Alternativet Vejle og Opland, September II


Kære alle,

Her lige en opdatering på projekterne gennemgået på mandagsmødet i går. I rækkefølge er det

 • Fanøtur. Weekenden til Fanø uge 44, dvs 2. og 3. november. Målet er at hente og give inspiration samt facilitere en stategisk diskussionen blandt deltager for - hvor skal Alternativet hen politisk?
  Vi arbejder ud fra en grundide om tog/bus/cykel og overnatning på vandrehjem. Bent undersøger transportmuligheder og pris. Lars har kontakt til lokalforeningen på Fanø og står for program.
  Lokalforeningen giver et kontant tilskud til turen.
 • Det er national skovrejsningsdag inden for den nærmeste fremtid. Rune er på sagen og kommer med en opdatering i løbet af ugen så vi får mulighed for at deltage.
 • Støj kan omformes til energi viser forskning og projekter. Støjen fra Vejle Fjordbroen er trods støjværn til stor gene for omgivelserne, hvorfor det kunne være ganske genialt at dæmpe støjen ved at omforme den til elektrisk energi. Lars kikker nærmere på det og søger at finde en ekspert som vi kan få et foredrag fra.
 • Skovhugst og rejsning var tema for seneste udgave af nyhedsbrevet. Vi venter stadig på alle jeres billeder og vi forsøger at kortlægge kommunens planer. I mellemtiden (dvs i dag) er Miljøstyrelsen vendt tilbage på en henvendelse om fældning af fredsskov.
  “Da der er tale om fredskov, skal skoven drives efter skovlovens regler. Der er i skovloven forbud mod renafdrift (fældning af alle træer på et større areal) af skov, der ikke er hugstmoden. Træer regnes som hugstmodne når de er mellem 50 og 120 år gamle afhængig af træart. Nåletræer bliver hugstmodne som 50 – 80 årige, mens løvtræ regnes som hugstmodne som 80 – 120 årige. Der er derimod ikke i skovloven noget til hinder for at lave renafdrift på skovarealer, som er hugstmodne. Der gælder dog særlige regler for skovbryn eller sikrede egekrat. Arealer, der renafdrives, skal i h.t. skovloven normalt igen blive til skov. Det kan ske ved plantning eller selvforyngelse.
  …Ud fra luftfotos (forår 2019 red.) er der ikke sket fældning af skovbryn, og der er ikke tale om sikret egekrat. Fældningen er således ikke i strid med skovloven.”

  Hvilket jo alt sammen lyder meget tilforladeligt. Spørgsmålet er blot, hvordan skovbryn defineres og om luftfoto fra foråret stadig er gældende når området ser ud som her

  Vi har derfor sendt et opklarende spørgsmål til Miljøstyrelsen;
  “Idet data på luftfoto synes lettere forældet iht vedhæftede august foto fra området, vil vi gerne høre, hvordan skovbryn og rendrift nøjere defineres.”
 • Læserbreve og PR, her blev det besluttet aktivt at bruge den interne bestyrelses facebook gruppe til at udvikle mindst et månedligt læserbrev om et emne vi finder aktuelt. Hans har depechen. Kom gerne til mandagsmøderne for at få indflydelse på emnerne.
 • Sundhed i Syd har Ove hånd om og sender opdatering til nyhedsbrevet.

Vi vil forsøge at holde alle opdateret på datoer, planer og læserbreve.
Information kommer her i nyhedsbrevet samt på mandagsmødet der næste gang er i Bygningen ved Anlægget i Vejle den 7. oktober.

Alt det bedste
Lars