Årsmøde i Københavns Omegns Storkreds

Kære medlem af Alternativet,
Hermed indkaldelse til Årsmøde i Alternativet Københavns Omegns Storkreds
og valg af repræsentanter til Hovedbestyrelsen (HB), Politisk Forum (POFO) og Dialogrådet.

Søndag d. 6. september klokken 13 – 17.

Sted: Aktivitetscenter Glostrup Sydvestvej 12, 2600 Glostrup

Efter årsmødet inviteres til debat om Alternativet indsats frem mod kommunal- og regionalrådsvalget 2021 (KV/RV21).
Vi har inviteret en repræsentant fra Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der vil fortælle om Alternativets indsats, der har ført til en beslutning om at gøre Doughnut-økonomien til en udviklingsmodel i Københavns Kommune.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Forslag til vedtægtsændringer
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet.
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Valg af medlemmer til HB, POFO, Dialogråd
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 23. august og være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.

Tilmelding til årsmødet
Af hensyn til lokalets indretning og forplejning skal du tilmelde dig senest den 1. september.

Tilmeld dig på AlleOs eller storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk.
Skriv ”Årsmøde 2020” i emnefeltet

Det vil være kaffe, te, vand og kage i pauserne.

Reglerne om valg til bestyrelsen:
Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.

Storkredsens bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest 23. august ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Kandidaternes opstillingsgrundlag sendes til alle medlemmer i KOS senest 30. august.

Der skal vælges minimum 2 kvinder og 2 mænd (5 eller 7 i bestyrelsen).

Efter stemmetal vælges mindst 2 og op til 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge, heraf mindst 1 mand og 1 kvinde.

Reglerne om valg af repræsentanter til HB, FOFO og Dialogrådet:
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg til HB, POFO eller Dialogrådet på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 23. august ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Kandidaternes opstillingsgrundlag sendes til alle medlemmer i KOS senest 30. august.

Der skal foretages:
Valg af 1 delegeret + suppleant til Hovedbestyrelsen (HB)
Valg af 2 repræsentanter + suppleant til Politisk Forum (POFO). Den ene af de valgte kan være medlem af storkredsens bestyrelse.
Valg af 1 repræsentant til Dialogrådet. Kandidaten indstilles af bestyrelsen og skal have min. 80% opbakning fra de stemmeberettigede deltagere.

Storkredsens delegeret i HB er valgt for 2 år ad gangen og kan genvælges én gang.
Repræsentanter til POFO og Dialogrådet vælges for et år og kan genvælges.

Øvrige regler om valg til tillidsposter:
Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle medlemmer har stemmeret. Medlemmer af storkredsforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i storkredsen. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er indbetalt. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelsen i storkredsforeningen.

Ved valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver.

Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

For valg til Dialogrådet gælder det, at kandidaten indstilles af bestyrelsen og skal have min. 80% opbakning fra de stemmeberettigede deltagere.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i KOS (Københavns Omegns Storkreds)