Årsmøde 2018

Årsmødet 2018 startede med fællesspisning. Der var inviteret til chili sin carne med salat og flüte. Det var der 16 medlemmer der tog imod :slight_smile:
Efter spisning blev vi yderligere tre medlemmer til at høre politisk ordfører fra folketingsgruppen Carolina Magdalene Maier fortælle om Alternativets fremadrettede arbejde med udgangspunkt i det nyligt overståede vintergruppemøde.
Et af de store emner er, hvem skal Alternativet pege på til næste folketingsvalg? Hun var interesseret i at høre fra baglandet - og det er jo blandt andet os! Debatten viste tydeligt, at det er ikke så nemt at sige, hvad Alternativet skal gøre.
Carolina skulle videre til København. Der blev derfor en lille pause, der gav mulighed for kaffe/te, småkager og chokolade. Hanne Stender Damkjær havde begået en dejlig livs - og alternativsbekræftende sang, som vi sang inden ordet blev overgivet til vores byrådsmedlem Mira Issa Bloch.
Mira fortalte om sin opstart i både Alternativet Skanderborg og sin opstart som byrådsmedlem. Det handlede både om byrådets organisering og hvordan man nu egentlig finder ud af, hvordan man skal gebærde sig og samarbejdet i både den grønne gruppe( SF, Enhedslisten og Alternativet) samt flertalsgruppen( SF - Ø - A - B - Å).
I forbindelse med det politiske arbejde bliver der etableret en baggrundsgruppe, som er åben for alle medlemmer. At sidde i baggrundsgruppen betyder, man har lyst til at deltage i samtaler om hvilken politik Alternativet skal føre i Skanderborg byråd - helst - to gange om måneden, men der er ikke mødepligt. Møderne vil blive holdt inden byrådets udvalgsmøder. På vores Facebook hjemmeside vil der blive opslået nærmere om sted,tidspunkt og evt. tilmelding.
Der var mulighed for at komme med forslag til emner som Alternativet kunne arbejde med og måske få på byrådets dagsorden. Forslagene blev noteret ned og taget med. Husk! At der altid kan rettes henvendelse til bestyrelsen eller Mira, hvis man har noget, man synes Alternativet burde tage op.
Vi savner stadig en rigtig god kommunikationsform, som både er effektiv, nem og brugervenlig.
Herefter gik vi over til det egentlige årsmøde.
Jesper Arbo Frederiksen blev valgt som dirigent. Han startede med at konstatere at årsmødet var lovligt indkaldt. Derefter blev Jørn Simonsen valgt som referent og to stemmetællere. Derefter gik vi over til bestyrelsens beretning som blev godkendt.
Karen Rasmussen fremlagde det reviderede og godkendte regnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Jesper Arbo Frederiksen fremlagde budget for 2018. I budgettet var der ikke indregnet, det valgtilskud vi formodentlig får, eftersom vi har et byrådsmedlem. Budgettet blev betragtet som konservativt og forsigtigt. Det blev godkendt uden bemærkninger - udover at den kommende bestyrelse har mulighed for at bruge de penge der rækker udover budgettet, men ikke økonomien!
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Den skulle nu vælges bestyrelse. Karen, Hanne, Poul og Jørn ville gerne fortsætte i bestyrelsen. Hanne Beyer Clausen og Torben Linnemann meldte sig og alle blev valgt ind.
Marianne Ammittzbøll meldte sig som suppleant.
Valg af revisor. Jesper Arbo Frederiksen blev valgt.
Under evt. takkede formanden de afgåede bestyrelsesmedlemmer og gav dem en lille erkendtlighed. Derefter blev årsmødet afsluttet.