisgaard

 1. Behandling af forslag fra medlemmerne

Det vil nok komme nogle ændringer fra Bestyrelsen gående ud på antallet af medlemmer i bestyrelsen. Ønsker man et forslag behandlet skal man være opmærksom på følgende i vedtægterne. Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsens formand senest 4 uger før mødets afholdelse
Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 5 medlemmer af Storkredsen

Det vil sige deadline for forslag til årsmøde er lørdag den 22. februar 2020 og skal sendes til familien.boll@gmail.com

Vedtægtsændringer fremsat af storkedsbestyrelsen

 1. Valg til bestyrelsen Ønsker du at stille op til bestyrelsen vær så opmærksom på følgende:

Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Det vil sige deadline for at være kandidat til bestyrelsen eller eventuelt suppleant er også lørdag den 22. februar og skal sendes til: mailto:storkreds.vestjylland@alternativet.dk

 1. Valg til Politisk Forum Der skal vælges et medlem og en suppleant til denne post. Den anden udpeges af storkredsens bestyrelse. Ønsker man at stille op til en sådan post er reglerne de samme som at være kandidat til bestyrelsen og deadline for kandidatur er 22. februar og sendes nok engang til mailto:storkreds.vestjylland@alternativet.dk

Bliver der ændringer i vedtægterne skal der vælges to medlemmer og en suppleant og fremadrettet vil det foregå på opstillngsmødet.

 1. Valg af revisorer og suppleanter

Der skal vælges to revisorer og helst en suppleant – man behøver ikke at sende et opstillingsgrundlag, men har man energi er det selvfølgelig tilladt. Man kan ikke være medlem af bestyrelsen, men nemt have andre poster.

 1. Eventuelt

Samme dag afholdes opstillingsmøde så også med dette brev indkaldes der dermed til årsmøde i Storkreds Midt- og Vest Mødet starter kl. 16.00 lørdag den 21 marts Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg med pause til spisning og er senest slut kl. 20.00

Foreløbig dagsorden er som følger.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Fastlæggelse af stemmeprocedure og valgperioder

For alle valg af personer på opstillingsmøde gælder følgende: s tk. 8 Opstillingsmødet skal varsles med mindst 4 ugers frist. Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget 3 uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest 2 uger før mødet. Opstillingsmøder kan afholdes med kortere varsel i tilfælde af Folketingsvalg, dog med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for aflevering af opstillingsgrundlag atten timer”

 1. Valg til dialogrådet
 2. Valg til Hovedbestyrelsen og supplant valgperioden er to år.
 3. Orientering om Regionsvalg. Vi tilstræber et fælles opstillingsmøde for de to storkredse.
 4. Diskussion om organisering af folketingsvalg og spidskandidat.
 5. Valg af folketingskandidater pt. har tre meldt deres kandidatur: Brian Bruun Herning, Tatjana Stenvad Silkeborg og Stine Isaksen Viborg Vil man være folketingskandidat for partiet, skal man have været medlem i mindst 90 dage.

Hvis det vedtages at der skal være spidskandidat vælges en sådan.

Dog skal der være en prioritering af kandidaterne som gælder for et år. Der skal være en kvinde og mand på de to første pladser

 1. Eventuel opstilling af Europaparlamentskandidat for Storkredsen. Det er ikke en pligt

 2. Eventuelt

Der vil være grønt mad undervejs, da det er et omfattende møde. Vi håber alle kommer med godt humør – noget kan blive lidt træls.

Og ellers med dette medlemsbrev følger ændringer til Storkredsens vedtægter

Spørgsmål kan rettes pr. mail til bestyrelsen.

Mvh

Bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestjylland.