Årsmøde 28/3 2017, Dagsorden

Årsmøde i Alternativets lokalforening i Gribskov Kommune
28/3 2017 kl. 19:30 – 22:00
I Flygelstuen i Pyramiden i Gilleleje.

Dagsorden jvnf vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Jeppe Hauberg Hansen.

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  Bestyrelsen foreslår Birte Skov Larsen som referent.
  Desuden at der vælges 2 stemmetællere blandt de fremmødte.

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  Ved formanden. Den skriftlige beretning er vedlagt.

 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  Ved kassereren. Regnskab og budget vedlægges.

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne

A: Bestyrelsen foreslår at bringe vores lokale vedtægter i overensstemmelse med de landsdækkende vedtægters nye krav til lokalforeningers vedtægter. Forslaget er behandlet på 2 møder i vinterens løb, hvor alle har været velkomne til at deltage. Vi håber derfor, at forslaget kan vedtages uden de store sværdslag. Forslaget er vedlagt.

B: Valg af kandidater til kommunalvalg i november 2017. Kandidaternes præsentationer af dem selv vedlægges. Selvom der ikke er flere kandidater end der skal bruges, ønsker bestyrelsen alligevel en skriftlig afstemning gennemført for at forsamlingen kan vise sin opbakning til dem.
Der afholdes supplerende valg af kandidater d. 7/6 2017 da mindst 1 kandidat ikke har været medlem længe nok til at kunne blive valgt på årsmødet.

C: Bestyrelsen ønsker årsmødets godkendelse til at indgå i valgteknisk samarbejde ved kommunalvalget i november 2017 og derefter en tilkendegivelse af hvilke andre partier vi helst vil lave dem med, hvis ellers de partier har lyst at lave dem med os.

6 Valg af forperson
Thorbjørn Lau Christensen er villig til genvalg. Andre kandidater kan nå at melde sig på årsmødet. Hvis vi under punkt 5A vedtager ikke at have direkte valg til forperson, udgår punkt 6.

7 Valg til bestyrelsen
Der skal vælges mindst 4 og højst 6 personer til bestyrelsen foruden forpersonen. Hvis punkt 6 udgik, skal vi vælge mindst 5 og højst 7, der derefter selv konstituerer sig med en forperson. Hvis vi under punkt 5A vedtog noget helt tredje, er det det, som gælder.

Mogens Lebeda ønsker ikke genvalg
Christian Stoltze-Laursen stiller op igen
Jamina Maria Mokrzyczka ønsker ikke genvalg
Jeffrey Linz stiller op igen
Bjarne Christiansen stiller op igen

De 2 kandidater, der lige akkurat ikke får stemmer nok til at blive valgt ind, bliver i stedet suppleanter, prioriteret i rækkefølge efter deres stemmetal.

8 Valg af revisor (er)
Bestyrelsen foreslår, at der vælges en revisor blandt de fremmødte.

9 Eventuelt

Hvis du vil stille dig til rådighed til valg til bestyrelse eller revisor, men ikke har mulighed for at deltage i årsmødet, kan du sende et skriftligt tilsagn.

Budget for Alternativet i Gribskov i 2017.pdf (12.5 KB)
Præsentation, Bjarne Christiansen.pdf (10.2 KB)
Alternativet i Gribskov Regnskab 2016.pdf (191.2 KB)
Beretning 2017.pdf (332.3 KB)
fundraising.pdf (329.7 KB)
Gribskov Visioner arbejdspapir.pdf (341.3 KB)
Præsentation, Esben Ingerslev.pdf (364.7 KB)
Vedtægter udkast 2.pdf (504.6 KB)