Årsmøde i Alternativet KOS (Københavns Omegns Storkreds)

Kære medlem af Alternativet,

Hermed indkaldelse til Årsmøde i Alternativet Københavns Omegns Storkreds.

Tidspunkt for Årsmødet: onsdag d. 19. juni 2019 klokken 19.00

Sted: Glostrup Bibliotek, Fællessalen, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup
(Kørestolsegnet lokale med niveaufri adgang via elevator)

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle medlemmer har stemmeret. Medlemmer af storkredsforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i storkredsen. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Tilmeldingsfristen – af hensyn til antal stole og forplejning er den 15. juni

Tilmeld dig på AlleOs - via dette link: https://alleos.alternativet.dk/events/view/3678

HUSK at du skal være logget ind, før tilmeld knappen er synlig – og hvis det driller kan du tilmelde dig, ved at skrive til: storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk – skriv ”Tilmeld årsmøde” i emnefeltet

Det vil være lidt vådt og tørt - men ikke aftensmad.

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
  4. Eventuelle vedtægtsændringer
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet.
  7. Behandling af forslag fra medlemmerne
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse, og være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.

Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.
Storkredsens bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges.
Der skal vælges minimum 2 kvinder og 2 mænd (5 eller 7 i bestyrelsen).
Efter stemmetal vælges mindst 2 og op til 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge, heraf mindst 1 mand og 1 kvinde.
Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingent er indbetalt. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelsen i storkredsforeningen.
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Ved alle valg, til et bestemt antal kandidater, kan enhver stemmeberettiget medlem højst stemme, på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges.

Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver.
Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Grønne hilsner fra
Bestyrelsen i KOS (Københavns Omegns Storkreds)

Årsmøde indkaldelse.pdf (133.9 KB)