Alternativet Version 2

Alternativet Version 2

 • Det er tid at nytænke Alternativet i lyset af KV-17.
 • Det er tid at få øje på den stærke lokale mobilisering, der skete i efteråret.
 • Og det er tid at samle den op, fortsætte den og udbygge den til et samarbejde mellem lokalforenin-ger, som baggrund for at skabe en Buttom Up bevægelse i Alternativet.

Forslag:

 • At vi er nogen fra lokalbestyrelserne, der mødes på halvårsmødet for at snakke om dette
 • At vi laver en fb – gruppe for alle byrødder, kandidater, lokalforeninger og interesserede
 • At nogen går videre med planerne om et magasin med temanumre om politik – områder, op-læg fra lokalforeninger og FT
 • At vi via LS opretter en politik – bank med administrator(er) for de 15 kommuner med repr. I byrådet (
 • At vi via LS en politik-bank med administrator(er) frem mod KV 21

Hvem vil være med?
Kontakt Jørgen Finnemann, forperson Syddjurs Alternativet

Lidt længere:

Vi har mindst 83 lokalforeninger, der har en politik om bæredygtighed, om grøn omstilling, om 3 bundlinjer, om etisk økonomi osv. Vi praktiserer ny politisk kultur, og anvender aktiv borgerinvol-vering i udviklingen af politikken. Der er et enormt potentiale i dette, og det skal vi udnytte. Det kan blive til en ny politisk kraft – en kraft nedefra, fordi vi i lokalforeningerne har den direkte kon-takt med borgerne over hele landet. En kraft, der kan belive partiet. Og en kraft, der kan smitte ud i de øvrige partier lokalt. Eks: I Syddjurs udviklede vi lokalpolitikken med udgangspunkt i 4 POLA-er i august 17, og senere har vi afholdt et femte, hvor der kom 7 lokalpolitikere fra andre partier. De var begejstrede. Her har vi noget at komme med. Og vi bliver hørt.

Udgangspunktet for Alternativet version 2 er lokalforeningerne og de mange lokalpolitiske pro-grammer, der er udarbejdet med et hav af gode forslag. Hvad sker der, når lokalforeningerne be-gynder at flette dem sammen? Arbejde sammen, gennemarbejde forslag til byråd, hvad enten det er i 2018 eller frem mod KV21. Det vil smitte af på landspolitikken, bidrage med nødvendige forslag, der støtter lokalpolitikken. Den proces kunne vi starte ved halvårsmødet i januar, og den kan gå videre fremover, måske også i nye strukturer. Måske et nyt magasin, som foreslået på fb. Det er det ene aspekt.

Det andet aspekt er, at vi får en Buttom Up form for politik. DET HAR VI IKKE. Vi har en Top Down form for politikudvikling, hvor godt det end forsøges bredt ud via POLA-er. Initiativerne til politikudvikling kommer generelt set ovenfra. Tag ældrepolitikken: Det var Pernille Schnoor, der havde snor i det og arrangerede POLA-er osv sammen med Nafisa, og det er den måde, det kan gø-res på inde fra Christiansborg og LS. Det er fremragende, men det er Top Down, og sådan er Alter-nativet version 1 stort set lavet, og det kan ikke være anderledes i starten. Der kan bare ske noget mere nu, når vi andre tager initiativ, og det handler version 2 om, i mine øjne. Og det handler dette brev om. At skabe helhed.

Det handler også om, at der lige nu er rejst en bølge af begejstring, en bølge af lokalpolitiske forslag og en bølge af måder at gøre tingene på lokalt. En tsunami kan være under opsejling. Det er en But-tom Up bevægelse, som partiet har brug for den, og tiden er moden. Mange har fundet begejstring i det politiske samarbejde og sam-skabelse op til KV17, og det skal vi fortsætte overalt, uanset om der er valgt en kandidat ind i byrådet. Det er partiets borgerinvolvering i praksis. Lokalt arrangerede POLA-er. Samarbejde. Samskabelse. Events. Det egentlige arbejde foregår ude i landet, ude i be-folkningen, og her er det lokalforeningerne, der skal være de levende organismer.

Jeg glæder mig selv til næste møde i lokalforeningen i Syddjurs, hvor vi skal udstikke retningen for det kommende år. Skabe en proces, der tager udgangspunkt i, at vi står med et hav af ideer og for-slag, en pænt stor flok af aktive medlemmer og et byrådsmedlem, der er klar. Hvordan det skal ud-foldes, vil vise sig i processen, men noget vil handle om at støtte Mette i det nye byråd, at fodre Mette med forslag og baggrundsmateriale, at samarbejde med det flertal, der har valgt den rød-grønne borgmester (S,SF,Ø,Å), at få et §17 stk 4 udvalg etableret for at planlægge implementerin-gen af bæredygtighed via et bæredygtighedssekretariat, at videreudvikle de politikområder, vi mangler, at lave nye POLA-er, hvor lokalpolitikere inviteres med, og at lave events, som jeg slet ikke kan forestille mig lige nu.

Jeg glæder mig til at se et antal lokal-politiske programmer, se hvordan andre har gjort, se hvordan vi tænker det samme, men udtrykker det forskelligt. Inspirere og blive inspireret. Og konkret udvik-le forslag, der kan bruges i de kommuner, der har fået et byrådsmedlem og samtidig pege frem mod KV21.

Jeg understreger, at dette er et forslag om nyskabelse og ikke en kritik af nogen eller noget. Det er fantastisk, så langt vi er kommet, det er fantastisk med den støtte, der gives fra LS og fra folke-tingsgruppen – der skal bare ske noget nyt, fordi muligheden ligger lige til højrebenet. At det så falder sammen med, at Uffe Elbæk begynder at tale om at trække sig tilbage er interessant, for det kunne tyde på, at han har leveret det, han skal, nemlig Alternativet version 1. Nu skal andre levere version 2.

Forslag:
(som de lød da de blev fremsmendt til LS i slutningen af november):

 • En workshop på halvårsmødet (evt to, delt efter om man har en kandidat i byrådet)
 • En fb – gruppe for alle byrødder, kandidater, lokalforeninger og interesserede
 • et magasin med temanumre om politik – områder, oplæg fra lokalforeninger og FT
 • en politik – bank med administrator(er) for de 15 kommuner med repr. I byrådet
 • en politik-bank med administrator(er) frem mod KV 21
1 Like