Årsmøde i din lokalforening og i din storkreds

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vest!

Du indkaldes hermed til Årsmøde i din lokalforening og i din storkreds.
Møderne afholdes lørdag den 24. april kl. 14.00-20.00 i Medborgerhuset Lunden, Vestergade 75, 8600 Silkeborg! ’
Om vi kan mødes fysisk, afhænger naturligvis af coronasituationen – men vi tillader os at være forsigtigt optimistiske
Under alle omstændigheder vil det blive muligt at deltage digitalt.

Special guest: Franciska Rosenkilde

Link til årsmøde: Klik her

Kredsen dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Holstebro, Silkeborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, hvor der PT er fungerende lokalforeninger i Viborg-Skive, Herning, Og Silkeborg.
Holstebro og Struer har en kontaktperson. Ikast-Brande og Ringkøbing er i øjeblikket inaktive.

Ordinære årsmøder afholdes under normale omstændigheder senest inden udgangen af marts måned hvert år, men på grund af coronasituationen har vi valgt at udskyde afholdelsen i håb om at vi kan mødes fysisk.
Årsmødet er hermed korrekt indkaldt med mindst 6 ugers varsel.

Når kredsen og alle lokalafdelingerne afholder årsmøde i den samme weekend, er det på baggrund af drøftelser vi har haft i gruppen af tillidsvalgte.
Bestyrelserne ligger i fællesskab op til en sammenlægning af alle Lokalforeninger, til en stor kommuneforening, der administreres af kredsbestyrelsen. Vi ser rationale i at samle de administrative ”byrder” i kredsregi.
Modellen giver lokale grupper mulighed for at fortsætte i mere uformelle rammer, og bruge resurserne på aktivisme politisk arbejde. Vi har også en idé om at vi på den her måde kan skabe større synergi og sammenhængskraft i Kredsen.
Et konkret beslutningsforslag sendes ud med sammen med øvrige materialer og endelig dagsorden, senest den 10. april 2021

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsens formand senest 4 uger før mødets afholdelse – Deadline 27. marts

Dagens program:
14 -15: Årsmøde i lokalforeningerne Silkeborg, Viborg-Skive og Herning
15-18: Årsmøde Storkreds Midt- og Vestjylland
18-20 Fællesspisning

Foreløbig dagsorden for lokalforeningernes møder

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor

Foreløbig dagsorden for Årsmøde Storkreds Midt- og Vestjylland:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd, Kandidatudvalg, Hovedbestyrelsesmedlem og medlemmer af Regionsrådet
 6. Bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde og indsatsområder herunder eventuelt budget
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt og afrunding

Har du afklarende spørgsmål, input eller forslag så ring eller skriv endelig!

Vel mødt

Alternativet i Storkredsen Midt- og Vestjylland
mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk
Telefon: 24 25 95 57